НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 29.03.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Г.Т. Криницький, В.О. Крамарець

 

"САНІТАРНІ ПРАВИЛА В ЛІСАХ УКРАЇНИ" - ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

8

М.І. Сорока

 

ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ ГАВРИЛОВОЇ ГОРИ (УКРАЇНСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ)

15

Г.Г. Гриник

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА СКЛАДУ ГІРСЬКИХ БУКНЯКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

22

І.Д. Василенко, Л.М. Філіпова

 

ВТОРИННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТІ У ГІБРИДНИХ КОМБІНАЦІЯХ ТОПОЛЬ ТА ЇЇ ПРОГНОЗУВАННЯ У НАСІННІ ТА СІЯНЦЯХ

39

К.В. Мирончук

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ, БУДОВИ ТА ЯКІСНОГО СТАНУ ЖИВОПЛОТІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БУКОВИНИ

45

Н.Г. Соломаха

 

МІНЛИВІСТЬ ДОВЖИНИ ХВОЇ PINUS РALLASIANA D. DON. У ПРИРОДНОМУ ТА ІНТРОДУКЦІЙНОМУ АРЕАЛАХ

49

О.В. Тишкевич

 

ВИКОРИСТАННЯ PINUS PALLASIANA D. DON ЯК ПІДЩЕПУ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ РОДУ PINUS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

53

Ю.С. Шпарик

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІЙКОСТІ ЛІСІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

58

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук, Ю.Г. Масікевич

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "ЧЕРЕМОСЬКИЙ" - РЕЗЕРВАТ ГЕНОФОНДУ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ТА ФАУНИ

64

Я.В. Геник

 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

67

Л.М. Архипова

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЯКІСНО- КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРОЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ПРУТ У МЕЖАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

74

І.М. Бутко, О.М. Маковейчук

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ЗА СУПУТНИКОВИМИ ЗНІМКАМИ

80

А.П. Голод, З.П. Новосад

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СУТЬ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

84

М.Х. Шершун

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОАГРАРНИХ ЛАНДШАФТІВ

88

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків, М.С. Кобринович, В.С. Козар, О.І. Озарків, В.П. Селедець

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

96

Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, С.Ю. Терлига, А.С. Дрималик

 

ВИКОРИСТАННЯ ШВИДКОТВЕРДНУЧОГО БЕЗГІПСОВОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ В СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШАХ ДЛЯ НАЛИВНИХ ПІДЛОГ

99

І.М. Сопушинський

 

АНІЗОТРОПІЯ УСИХАННЯ І РОЗБУХАННЯ ЗАВИЛЬКУВАТОЇ ДЕРЕВИНИ БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SYLVATICA L.)

103

П.В. Білей, І.В. Петришак, А.М. Комбаров, П.П. Білей

 

ТЕПЛОВА ОБРОБКА І СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ В ПРОЦЕСАХ ГНУТТЯ

109

І.В. Буділович

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ НА ПРОЦЕС ВИЗРІВАННЯ ТВЕРДИХ СИРІВ ІЗ НИЗЬКОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ДРУГОГО НАГРІВАННЯ

113

Л.Б. Демидчук

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

118

Т.П. Кропивницька

 

МЕЗОСТРУКТУРА ТА МІЦНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

123

В.В. Попович, І.В. Паснак, О.В. Пуць

 

КОНСТРУЮВАННЯ РУЧНОГО ПОЖЕЖНОГО СТВОЛА ІЗ АВТОНОМНИМ ЗАПАСОМ ПІНОУТВОРЮВАЧА ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ

127

В.С. Терлига

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО- ТА ГІДРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЕГШЕНИХ СУХИХ ТАМПОНАЖНИХ СУМІШЕЙ

132

Г.П. Шевчук

 

ПІДСИЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У КРИТИЧНОМУ СТАНІ

136

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.Г. Мельник

 

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

143

М.І. Флейчук, А.В. Будник

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

149

А.В. Івануса

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ

155

А.І. Карпук

 

РЕНТНА ОЦІНКА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

158

Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич

 

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА

164

І.В. Гомонай

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

168

І.В. Гончарук

 

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

179

О.І. Горохівський

 

МЕХАНІЗМИ ЗНИЖЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБІГУ ЛІСОПРОДУКЦІЇ

186

Н.М. Дідух

 

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

191

Н.Б. Демчишак, Х.О. Турхан

 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

197

С.А. Дражниця

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

204

Н.В. Жмурко, І.П. Парфенюк

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

209

Й.П. Звонар

 

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

215

І.І. Коблик

 

ВНУТРІШНІ ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

222

О.І. Когут

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ В ПЕРІОД ПІСЛЯ КРИЗИ 2008 РОКУ

229

А.В. Колодійчук

 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ "ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ"

234

М.О. Корчун

 

ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ РОБОЧОЮ СИЛОЮ

241

Н.В. Кочеткова

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

249

Н.В. Кузьминчук

 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИМИ ЗАСОБАМИ

257

М.І. Кульчицький, І.В. Козярик

 

ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

269

М.В. Куницька-Іляш

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

276

З.Я. Лапішко

 

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ЩОДО ПОСТКРИЗОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

282

Н.Г. Міценко, А.І. Міщук

 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ

292

І.П. Міщук, О.В. Рижкова

 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

297

І.А. Маринич, Я.Т. Пахольчак

 

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

302

О.Ю. Масленніков, Ю.І. Борищак

 

КРИЗОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

304

М.В. Одрехівський

 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

308

Т.А. Піхняк

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

315

Д.А. Панасенко

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄННЯ

320

У.В. Пелех

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК ГРОШОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

325

В.Ф. Проскура, Е.В. Шкирта

 

ЩОДО ПРИНЦИПІВ ТА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

330

Т.Г. Шоломінська

 

ВАЛЮТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СНД

334

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.В. Оліфіров, О.І. Ликова

 

АНАЛІЗ АУТСОРСИНГУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

341

О.О. Смотр, Ю.І. Грицюк

 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

346

В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів

 

БАЛАНС ДЕРЕВИНИ ПРИ РОЗПИЛЮВАННІ КОЛОДИ НА ПИЛОМАТЕРІАЛИ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

352

О.В. Товстенюк

 

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТОРА

362

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

М.І. Флейчук, О.О. Притула

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

367

Б.А. Карпінський

 

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ: ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДОМІНАНТИ

374

В.М. Білик, І.І. Тучковська

 

ПРО СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ" ЗАСОБАМИ MOODLE

383

Р.М. Захарчин

 

РЕЙТИНГУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО- ОСВІТЯНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

386

О.Ю. Кіндій

 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ З ПЕРСПЕКТИВИ РОЗУМІННЯ ПОНЯТЬ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ Й ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ПІЗНІЙ АНТИЧНОСТІ ТА РАННІЙ ПЕРІОД ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

392

І.Б. Олексів, Г.В. Михайляк

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

396