НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 5.06.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.С. Ривак

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

27

О.М. Бєлуха, Л.В. Павліш

 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

38

Н.М. Гринчишин, О.Ф. Бабаджанова

 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ҐРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ АВАРІЙНИМИ ВИЛИВАМИ НАФТОПРОДУКТІВ

43

В.В. Попович

 

СИСТЕМА РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ СМІТТЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ДЕСТРУКЦІЇ НА ПОЛІГОНАХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

49

Ю.І. Соха

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

57

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, Р.В. Вінтонів

 

ГУСТИНА ТА ЩІЛЬНІСТЬ ДЕРЕВИНИ

62

М.П. Мартинців, Н.М. Собко

 

АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ І ВИРОБНИЧИХ УМОВ РОБОТИ ЛІСОВИХ МАШИН НА ЛІСОЗАГОТІВЛЯХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

67

Л.М. Дорундяк

 

ПЕРСПЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЦИКЛОНА ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ

76

М.Є. Касинець

 

НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ГЕЛІОПАНЕЛЯМИ

79

С.В. Клюс

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВИНИ ТА ЇЇ ВІДХОДІВ

84

Р.М. Купчик

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВНО-СТРУЖКОВИХ ПЛИТ У ПРОЕКТУВАННІ ІНТЕР'ЄРУ

91

В.Р. Солонинка, А.С. Кушпіт

 

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТНИХ КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГ

96

С.П. Шаповал

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНИХ ГЕЛІОНАГРІВНИКІВ

99

Х.В. Горбова

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ШЕЛЬФІ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

102

П.А. Бехта, Д.В. Тимик

 

ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ НА МІЦНІСТЬ ФАНЕРИ НА ЗРІЗ

107

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.І. Завійська, О.І. Дунас, Т.П. Бабійчук, Г.Є. Шпаргало

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБІГОВИХ АКТИВІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

111

О.М. Ковалюк, Л.О. Боцьора

 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

117

О.Р. Жидяк

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

122

О.М. Адамовський, О.В. Кушнір

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ НАСАДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ "ЗНЕСІННЯ"

126

Н.Я. Юрків

 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

133

О.О. Ільчук, Х.І. Костак

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

137

О.І. Іляш, Л.І. Поперечна

 

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГІВЛІ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

142

Г.І. Башнянин, О.І. Дунас, В.М. Коцупей, Г.Є. Шпаргало

 

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ БІЗНЕСУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

146

Н.Р. Возний, М.М. Левко, Р.Е. Черниш

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

151

С.О. Малай

 

ЗНАЧУЩІСТЬ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗМІН ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

159

Р.М. Воронко, В.О. Грезенталь

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

164

М.Ф. Гончар, С.В. Сава

 

МОТИВУВАННЯ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

169

М.В. Добрянська

 

АНАЛІЗ ЗАПАСІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ І ВИРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ У РИНКОВИХ УМОВАХ

175

А.Г. Драбовський

 

ФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЗАЦІЯ

181

О.Р. Західна, Н.В. Савчук

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

188

Т.Ю. Кирилич

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

196

Б.Ю. Кишакевич

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

202

Л.П. Коваль

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

208

Н.Г. Міценко, М.Р. Мудрий

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

213

О.І. Павленко

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ

220

А.В. Колодійчук

 

ІННОВАЦІЙНІ РЕГІОНАЛЬНІ ТЕОРІЇ В СТРУКТУРІ СЕРЕДОВИЩНИХ ТЕОРІЙ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

224

І.Р. Лукановська

 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

229

О.М. Мартин

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

233

А.Ю. Масленніков, Р.В. Когут

 

ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

240

О.В. Мицак, І.В. Федчук

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗОЛОТА

243

О.Ю. Носов

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

248

М.І. Петик

 

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

253

А.С. Полянська

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

258

С.М. Самець

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

266

А.Р. Стояновський

 

РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

274

У.Р. Стріжик

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

281

О.Я. Сухоребська

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАСАДАХ РИЗИК-КОНТРОЛІНГУ

287

І.М. Флис, З.І. Пилипчак

 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ

293

Л.О. Шкварчук

 

СИСТЕМА ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

302

Н.О. Шпак, Н.Г. Дулиба

 

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

307

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Е.М. Гуліда, І.О. Мовчан

 

ОЦІНКА ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА

317

В.О. Маєвський, А.Я. Вус

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ БРУСО-РОЗВАЛЬНИМ СПОСОБОМ НА ПИЛОМАТЕРІАЛИ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

322

В.М. Желих

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

332

О.Ю. Масленніков, Ю.О. Перепелиця

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТА МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ

337

В.М. Заяць, Г.Я. Шокира

 

КОРЕКЦІЯ ПРІОРИТЕТУ ПЕРВИННИХ ОЗНАК ПІД ЧАС ПОБУДОВИ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ

344

А.М. Желєзняк

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

350

В.Б. Смолінський, В.М. Хомка

 

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

355

В.І. Копитко, О.В. Нестеренко

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВАГОНІВ У ПОЇЗДАХ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ НА СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

360

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, П.П. Гаврилко, М.Б. Шморгай

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ СУСПІЛЬСТВА

365

С.С. Шаряк, М.М. Богомолова

 

ПАРКИ МІСТА ЛЬВОВА ЯК ОБ'ЄКТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ДЕНДРОЛОГІЇ

370

О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Солярчук

 

ФРІЛАНС ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРІЛАНСЕРА

375

Н.О. Колінко

 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ І СУЧАСНИХ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА

380

П.Й. Мисловський

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СИСТЕМНОГО СТРУКТУРУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

391