НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 27.09.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник, В.І. Блистів

 

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУКОВИХ ЛІСІВ КАРПАТ

8

Г.Г. Гриник

 

Порівняльна характеристика експозиційно-орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпатах

14

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер

 

Особливості ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ЛІСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

22

М.Я. Гожан, М.М. Гузь, Р.М. Гречаник

 

Особливості формового різноманіття видів роду Picea

29

М.Є. Гайдукевич

 

ДЕНДРОФЛОРА НАДВІРНЯНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

36

І.В. Базюк-Дубей

 

АГАРИКОЇДНІ ГРИБИ ЛУК УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

43

В.К. Заїка, Н.З. Кендзьора

 

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІТОМАСИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ РІЗНИХ ТИПІВ ЛІСУ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

47

П.П. Придка

 

СХОЖІСТЬ НАСІННЯ І РІСТ СІЯНЦІВ LARIX DECIDUA MILL. ТА LARIX EUROLEPIS HENRY В УМОВАХ СТРАДЧІВСЬКОГО Навчально-виробничого лісокомбінату

54

Ю.Л. Рибак

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ УРАЖЕННЯ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ

60

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.В. Лавний

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ НА ДЕЯКИХ ВІТРОВАЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

66

П.П. Мельник, О.І. Дребот

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД в ЕКОЛОГІЧНОму МЕНЕДЖМЕНТі АГРОЕКОСИСТЕМ

70

В.М. Триснюк, В.І. Мокрий

 

ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

75

А.А. Головко

 

Інституційні аспекти управління об'єктами природно- заповідного фонду України, які не віднесено до відомчого підпорядкування профільного міністерства

81

О.І. Блінкова

 

ОЦІНювання ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ ЕКОСИСТЕМАМ і БІОТИЧНИМ КОМПЛЕКСАМ КРИМУ

86

М.Ю. Дебринюк, Р.Б. Дудин

 

Санітарний стан дерев Левандівського парку міста Львова

92

Н.Г. Міронова

 

Формування запасів рослинної речовини та початкове ґрунтоутворення в екотонах техногенних озер Малого Полісся

97

О.Ю. Марно-Куца

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ ІМені Т.Г. ШЕВЧЕНКА В МІСТІ УМАНЬ

102

Ю.С. Миклуш

 

Функції приміських рекреаційно-оздоровчих лісів І продукування кисню

108

В.П. Оліферчук, М.Т. Матвієнко

 

Отримання біогазу шляхом анаеробного зброджування осадів стічних вод на каналізаційних очисних спорудах

114

В.В. Попович

 

ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У ВИРОБЛЕНИХ КАР'ЄРАХ, ЯРАХ, ТРАНШЕЯХ і ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

119

О.А. Слободенюк

 

УТИЛІЗАЦІЯ РОСЛИН, ЗАБРУДНЕНИХ дихлордифенілтрихлорМЕТИЛМЕТАНОм

128

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, Б.І. Приставський

 

Теплотехнічна модель теплогенератора для спалювання деревинної сировини

133

Л.Ф. Дзюба, О.І. Хитряк, І.Т. Ребезнюк

 

ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ ПОЛОТНА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ

137

В.В. Гомонай, М.В. Гомонай-Стрижко

 

МОЖЛИВОСТІ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБлення ДЕРЕВИНИ НА ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ РАДІОАКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

142

О.Ю. Берлінг

 

ВПЛИВ ТИСКУ, ТЕМПЕРАТУРИ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ МЕТАНУ В ТРАНСПОРТОВАНОМУ ГАЗІ НА РЕЖИМ РОБОТИ ТУРБОДЕТАНДЕРНОЇ УСТАНОВКИ

146

І.М. Сопушинський

 

Анатомічні особливості прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини явора (Acer pseudoplatanus L.) та ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.)

151

О.О. Кривик, В.О. Маєвський, С.В. Жмурко

 

ПЕРЕДУМОВИ ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ У КЛЕЄНИХ ЩИТАХ

155

С.Ф. Савула, Є.В. Харченко, Р.С. Савула

 

Структурні зміни в сталях магістральних трубопроводів У процесі старіння

161

Т.В. Юськевич

 

УСихання ДЕРЕВИНИ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ СОСНИ

167

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко, М.Л. Потинський

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

171

В.О. Шевчук, М.В. Корягін

 

ВПЛИВ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО РИНКОВУ ВАРТІСТЬ

178

Б.Ю. Кишакевич

 

УПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ "БАЗЕЛЬ ІІ" ТА ПРОБЛЕМА ПРОЦИКЛІЧНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

183

О.І. Копилюк, А.В. Колодійчук

 

СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

190

В.І. Єлейко, Ю.В. Шушкова

 

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

196

Г.І. Башнянин, В.А. Сидоренко, М.Б. Люлик

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВ – ЗАПОРУКА ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

203

О.М. Вільчинська

 

ОЦІНювання ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ різних РЕГІОНах УКРАЇНИ

208

М.І. Виклюк

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ

213

Ю.І. Дем'янчук

 

ПРИВАТНІ ТРАНСФЕРТИ І РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

220

В.Б. Дзьоба, С.А. Качмарчик

 

Основні проблеми державних фінансів Сполучених штатів америки та способи їх вирішення

227

Л.С. Доскочинська

 

ЗОЛОТО – ФІНАНСОВИЙ АКТИВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

234

В.І. Запоточний

 

Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій України з індексованою вартістю

240

Б.А. Карпінский, В.О. Григоренко

 

ФІНАНСОВИЙ КЛІМАТ ТЕРИТОРІЇ: ОСНОВИ І ПРОЯВИ

244

П.Ю. Лазур

 

Пріоритетні напрями активізації державної конкурентної політики у сфері малого та середнього підприємства в Україні

254

М.П. Лазур, М.А. Павник

 

ГОЛОВНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

258

О.В. Максимець

 

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИННОЮ ПРОДУКЦІЄЮ У ПЕРІОД СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

263

Ю.В. Малиновський, І.П. Маліновський, Д.Р. Цьвок

 

Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві

271

О.Р. Марець

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

277

О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич, Т.Є. Удовиченко

 

Переваги та недоліки підходів до оцінювання безпеки інноваційного розвитку національної економіки

283

Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова

 

Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об'єднань підприємств

287

Г.І. Румянцева

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

297

О.І. Скаско

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНОГО КОНТРОЛЮ В БАНКАХ

301

У.Р. Сухорська

 

Вплив планування збуту продукції на конкурентоспроможність промислового підприємства

306

С.М. Макух

 

ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

310

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.І. Приймак, О.Г. Возняк

 

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

313

І.Г. Цмоць, Б.Я. Шулак, А.В. Шкодин, В.Я. Антонів

 

АРХІТЕКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РОБОТОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ

319

В.О. Маєвський, А.Я. Вус

 

ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ РОБОЧОЇ ЗОНИ ОХОПЛЕННЯ СХЕМОЮ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ, БРУСА, СЕГМЕНТА ТА СЕКТОРА З УРАХУВАННЯМ ЇХ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

325

В.В. Лифар

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ТА ЙОГО ОЦІНювання

335

А.І. Пукач, В.М. Теслюк, Р.-А.Д. Іванців, Р.В. Загарюк

 

Модель функціонування підсистеми автоматичного визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору

346

Алі Рекік

 

Програмна система розв'язування транспортної задачі з модифікованими крайовими умовами

355

О.В. Скорохода, Б.Р. Андрієцький, І.Г. Цмоць, Р.О. Ткаченко

 

Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу

362

С.І. Страпчук

 

ВИКОРИСТАННЯ АВС-ХYZ-АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

369

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ