НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 5.06.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.К. Заїка, А.В. Руденко

 

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В БОРАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

9

В.Г. Мазепа, О.Г. Криницька

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ І СТАН ВІДТВОРЕНИХ ПРИРОДНИМ НАСІННИМ ШЛЯХОМ ДЕРЕВОСТАНІВ У ГРАБОВО-СОСНОВИХ СУДІБРОВАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

14

Г.Г. Гриник

 

Експозиційно-орографічні моделі МІСЦЕПОЛОЖЕНЬ оптимально-продуктивних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах

19

М.Ю. Лесів, Д.Г. Щепащенко, А.З. Швіденко, Р.А. Бунь

 

ПОБУДОВА КАРТИ ЛІСІВ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ КАРТ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРИВУ

24

О.П. Павліщук, С.В. Розвод

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВУГЛЕЦЕДЕПОНУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІСІВ НА ОСНОВІ РЕНТНОГО ПІДХОДУ

30

Т.М. Пушкарьова-Безділь, Ю.А. Сеник, В.Й. Кудла, О.В. Нікітіна

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ - FRAGARIA ANANASSA DUH. ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОДУКТІВ ВЕРМИКУЛЬТУРИ

37

У.Р. Гурла, І.В. Шукель, В.П. Оліферчук

 

МЕЛІОРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ПРОТОМЕЛІОРАНТІВ У МЕЛІОРАЦІЇ АНТРОПОГЕННИХ ҐРУНТІВ

40

А.І. Івченко, І.М. Пацура, Н.З. Кендзьора, А.С. Мельник, Л.Б. Коляда

 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ГОЛОНАСІННИХ ДЕНДРОПАРКУ ЛЬВІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ

47

Н.А. Корнілова

 

Вплив витяжок деревних, чагарникових і трав'яних рослин на проростання насіння лікарських рослин

51

І.В. Базюк-Дубей

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІКОФЛОРИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ З ІНШИМИ МІКОФЛОРАМИ УКРАЇНИ І ПОЛЬСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

56

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.В. Римар, О.Н. Боровик

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

61

І.А. Дубовіч, М.В. Руда

 

Сучасні еколого-економічні проблеми транспортування небезпечних вантажів Львівською залізницею

66

Г.С. Гулик

 

Вдосконалення еколого- та економіко-правового регулювання лісокористування в Україні

71

А.А. Головко, М.В. Січ

 

Особливості планування як функції управління лісами та лісовим господарством

80

Г.М. Шпак

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЧНИМ ЗЕМЛЕРОБСТВОМ В УКРАЇНІ

85

М.М. Запоточний

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВОДОПРОНИКЛИВІСТЬ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ

92

Ф.А. Важинський, М.А. Павник

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

95

А.В. Івануса

 

Особливості реалізації концепції сталого розвитку в туризмі

100

В.Т. Польовська

 

Формування позитивного іміджу лісових і деревообробних підприємств за допомогою екологічного маркетингу

103

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Атаманюк, Д.П. Кіндзера, Р.Р. Госовський

 

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ ПІД ЧАС РУХУ ТЕПЛОВОГО АГЕНТА КРІЗЬ СТАЦІОНАРНИЙ ШАР ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА

112

Е.М. Гуліда, І.О. Мовчан

 

ОЦІНювання ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ ДЛЯ СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

118

І.М. Озарків, В.С. Козар, Н.Д. Довга, М.С. Кобринович

 

Характерні особливості впливу режимних параметрів сушіння на коефіцієнт теплообміну

128

В.М. Теслюк, Т.В. Теслюк, А.С. Ляпандра

 

МОДЕЛЬ ПІДСИСТЕМИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОБОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ

132

Н.О. Арсиненко

 

Перспективи використання вібротранспортерів

135

Х.Р. Лесик

 

АНАЛІЗ ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРМОСИФОННОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ДЛЯ УМОВ ПОМІРНОГО КЛІМАТУ

140

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, В.А. Сидоренко, М.Б. Люлик

 

ДОКАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

147

О.Ю. Носов

 

ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

153

В.П. Лещук

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ

158

Т.О. Скрипко

 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва за результатами чемпіонату ЄВРО-2012

162

О.Є. Бавико

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

167

Н.М. Воськало

 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

174

М.Ф. Гончар, Л.Ю. Холявка

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМсТВА

179

Р.С. Грабовський, Р.П. Дудяк

 

Конкурентоспроможність органічної продукції на продовольчому ринку україни

184

А.Г. Драбовський

 

КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ: СУТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

189

С.Т. Дуда, І.В. Михайлик

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

197

В.І. Запоточний

 

Інвестиційна політика як основний етап банківського інвестиційного процесу

201

А.В. Колодійчук

 

КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ: ТРАДИЦІЙНА, БАР'ЄРНА ТА ЗА ПРІОРИТЕТНІСТЮ

207

Н.Ю. Копилюк

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР

213

М.В. Корягін

 

ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЩОДО РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

220

М.І. Кульчицький, І.С. Кирилейза

 

Аналіз капіталізації банківського сектору України у кризовий та посткризовий періоди

225

Т.А. Піхняк

 

Проблеми кредитування малих підприємств в Україні та напрями їх вирішення

232

Ю.О. Раделицький

 

Асиметрія інформації на ринку фінансових послуг

238

С.М. Самець

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

242

С.Б. Свіцка

 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ

247

І.І. Свидрук

 

Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах

253

В.С. Семйон, К.Й. Варга

 

Особливості складання та подання фінансової звітності: український та зарубіжний досвід

259

Г.В. Стричак, І.І. Сапарта

 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

264

Я.О. Топільницька

 

Роль та значення інтелектуального чинника у розвитку вітчизняної економіки

267

Л.Є. Фурдичко, Я.В. Жовтанецька

 

СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

273

М.Ю. Чік

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

278

Н.В. Москаль

 

МЕТОДИКА АУДИТУ КРИЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

283

З.П. Двуліт, І.М. Огородник

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

288

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ СЕКТОРНИМ СПОСОБОМ НА РАДІАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

297

Л.К. Гліненко, Є.І. Яковенко

 

РОЗВ'ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ З ПРОМІЖНИМИ ПУНКТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ НАДБУДОВИ SOLVER MS EXCEL

306

О.О. Карабин, О.Ю. Чмир

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ

319

В.І. Ящук, І.І. Тучковська

 

Інформаційні системи безпеки роздрібної торгівлі

326

Н.В. Кузьминчук

 

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ З ОГЛЯДУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

333

Г.І. Андрійченко

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЧАСТКОВОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СВОЄЧАСНОСТІ МАНЕВРУ

342

А.Б. Горкуненко, С.А. Лупенко

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ І ПРОГНОСТИЧНИХ ОЗНАК В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

347

Г.В. Поліщук, С.А. Лупенко, А.М. Луцків

 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ ЗАСОБИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ БІОМЕТРІЇ

352

П.Р. Ткаченко, О.Р. Ткаченко, У.В. Поліщук

 

EQUO - програма генератор формул для ефективної апроксимації залежностей однієї чи декількох змінних

360

І.В. Паснак

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ КЛАСУ А І В НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

368

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ