НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 29.03.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.І. Сорока

 

ДЕНДРОФЛОРА ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА ФРАНЦІЇ

9

Г.Г. Гриник

 

Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських яличників Українських Карпат

12

Я.В. Геник, С.Б. Марутяк

 

СКЛАД І СТРУКТУРА ГАЗОНІВ ПАРКІВ ЛЬВОВА

28

Г.В. Денисова

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІТОЦЕНОЗІВ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ уКРАЇНИ

33

В.В. Омелянчук, А.В. Вишневський

 

ШТУЧНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

39

П.Я. Слободян

 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ОСЕРЕДКІВ СТОВБУРОВИХ ШКІДНИКІВ І КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ В ЯЛИННИКАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

43

Н.В. Калиновський, А.І. Гузій

 

Різноманіття та чисельність ґрунтових безхребетних лісової підстилки різних типів лісу Центрального Полісся

48

Л.В. Ткачук

 

Просторовий фактор раціонального землекористування

53

О.Л. Кратюк

 

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМОВИХ СТАЦІЙ ПЕРЕБУВАННЯ ГЛУШЦЯ (TETRAO UROGALLUS L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

57

А.М. Солоненко, І.А. Мальцева, С.М. Подорожний, Ю.Л. Бредіхіна

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ БАЗ ВІДПОЧИНКУ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

62

І.М. Сопушинський

 

Морфологічні ознаки бука лісового (Fagus sylvatica L.) із завилькуватою деревиною

67

В.М. Гриб, А.А. Іщик

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ НА ЗРУБАХ

72

Р.Д. Василишин, В.В. Бокоч, О.М. Василишин, А.Ю. Терентьєв

 

Структура фітомаси лісових біоценозів Карпатського національного природного парку

77

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.Д. Солодкий, Ю.Г. Масікевич, В.Я. Заячук

 

Стан та перспективи популяції Bison bonasus L. на території ДП "Сторожинецьке лісове господарство"

86

О.І. Величко

 

ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД БІЛКІВ У ОРГАНАХ РОСЛИН СОЇ, АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ

91

О.В. Головко

 

РОЗПОДІЛ ВАЛОВОГО ЗАПАСУ 137Cs У МЕЗОТРОФНІЙ ЛІСОБОЛОТНІЙ ЕКОСИСТЕМІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

96

А.В. Кічура

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБ'ЄКТІВ І ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

101

О.Я. Савчук, Н.П. Яворська

 

Концептуальні підходи до Уточнення поняття "еко-інновації"

106

В.М. Триснюк, В.І. Мокрий

 

Оцінка екологічних ризиків для управління екобезпеки природних і антропогенних геосистем

114

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, Б.М. Микичак, Д.П. Кіндзера

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПАКЕТА ШПОНУ

123

О.Т. Возняк, Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова, О.М. Пона

 

Застосування повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин

128

Л.Б. Гнатишин

 

нормативні методи визначення потреби фермерських господарств у технічних засобах

134

Л.Б. Демидчук, М.М. Гивлюд

 

ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

140

Б.Я. Кшивецький, Л.В. Салапак

 

Вплив температури на механізм формування та руйнування термопластичних клейових з'єднань деревини

144

Д.В. Тимик, Г.В. Нощенко

 

ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЕРЕВИНИ ПІД ЧАС ХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ ПЕРЕД СКЛЕЮВАННЯМ

148

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, М.П. Дубина

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

154

П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, А.В. Колодійчук

 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

158

М.Ю. Барна, Н.М. Гарбар

 

ТОЛІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

165

В.А. Боднарюк

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

169

О.Б. Вознюк

 

Податок на доходи фізичних осіб та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів

176

М.І. Волянська

 

ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ ПОШИРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

181

О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко

 

Національна економіка: теоретичні аспекти оптимізації структури

187

І.В. Гомонай

 

Методологічні засади формування ефективної політики регулювання грошової пропозиції

196

М.А. Дворник

 

Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств

205

Л.А. Злупко, Х.Ю. Дида, І.С. Білан, О.-М.М. Косяченко

 

ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

210

Н.І. Колінько, Т.Є. Єзерська

 

Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам

215

С.О. Комаринець

 

ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

220

М.І. Кульчицький, О.В. Коваленко, М.Т. Парубій

 

ВПЛИВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

226

Р.М. Курильців

 

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

231

О.Т. Левандівський, К.С. Консевич

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

236

С.М. Макух

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРА ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ПЕРВІСНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

241

О.Я. Маліновська, І.О. Максимів

 

ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

245

Ю.В. Малиновський, Л.А. Сенів, І.П. Маліновський

 

Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні

248

О.Г. Мельник, М.Я. Нагірна

 

ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

252

О.М. Муравинець, М.Я. Вірт

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

256

Н.Т. Пак

 

Організаційно-економічні аспекти формування і функціонування інноваційної системи регіону

261

М.І. Петик, Н.Є. Токар

 

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

267

Н.Я. Петришин

 

ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СИСТЕМИ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

272

М.П. Політило, В.М. Крочук, Л.П. Бондаренко, О.П. Макар

 

Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку

278

В.Ф. Проскура, В.М. Проць

 

значення МІЖНАРОДНИХ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

284

Н.В. Савчук, Л.К. Сало

 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

290

М.І. Флейчук, Р.Р. Николюк

 

НАСЛІДКИ ДОСТУПУ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ ДО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

296

О.М. Чабанюк, О.А. Мелешко

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, УМОВИ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

301

М.Х. Шершун, О.І. Дребот

 

ЛІСОВИЙ СЕКТОР ЄВРОПИ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

307

Д.О. Баюра, Д.Д. Ситенко

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ

314

Н.В. Наконечна

 

АДАПТАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

319

Л.І. Новосельська

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РІВНОВАГИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

325

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.М. Озарків, В.С. Козар, І.А. Соколовський

 

Особливості зовнішнього теплообміну в процесі геліосушіння деревини

329

М.М. Стадник

 

ТОНКЕ ТЕПЛОПРОВІДНЕ ВКЛЮЧЕННЯ У ПРУЖНому ПРОСТОРІ ЗА ДІЇ НА БЕЗМЕЖНОСТІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ

332

Є.В. Харченко, Т.Ю. Підгайний

 

ВИЗНАЧЕННЯ НИЖЧИХ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ КУЗОВА АВТОБУСА ЛАЗ-А152 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ

339

А.Я. Куліченко, А.Р. Мілянич

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО РУЙНУВАННЯ МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

347

Б.І. Пізнак, В.М. Желих

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ПОЛІМЕРНОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА

356

Ю.В. Фурдас, В.М. Желих

 

ОЦІНКА ТЕПЛОВОГО СТАНУ ПОБУТОВОЇ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

362

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин

 

Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава – вищі навчальні заклади – роботодавці"

367

І.І. Свидрук

 

Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти

373

О.Б. Горностай, О.В. Станіславчук

 

ЦІННІСТЬ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ

376

Я.С. Піцур, О.Р. Сватюк, Н.І. Процак

 

МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

381

І.М. Флис

 

МИНУЛЕ, ДІЙСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИБОРІВ

388