НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 31.08.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І.В. Базюк-Дубей

 

АГАРИКОЇДНІ БАЗИДІОМІЦЕТИ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

9

Г.Г. Гриник

 

Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних МІСЦЕПОЛОЖЕНЬ деревостанів ялиці білої в Українських Карпатах

14

С.Ю. Білоус

 

Особливості калюсогенезу Populus tremula L. в культурі in vitro

19

В.І. Блистів

 

Стійкість та потенціал формування грабово-букових насаджень Карпат

25

Н.М. Волощук, В.М. Білоус

 

ЕПІФІТНА ТА ЕНДОФІТНА МІКОБІОТА ЖОЛУДІВ QUERCUS ROBUR L. ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ

29

О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, Ю.О. Громяк

 

Структурно-типологічна характеристика соснових лісів Давидівського пасма

35

І.М. Коваль, І.М. Мікуліна

 

ДЕНДРОХРОНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНСЬКОГО КАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО, ПОШКОДЖЕНОГО КАШТАНОВОЮ МІНУЮЧОЮ МІЛЛЮ В ЛІСОСТЕПУ

40

П.Я. Слободян

 

ПРОБЛЕМИ ПОХІДНИХ ЯЛИННИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.С. Олійник, Р.М. Вітер, Н.І. Йосипова

 

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ВИСОТНОЇ ПОЯСНОСТІ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МЕГАСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

51

О.А. Гірс

 

Киснепродуктивне значення модальних соснових деревостанів рекреаційних лісів м. Києва

57

В.П. Ворон, Є.Є. Мельник, С.Г. Сидоренко

 

Діагностика пошкодження стовбурів сосни при низових пожежах

64

Н.А. Корнілова

 

Вплив виділень насінин лікарських рослин на проростання насіння та ріст ехінацеї пурпурової

69

О.Н. Боровик

 

СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

72

Я.В. Геник

 

ЧИННИКИ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

78

Н.Г. Міронова

 

Географічний аналіз вищих водних і прибережно-водних рослин техногенних озер Малого Полісся

87

В.В. Попович

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ, СОРТУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

90

А.В. Сибірний, О.В. Хомів, Р.І. Сибірна

 

МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

96

С.Я. Хруник, О.Т. Мазурак, Н.В. Качмар

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

100

О.І. Блінкова, Н.А. Пашкевич, Т.А. Козинятко

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕГРАДАЦІЇ ЛІСОВИХ ТОРФОВИЩ ПІД ВПЛИВОМ ПОЖЕЖ

105

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, Д.В. Тимик

 

Режими пресування фанери із шпону, модифікованого пероксидом водню

113

П.В. Білей, Б.І. Приставський

 

Аналіз ефективності конвективного сушіння деревини

116

В.М. Желих, Б.Р. Ціж, Б.І. Пізнак

 

Оптичні характеристики полімерних сонячних колекторів

119

Р.М. Купчик

 

Дослідження акустичних властивостей деревних матеріалів

126

І.М. Сопушинський

 

Анізотропія хвилясто-завилькуватої деревини ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.)

129

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко, М.Л. Потинський

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

135

О.Д. Вовчак, В.І. Рудевська

 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ КОНСОЛІДАЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

140

В.І. Приймак, В.М. Кіцера

 

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

147

Н.В. Кузьминчук

 

Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Харківської області)

153

Н.Ю. Глинський, О.Б. Гірна

 

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАЛИХ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

163

М.Ф. Гончар, Л.Ю. Холявка

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

169

М.П. Данилович

 

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ СУБСИДОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР

173

А.Г. Драбовський

 

КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ: СУТЬ ТА ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

179

О.І. Дребот

 

СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

187

М.Ю. Чік

 

АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

194

В.І. Запоточний

 

Види та характеристика державних облігацій України

199

А.В. Колодійчук

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

204

М.В. Корягін

 

АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

208

Ю.В. Кудляк, А.С. Коновалова

 

Аналіз стратегій зростання іноземних банків в Україні

215

М.П. Лазур, М.А. Павник

 

КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ КРАЇН У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

223

С.М. Макух

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

226

Н.Г. Пайтра, Р.Р. Мудра

 

Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні

229

Л.Р. Прийма, І.Я. Кулиняк

 

Розвиток підприємства: сутність поняття

236

Л.Б. Сіверська

 

Функціонування іноземного капіталу в банківській системі України

241

В.А. Сидоренко

 

КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

246

Т.П. Бабійчук

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ОБОВ'ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

252

І.С. Смірнова, Н.Ю. Подольчак

 

ОСНОВНІ ВЕКТОРИ АДМІНІСТРУВАННЯ НА ЕТАПАХ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

258

Л.Й. Созанський

 

Методологічні аспекти аналізу ефективності використання капіталу підприємства

265

Н.С. Станасюк

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

270

Г.В. Стричак, Г.А. Лех

 

ПРОБЛЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

274

Я.О. Топільницька

 

Суть та значення інтелектуального капіталу

278

Ю.В. Шушкова

 

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

287

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Е.М. Гуліда, І.О. Мовчан

 

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ В МІСТІ

293

Р.О. Ткаченко, О.Р. Ткаченко, І.Г. Цмоць, І.Є. Ваврук

 

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯТОРА НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ процесу КЕРУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

301

В.О. Маєвський, А.Я. Вус

 

МОДЕЛЮВАННЯ процесу РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ СЕКТОРНИМ СПОСОБОМ НА ТАНГЕНЦІАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

307

В.М. Желих, Ю.В. Фурдас

 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ І РОЗМІРІВ БІОРЕАКТОРА

315

Р.В. Зінько, Є.В. Сулоєва

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ

320

В.П. Карашецький

 

Особливості розрахунку двовимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів

329

Б.Ю. Кишакевич

 

ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ БАНКУ

336

О.І. Венгер

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА СТІЛЬНИКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

343

Ю.В. Шабатура, Р.В. Кузьменко

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОЇ МЕЖІ ЗОБРАЖЕННЯ БАЛІСТИЧНОГО ТІЛА НА ЦИФРОВОМУ ФОТОЗНІМКУ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

352

З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк

 

Особливості проблеми синтезу систем захисту інформації у структурних підрозділах МНС України

358

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

М.Є. Гайдукевич

 

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА БАЗА СТУДЕНТІВ-ЛІСІВНИКІВ У ПРИКАРПАТСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

370

А.В. Івануса

 

Особливості формування ефективної системи мотивації персоналу підприємств ресторанного бізнесу

380

Р.М. Захарчин, Н.Г. Захарчин

 

Домінантна роль викладача в реалізації програм дисциплін в умовах суб'єкт-суб'єктної організації навчального процесу

383

А.П. Сава, М.Г. Саєнко, О.М. Довгань

 

ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ

388