НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 26.04.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.І. Сорока

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ

8

В.Г. Мазепа

 

ДУПЛОГНІЗДОВІ ПТАХИ БЕРЕЗОВО-СОСНОВИХ ЛІСІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

13

О.Л. Бойко

 

Динаміка вмісту 137Cs в ягідних і лікарських рослинах лісів Полісся України за роками

16

В.А. Майборода

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВОСТАНІВ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО

21

В.В. Пукман, М.П. Горошко, Г.Г. Гриник

 

Структурно-типологічний аналіз явірників Українських Карпат з урахуванням орографічних особливостей рельєфу

27

І.М. Сопушинський

 

Лісівничі особливості розробки діагностичної моделі явора форми "пташине око"

33

М.В. Шестопалов

 

НЕПАРНИЙ ШОВКОПРЯД - ШКІДНИК ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПЕРЕДГІРНОГО КРИМУ

39

Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s.str.) методом полімеразно- ланцюгової реакції

43

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Копій, О.І. Озарків, І.П. Тереля

 

АНАЛІЗ ФОТОМЕТРИЧНИХ ТА СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖИВИХ ЛИСТКІВ РОСЛИН

50

Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, О.О. Апостолюк

 

Екологічна спрямованість сучасних економічних систем у контексті їх порівняльного аналізу

57

Н.Г. Міронова

 

Вищі водні та прибережно-водні рослини техногенних озер Малого Полісся

63

П.П. Гаврилко, В.М. Черторижський

 

Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг

68

А.П. Голод, З.Б. Дрофяк

 

ПРИМІСЬКА ЗОНА ВЕЛИКОГО МІСТА ЯК ПЕРСПЕКТИВНА РЕКРЕАЦІЙНА ТЕРИТОРІЯ

72

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, А.М. Комбаров, Я.Д. Синітович

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ СОСНИ

77

Н.П. Супрун, Г.В. Озимок, Ю.І. Островецька

 

Розроблення методу визначення запиленості текстильних матеріалів

80

О.В. Білоус, В.М. Голубець, Б.О. Магура, О.Б. Гасій

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІЦНЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ОБРОБки ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

86

А.С. Кушпіт, А.Я. Мних, О.М. Кушпіт

 

Застосування щитів зі стільниковим заповненням у меблевому виробництві

90

А.В. Ляшеник, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак

 

Автоматична система керування фільтрувальною повітроочищувальною станцією

96

І.В. Паснак

 

ВПЛИВ КРИТИЧНОГО ЧАСУ ПОЖЕЖІ В ПРИМІЩЕННІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ

103

Д.П. Ребот

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИПКИХ СЕРЕДОВИЩ

114

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.О. Партин, У.М. Бовцайло

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

120

Я.С. Піцур, І.З. Жук, Н.Б. Пасічник

 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ

125

С.В. Скибінський, Х.В. Луцьків

 

РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ СПОЖИВАЧА ЯК МЕТОД КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

130

Б.Ю. Кишакевич

 

Ключові аспекти забезпечення економічної безпеки України у контексті світової фінансової кризи

136

О.Г. Мельник, В.С. Хмаренко

 

МИТНА ЕКСПЕРТИЗА: СУТНІСТЬ, ПРИЗнАЧЕННЯ ТА ВИДИ

142

Ю.М. Іванечко, С.П. Чапран

 

Глобальні проблеми ефективного використання енергетичних та сировинних запасів

147

О.В. Акіншина, І.Б. Плотніченко

 

РОЗВИТОК ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

150

О.В. Бакалінський, З.П. Двуліт

 

Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях

156

Г.І. Бодак

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

164

Р.Б. Вільгуцька

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

169

С.М. Гончарук, Ю.В. Гончарук

 

РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

179

А.М. Должанський

 

Організація обліку виробничих відходів на поліграфічних підприємствах

186

Б.А. Карпінський

 

Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію

191

З.В. Квасній

 

Роль малого бізнесу в умовах ринку

201

Л.Г. Квасній

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

204

М.Л. Ковальова

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

207

П.Ю. Лазур

 

Ефективність бюджетної підтримки підприємств малого бізнесу в Україні

214

І.В. Макалюк

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ"

219

О.А. Полянська, Н.Г. Степанюк

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

224

О.В. Максимець, Н.І. Слюсарчук

 

Особливості управління міжнародними зв'язками підприємств лісового господарства та оцінювання ефективності співпраці з іноземними контрагентами

228

В.В. Пірог

 

Особливості фінансових інструментів управління кредитними ризиками комерційних банків

235

І.І. Проданова, У.Б. Бережницька

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ У РЕГІОНІ

241

М.І. Романишин

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

249

О.В. Сардак

 

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА

258

М.В. Сороківська

 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

265

М.Р. Тимощук, Н.Р. Яворська

 

Планування соціальних вимірників розвитку підприємств

269

А.В. Фалюта

 

Етапи управління ризиками банку

276

М.І. Флейчук, М.В. Бабій

 

Напрями подолання монополізації та тінізації в українській економіці

282

Н.Я. Юрків

 

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

287

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.Г. Цмоць, О.В. Скорохода, І.Є. Ваврук

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СПОСОБИ НВІС-РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЙРОМЕРЕЖ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

292

І.В. Кузьо, О.В. Житенко

 

Просторова модель колісного транспортного засобу з використанням Matlab Simulink

300

Е.М. Гуліда, О.В. Меньшикова, А.А. Ренкас

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЖЕЖІ В ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕНІ

307

О.Б. Жихор, Р.А. Коваль

 

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

318

Ю.В. Шабатура, Р.В. Кузьменко

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ БАЛІСТИЧНОГО ТІЛА

329

Ю.О. Борзов, А.М. Ковальчук, Д.Д. Пелешко

 

Модифікація алгоритму RSA: шифрування та дешифрування за одним рядком матриці зображення

336

И.В. Шкрабак

 

СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С ПОЗИЦИЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ

340

І.І. Верхола, А.П. Сеник, Ю.А. Чаган

 

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ГУСЕНИЧНОГО ОБВОДУ

345

Т.В. Голубець

 

Визначення рівноважного зволоження та власної проникності пористого матеріалу на основі ізотерм сорбції або кривих затримки вологи

351

В.О. Маєвський, А.Я. Вус, Р.І. Мацюк

 

Моделювання процесу розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми

362

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов, Т.В. Панчишин, М.Б. Шморгай

 

ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ

372

П.П. Гаврилко

 

СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА

379

Ю.Б. Феленчак

 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

382

М.О. Cадурська

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"

391

Н.В. Пустовар, І.А. Лапшина

 

Міграція - Щасливий погляд на життя

398