НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – 40
4 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 26.04.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А. Бемманн, Р.Р. Вицега

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ У НІМЕЧЧИНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9

О.І. Шинкарук

 

Економічна оцінка створення та вирощування соснових культур різної густоти у свіжому суборі B2 Західного Полісся України

15

А.І. Івченко, І.М. Пацура, Н.З. Кендзьора, Л.Б. Коляда

 

ТАКСОНОМІЧНА І БІОМЕТРИЧНА СТРУКТУРИ ТА СТАН НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ ЛЬВІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ

21

О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, Ю.О. Громяк

 

Соснові ліси Українського Розточчя: структурно-типологічний аналіз

25

М.П. Курницька, О.Т. Пахолюк

 

АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН НА СИЛЬНЕ КРОНУВАННЯ

30

І.П. Мацях, В.О. Крамарець, Р.Т. Гут

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

34

О.Б. Михайлів

 

ЗВ'ЯЗОК ПОШИРЕННЯ БОРОШНИСТОЇ РОСИ ДУБА (Microsphaera alphitoides Greff. Et Maubl) ІЗ МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ

38

С.Ю. Попович, Н.В. Михайлович

 

Природні види рослин та їх угруповання як ресурси для фітоценодизайну окультурених ландшафтів Національного природного парку "Сколівські Бескиди"

47

П.Я. Слободян

 

СТАН КОРІННИХ ЯЛИННИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

55

І.М. Сопушинський

 

Збереження та відтворення лісівничого потенціалу явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною

60

І.В. Шукель, Н.І. Карпин, А.В. Гордійчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЛІСКОВОГО ЯРУСУ У СКНИЛІВСЬКОМУ ПАРКУ ЛЬВОВА

67

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Копій, О.І. Озарків, І.П. Тереля

 

ФОТОБІОЛОГІЧНА ДІЯ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

72

С.П. Распопіна

 

Діагностичні показники для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних земель України

78

Н.Б. Буряк, С.В. Лукаш

 

Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні

82

С.О. Задачина

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ

90

О.П. Карбівничий

 

Теоретичні підходи до дослідження розвитку природоохоронних територій на прикладі біосферного заповідника "Дунайський"

95

М.М. Кочерга

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

102

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, Т.І. Савчин, Р.І. Фалько

 

КОНТРОЛЬ СТАНУ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У 2011 РОЦІ

107

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, А.М. Комбаров, П.П. Білей

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ДУБА

113

В.М. Атаманюк, Р.В. Ходорівський, М.М. Басістий

 

Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованого крупнопористого силікагелю

116

П.М. Гащук, І.В. Паснак

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ СТВОЛІВ ПІСТОЛЕТНОГО ТИПУ

122

В.М. Борисов, І.Р. Кенс, Б.П. Поберейко

 

Експериментальна перевірка залежності електричного опору та втрат вологи від механічних напружень у процесі сушіння деревини

129

О.Т. Возняк

 

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕСПІВВІСНИХ СТРУМИН У ПУЛЬСУЮЧОМУ РЕЖИМІ

138

Х.Р. Лесик, В.М. Желих

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ТЕРМОСИФОННОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА

142

Б.М. Микичак, П.В. Білей, Д.П. Кіндзера

 

ГІДРОДИНАМІКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПАКЕТА ШПОНУ

148

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, Т.М. Полянчич, М.П. Дубина

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

155

О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко

 

Стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти

161

С.І. Лебедевич, Х.Р. Хомик

 

До питання вдосконалення обліку витрат підприємств в умовах екологізації економіки

168

О.Г. Мельник, Д.А. Панасенко

 

Чинники вибору методів діагностики конкурентоспроможності підприємств

171

О.Б. Жихор, Р.А. Коваль

 

Вибір оптимального проектного рішення у ситуації невизначеності

178

М.Ю. Барна, О.Я. Демкевич

 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ

183

В.А. Боднарюк

 

СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

188

О.Д. Гнаткович

 

Особливості здійснення земельних відносин у сільськогосподарському підприємництві

195

В.Я. Карковська, Ю.В. Малиновський, І.П. Маліновський

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

199

В.М. Кміть, І.В. Кунащук

 

Оцінка функціонування єдиного соціального внеску в Україні та напрями вдосконалення системи адміністрування соціальних внесків

204

Ю.С. Колодій, П.І. Стецюк

 

Формування державних програм соціально-економічного розвитку

212

А.В. Колодійчук

 

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

217

К.А. Колодяжна

 

МОДИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ

226

С.О. Комаринець

 

МЕТОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

231

О.В. Копитко

 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОПТОВИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

235

М.В. Корягін, В.Р. Ліва

 

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

241

П.Ю. Лазур

 

Банківський кредит як чинник розвитку підприємництва в Україні

246

О.О. Ляхова

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

251

Ю.В. Машика

 

Стан зайнятості та безробіття в Україні в умовах фінансово-економічної кризи

257

Ю.А. Миронович

 

Ступінь незалежності центрального банку в системі чинників ділового політичного циклу

261

А.О. Новицька, Е.М. Ільніцький

 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

270

І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук, І.І. Плець

 

Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу

274

М.Д. Пецкович

 

Критерії системи поточного контролю діяльності підприємств

282

Л.М. Прокопишин-Рашкевич, О.Л. Зарицька, В.Я. Карковська

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

287

Т.В. Смиковчук

 

СУТНІСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

292

С.А. Сохнич

 

Питання автентифікації технологічної інформації в моделях управління земельними ресурсами

300

О.Є. Шайда, Г.В. Кривунь

 

Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні

304

З.В. Юринець, Н.В. Кіщук

 

Оцінювання результативності праці менеджера

307

І.В.Макалюк

 

Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати"

311

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

П.В. Білей, Я.Ф. Кулешник, І.В. Петришак

 

Тепломасообмін в процесах виробництва плитних композитних матеріалів

318

В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, Н.В. Філіпчук

 

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

324

Я.І. Виклюк, О.І. Артеменко

 

Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території

331

А.В. Верстяк, О.М. Верстяк

 

СИСТЕМНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ СТВОРЕННЯ ЗВТ+ НА ОСНОВІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ-КОНВЕРГЕНЦІЇ ДЛЯ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ЄС ТА УКРАЇНИ

338

А.Б. Горкуненко, С.А. Лупенко, Г.М. Осухівська

 

Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень

345

І.В. Ізонін, Т.Я. Лагоцький

 

Проблематика задач стохастичного моделювання в управлінні виробничими запасами

351

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С.М. Стойко, І.В. Делеган

 

Внесок лісівника-еколога та педагога у стале лісівництво
і збереження пралісів Карпат (До 60-річчя від Дня народження М.В. Чернявського)

357

П.П. Гаврилко

 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА

368

Б.Р. Брунець

 

СУТНІСТЬ ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФРАСТРУКТУРА

372

С.С. Гринкевич, Н.О. Циб

 

ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

378

Л.А. Злупко, І.С. Білан, Х.Ю. Дида

 

ПОГЛЯД НА РЕКЛАМУ В СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОГО СПРИЙНЯТТЯ

383

Л.Р. Кучер

 

Особливості соціального та психологічного мотивування персоналу торговельних підприємств

388

І.І. Свидрук

 

Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств

395