НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 5.06.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Г.Г. Гриник

 

ЕКСПОЗИЦІЙНО-ОРОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНО-ПРОДУКТИВНИХ МІСЦЕПОЛОЖЕНЬ ДЕРЕВОСТАНІВ БУКА ЛІСОВОГО В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

8

І.М. Сопушинський

 

Біоекологічні та біометричні особливості ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) із хвилясто-завилькуватою деревиною

13

О.Л. Бойко

 

Сучасний розподіл 137Сs у ґрунтах вологих сугрудів і суборів лісів Українського Полісся

19

Я.В. Геник, М.В. Чернявський, П.Т. Ященко

 

ПРИРОДНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ЛІСУ ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЙОГО ТРАНСФОРМОВАНОСТІ

24

В.М. Гриб

 

Тривалість впливу підготовки лісокультурної площі на ріст І розвиток штучних насаджень

30

С.Ю. Попович, Л.П. Сотник

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "ШАЦЬКИЙ"

36

Г.Б. Лукащук

 

Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Ґорґан

42

Н.З. Кендзьора, В.К. Заїка

 

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ФІТОМАСИ ДЕРЕВАМИ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

48

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Р.І. Тринько, Я.В. Григор'єва

 

Туризм як фактор соціально-економічного відродження

54

У.П. Новак, Н.І. Колінько

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

63

І.В. Козій

 

Встановлення загальної економічної вартості ресурсів І функцій лісу

68

В.І. Мокрий

 

Технології формування бази даних для управління екологічною безпекою природоохоронних об'єктів Західного Полісся

75

V.F. Myastkivskyy

 

AN IMPORTANT STEP IN THE FIGHT AGAINST CONTINUOUS BIODIVERSITY LOSS

84

Г.В. Полив'яна

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ПОКРИВУ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

87

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

А.В. Ляшеник, Ю.Р. Дадак, Я.Є. Самко

 

АСПІРАЦІЙНА СИСТЕМА З РЕГУЛЬОВАНИМИ ВИТРАТАМИ ПОВІТРЯ

92

А.Я. Куліченко, В.С. Джус, І.М. Гончар

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЩІТКОВОГО ІНСТРУМЕНТА ПІД ЧАС ОБРОБЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТРУБ МАЛОГО ДІАМЕТРА

96

В.М. Гобела, О.В. Гобела

 

Видалення пнів із попереднім їх розколюванням

104

А.Д. Кобищан

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИБІЛЮВАННЯ ЛЛЯНИХ ТКАНИН

110

В.М. Корендій

 

ДИНАМІКА СКЛАДНОГО РУХУ ЛОПАТЕЙ ВІТРОУСТАНОВКИ

115

Н.М. Собко

 

Дослідження основних показників роботи лісозаготівельної техніки в гірських умовах

121

І.В. Паснак

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ДОЇЗДУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО ПРИЧЕПА ДО МІСЦЯ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

127

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.І. Приймак, О.Р. Голубник

 

РАНЖИРУВАННЯ КРАЇН ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ ЇХНЬОГО НАСЕЛЕННЯ

134

Т.Г. Васильців, А.А. Литвинчук

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

141

О.Г. Мельник, М.Я. Нагірна

 

Процес планування товарних запасів на підприємствах

145

А.В. Колодійчук

 

БІХЕВІОРИСТСЬКІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

150

О.Є. Бавико

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

156

Г.І. Башнянин, О.І. Завійська, О.І. Дунас, Т.О. Коропецька, Г.Є. Шпаргало

 

Політика управління необоротними активами малих і середніх підприємств

162

М.О. Бочарова, Т.І. Пономаренко

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

167

М.Я. Вірт, Г.М. Руда

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

174

Н.І. Власюк

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

179

Х.В. Горбова

 

Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній

183

Т.А. Городня, Р.В. Тезбір

 

ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

191

Т.А. Городня, Л.Р. Чорняк

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

195

М.П. Данилович

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР

199

М.В. Добрянська

 

Інновації в управлінській діяльності промислових підприємств Львівської області в умовах перехідної економіки: проблеми та перспективи впровадження

206

А.Г. Драбовський

 

ДЕФОРМАЦІЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ У КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ СИСТЕМІ

212

С.Т. Дуда, Т.І. Павук

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА"

217

Б.А. Карпінський

 

Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави

220

Я.Д. Качмарик, О.В. Підлужна

 

УДОСКОНАЛЕННЯ І МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ до УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

229

М.В. Корягін

 

ЗВІТНІСТЬ ПРО ОЦІНКУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

233

Н.В. Кузьминчук

 

Регулювання фінансово-бюджетних відносин через призму найпоширеніших економічних теорій

240

Ю.М. Кушнірчук

 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

249

І.Р. Лукановська

 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОСТІ У СЕКТОРІ МАЛОГО БАНКІВНИЦТВА УКРАЇНИ

256

Н.Г. Міценко, І.П. Міщук

 

Ефективність і результативність діяльності торговельного підприємства: оцінка та планування

260

О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська

 

Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств

269

Н.В. Москаль

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРИЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

274

О.Ю. Носов

 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

279

Т.А. Піхняк

 

Вибір оптимальної системи оподаткування - запорука розвитку малого підприємництва

285

О.С. Папка

 

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

292

О.О. Пшик-Ковальська, Х.С. Передало

 

Чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності

296

Л.О. Саталкіна, В.В. Лакіза

 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

302

З.М. Скибінська, О.С. Скибінський

 

ПРАЛЬНЯ САМООБСЛУГОВУВАННЯ: ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ У ЛЬВОВІ

309

О.О. Столяренко

 

АНАЛІЗ ЕТАПІВ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

320

О.Б. Юрченко

 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ОБЛІК

326

І.В. Цюпко, О.М. Вітер

 

Конкурентні переваги туристичного підприємства - запорука забезпечення економічної безпеки країни

332

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Р.Я. Кіндрат, О.Б. Ференц, О.О. Ференц, П.М. Рибіцкий, Н.Г. Лукянова, В.С. Клішова

 

Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві паркетних виробів

337

Г.М. Гладій

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

341

Н.М. Заярна, А.А. Цибульський

 

УДОСКОНАЛЕННЯ та РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

349

В.С. Парненко

 

Аналіз структури та юзабіліті сайтів технічних вищих навчальних закладів

353

Д.П. Ребот

 

Динаміка та математична модель руху сипкого середовища під час його вібросепарації

362

П.Р. Ткаченко

 

До побудови інформаційно-аналітичної системи оцінювання персоналу банку за підсумками роботи

369

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ