НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 25.10.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук, С.В. Робулець

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОГО ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ЛІСІВ В УМОВАХ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ і ПЕРЕДКАРПАТТЯ

9

І.Р. Зільберварг, Е.А. Іслямова

 

особливості ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОГІРСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ У СТЕПОВОМУ КРИМУ

14

С.В. Ізмест'єва, І.М. Данилик

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ CAREX DIOICA L. (CYPERACEAE) У ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ ЗА РІЗНИХ УМОВ РОСТУ

19

М.Я. Гожан

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТИВАРІВ РОДУ PICEA У САДОВО-ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ

24

О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, Ю.О. Громяк

 

Потенційна продуктивність соснових лісів Українського Розточчя

28

А.І. Івченко, І.М. Пацура, Н.З. Кендзьора, Л.Б. Коляда

 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ПОКРИТОНАСІННИХ ДЕНДРОПАРКУ ЛЬВІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ

34

К.В. Мирончук

 

Аналіз стабільності розвитку живоплотів за показником флуктуючої асиметрії листкових пластинок

38

Ю.Л. Рибак

 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ УРАЖЕНИХ СОСНОВИМ ВЕРТУНОМ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

42

О.І. Озарків, Л.І. Копій, І.П. Тереля, М.В. Чернявський

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СКЛАДОВИХ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЛІСУ

48

Т.І. Данько, Г.Я. Ільницька-Гикавчук

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

55

З.С. Кок

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗАКАРПАТТЯ

58

Г.П. Леонтяк, М.Ю. Осипов

 

УСАДЕБНЫЕ ПАРКИ МОЛДОВЫ ХІХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА

62

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник, М.В. Чернявський, П.Т. Ященко

 

РІДКІСНІСТЬ ФІТОЦЕНОЗУ - КРИТЕРІЙ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЦІННОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

68

Л.Є. Сімків, І.І. Проданова

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

74

Г.І. Ільчук

 

ЕСТЕТОТЕРАПІЯ - ФУНДАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

81

М.М. Кутя, О.А. Гірс

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ місткоСТІ ЛІСОПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ КИЄВА

86

Л.І. Челядин, В.Р. Хомин, М.Р. Скробач, М.М. Богуславець, П.П. Неміш

 

фізико-хімічне очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами, з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів

91

М.Д. Кацман

 

Застосування пожежних поїздів для ліквідації транспортних подій з небезпечними вантажами

96

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.В. Шостак, В.В. Войтович

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ НАДІЙНОСТІ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ ВІД ЇХ КОНСТРУКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

103

В.В. Гомонай

 

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗМУ ПОДАЧІ РУБАЛЬНОЇ МАШИНИ

107

Л.М. Губа

 

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВчИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІР ЗІ СПИЛКУ

113

Б.Я. Кшивецький

 

Механізм формування термопластичних клейових з'єднань деревини

117

Р.Я. Оріховський

 

ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ управлінНЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

122

Л.М. Предзимірська, Л.І. Шевчук, В.Л. Старчевський, Н.С. Леочко

 

Ефективність кавітаційного оброблення стоків спиртового виробництва з вмістом газів різної природи

125

О.Є. Серган

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА КОМБІНУВАННЯ ПАКЕТА ШПОНУ З РІЗНИХ ПОРІД У ФАНЕРному ВИРОБНИЦТВІ

129

І.М. Сопушинський

 

Особливості макроструктури декоративної деревини аномалій явора, бука лісового та ясена звичайного

133

Р.М. Якимів, А.О. Мельничук, О.М. Ліске

 

РАДІОХВИЛЕВИЙ МЕТОД НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ З ВРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У ВИПРОМІНЮВАЧІ

138

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко

 

ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

147

Є.Й. Майовець, В.В. Ключук

 

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЦІНИ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

154

Я.Д. Крупка

 

КАПІТАЛ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОДАННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

158

А.В. Рибчук

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ КОМПЛЕКСІВ

166

Г.І. Башнянин, В.А. Сидоренко, М.Б. Люлик

 

ПРОБЛЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

173

О.Й. Жабинець

 

Формування інвестиційних ресурсів страхових компаній та питання безпеки їх інвестиційної діяльності

178

В.В. Вертель

 

Теоретичні підходи до оцінювання попиту на залізничні пасажирські перевезення

183

О.С. Гирик

 

Оцінювання інвестиційної привабливості України

189

Ю.О. Голобородько

 

Теоретичні підходи до розкриття суті та складових фінансової безпеки банківських установ

194

Л.Й. Гнилянська, В.Я. Топоровський

 

РИЗИКИ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

199

Т.П. Бабійчук

 

стимулювання банківського інвестування: Світові тенденції

202

А.А. Головко

 

Розмежування господарських і контрольних функцій у сфері державного управління природокористуванням в Україні

208

Т.А. Городня, І.В. Явтуховська

 

АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ

214

І.І. Грицак, В.М. Чубай

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ

219

Г.І. Башнянин, А.А. Сельський, Ю.І. Турянський, О.О. Кундицький

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА СТУПЕНЕМ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

227

Ю.І. Дем'янчук

 

ЗАСОБИ ЗАОХОЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПРИВАТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

232

Н.І. Дуляба, С.О. Корнілов

 

ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

238

С.Л. Капітула

 

формування змісту фінансових потоків підприємств оптової торгівлі

242

А.В. Колодійчук

 

КЛАСТЕРИ - НОВІТНЯ ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

254

Н.В. Наконечна

 

Входження України до європейського адміністративного простору: перспективи і проблеми

257

В.В. Крет

 

Значення диверсифікації у стратегії розвитку сучасних транснаціональних компаній

262

С.І. Кудин

 

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

269

І.Я. Кулиняк

 

Планування лізингової діяльності підприємств

272

Р.М. Курильців

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

277

П.Ю. Лазур

 

Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому і зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів

282

О.П. Макар

 

ЗМІЦНЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ - ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

288

Ю.В. Машика

 

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ

292

В.П. Мороз

 

Методика розрахунку податкового навантаження на підприємства лісового господарства України

297

М.П. Петренко

 

Оцінювання зайнятості персоналу агропромислового комплекса Херсонської області

301

А.М. Польовський

 

Аналіз досвіду США щодо продажу деревини з державних лісів

306

В.В. Серветник-Царій

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

310

Т.М. Бойчук

 

"Витрати періоду" - економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку

314

Ю.І. Стеблецька

 

Управління фінансовими ризиками

321

В.М. Черторижський

 

Від мережевих транскордонних взаємозв'язків до транскордонного ринку

327

Л.І. Стецько

 

Монетарна політика - засіб покращення функціонування економіки України

332

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Т.А. Городня, Н.В. Білущак

 

МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОго ДІАГНОСТування ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

337

П.В. Приймак

 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

342

О.А. Кійко, І.О. Кійко

 

ЕКОНОМІКО-МАtЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОГО СЕКТОРа УКРАЇНИ

349

Т.А. Городня, Т.В. Станіславова

 

МЕХАНІЗМ ДІАГНОСТування ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

357

М.В. Корягін

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ

362

Б.Ю. Кишакевич

 

ВПЛИВ СИСТЕМ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ НА ПРОЦИКЛІЧНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ

367

Мунір Габсі

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ В КОРПОРАТИВНИХ АГРЕГОВАНИХ СТРУКТУРАХ

374

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ