НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 23.02.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.М. Гречаник, М.М. Гузь, Н.О. Олексійченко

 

Особливості ризогенезу in vitro і адаптації ex vitro регенерантів шовковиці білої (MORUS ALBA L.)

9

В.О. Манойло, В.А. Лук'янець, С.В. Бойко, Р.В. Головач

 

Особливості проведення лісовідновного рубання в ослаблому поростевому дубовому деревостані

15

В.С. Олійник

 

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ ВОДИ В ГІРСЬКИХ ЛІСАХ КАРПАТ

21

О.Л. Кратюк

 

ЛІСІВНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМОВИХ СТАЦІЙ ПЕРЕБУВАННЯ ГЛУШЦЯ (TETRAO UROGALLUS L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

26

Н.С. Стрямець

 

ШВЕДСЬКА МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ДИКОРОСЛИХ ЯГІДНИКІВ

30

М.М. Фітак

 

ДЕКОРАТИВНІ ЯКОСТІ ДЕРЕВ І ЧАГАРНИКІВ ПАРКОВИХ УЗЛІСЬ У БЕЗЛИСТЯНИЙ ПЕРІОД

34

А.І. Карпук

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЙ у ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

37

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.В. Базюк-Дубей

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІКОФЛОРИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

43

О.О. Мелещук, С.Л. Копій, Л.І. Копій

 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПОЯВУ, ДИНАМІКУ ВІДПАДУ САМОСІВУ ТА ПІДРОСТУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В СУБОРАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

48

В.П. Кучерявий, В.В. Попович

 

ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

56

Ю.С. Шпарик, О.Б. Лопарьова, Г.Д. Лялюк-Вітер

 

ЗАСТОСУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ

66

М.М. Кочерга

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

73

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, Є.П. Кунинець, А.М. Комбаров

 

ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ СУШІННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СУХИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ І ЗАГОТОВОК

80

Ю.М. Губер, Ж.Я. Гуменюк, А.К. Хіноцький

 

Експериментальні дослідження зміни всихання пропареної деревини акації

83

А.Б. Пилип'як, Л.Ф. Дзюба, І.Т. Ребезнюк

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВУЗЬКИХ ПИЛОК СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ

89

Й.Л. Ацбергер, І.І. Ніщенко, І.О. Ніщенко, В.В. Виходець, І.Г. Стукалець

 

Визначення конструктивних та кінематичних параметрів механізму газорозподілу двигунів внутрішнього згорання

94

І.І. Верхола, М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк, А.П. Сеник

 

ВПЛИВ ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВІДНИХ СИСТЕМ НА ЧАСТОТНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ КОЛИВАНЬ

99

О.М. Кушпіт, А.С. Кушпіт

 

ВОДОРОЗЧИННІ ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

103

І.М. Сопушинський

 

Класифікація та оцінка якості декоративної деревини: клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука (Fagus sylvatica L.) та ясена (Fraxinus excelsior L.)

106

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків

 

Ефективність капіталізації економічних систем

112

Т.Г. Васильців, Ю.М. Пацула

 

Уточнення основ аналізу фінансового стану підприємства та напрями його покращення

120

О.В. Максимець

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У ГЕОГРАФІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИННОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА ІНІЦІАТИВ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

125

Г.Я. Ільницька-Гикавчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В БУДІВНИЦТВІ

137

В.М. Білик

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

140

Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

147

Т.Г. Васильців, М.В. Марчишак

 

Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах

152

Л.Й. Гнилянська

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

156

О.Б. Гром'як, О.Г. Мельник

 

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

159

Н.І. Дуляба, Х.В. Борсук

 

ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ

165

В.Й. Жежуха, Г.В. Михайляк, В.З. Борбулевич

 

Особливості та проблеми застосування програмно-цільового методу бюджетування

170

Н.М. Заярна, Н.О. Ємченко

 

Проблеми фінансування інвестиційних проектів українських підприємств

176

Н.П. Карачина, Л.С. Філатова

 

Розроблення стратегічних заходів подолання проблем щодо розвитку молочного виробництва

180

Р.С. Косцик

 

ВИДИ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

185

С.М. Макух

 

ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДЕРЖАВ ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

194

Т.Б. Матолич

 

Організаційно-економічні засоби державної політики зменшення трансакційних витрат у перехідній економіці

197

Т.В. Мединська, М.П. Заяць

 

Реалізація податкової політики в умовах євроінтеграції

203

Т.В. Мединська, Р.Ю. Слюсар

 

Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу

207

Т.В. Мединська, Ю.П. Філь

 

РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

212

І.О. Орлик

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

216

Є.М. Палига, Ю.С. Яцишин

 

Вплив глобалізаційних викликів на соціально-економічний розвиток Львова

221

І.В. Гомонай

 

Типологізація і класифікація банківських інвестицій

227

Г.О. Панасенко

 

МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА КОНКУРЕНЦІЯ

237

У.В. Пелех

 

Регулювання процентних ставок грошового ринку в Україні: проблеми та перспективи

243

В.І. Роєнко

 

ДОСВІД РЕФОРМ ЛЮДВІГА ФОН ЕРХАРДА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

248

О.М. Чабанюк, О.В. Багрій

 

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Й НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

255

А.В. Колодійчук

 

РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ "СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ"

260

Т.А. Піхняк

 

Організаційно-економічний механізм державного управління підприємствами малого бізнесу: світовий досвід та уроки для України

270

М.Є. Яремчук

 

Оптимізація мережевої структури банків в Україні у кризовий та посткризовий періоди

275

В.В. Чаплига

 

Зовнішня оцінка ефективності діяльності банків з урахуванням ризику

281

О.М. Шевчук

 

Особливості оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля

288

О.І. Шевчук

 

Сучасні тенденції формування ринку житла

293

Р.В. Шуляр, Х.Ю. Головчак

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІЙН

298

О.М. Щур, О.П. Макар, А.В. Гошовська

 

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

303

Ю.Я. Волошина

 

Аналіз Закарпатської області в розрізі прикордонних і неприкордонних районів

307

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

П.В. Тимощук, С.В. Шатний

 

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ВІДДАЛЕНИМИ ОБ'ЄКТАМИ РЕГУЛЮВАННЯ

313

Н.А. Длугунович, Ю.В. Форкун

 

ФОРМАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИБОРУ ІТ-ПРОЕКТІВ ПРИ СТВОРЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

318

О.О. Смотр, Ю.І. Грицюк

 

Формалізація процесу прийняття проектного рішення при гасінні лісових пожеж

326

В.І. Мокрий

 

Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку природоохоронних об'єктів Західного Полісся

336

М.В. Машевська

 

Нейронечітке моделювання в задачах оцінювання якості житла на основі показника рівня біокомфорту

342

М.Б. Підгірський, О.В. Глеба, Ю.Р. Оленюк

 

Дослідження тривалості світлофорних циклів з метою оптимізації часових характеристик

348

Х.В. Сіра, В.М. Чубай

 

ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: ДІАГНОСТИКА НАСТАННЯ ТА ЗАХОДИ З МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ

352

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Я.І. Томашевський, В.Т. Андрушко, Н.Я. Томашевська, О.І. Бумбар, З.О. Бумбар

 

ДУХОВНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ та ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

359

Б.Й. Шургот, Є.К. Пирожак, Р.В. Сенів

 

Концепція, стратегічна ціль і стратегія: понятійний апарат, варіанти, умови застосування

365

О.І. Іляш, М.Е. Биченкова

 

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ

373

О.Р. Джура, Г.Т. Терешкевич, В.Т. Андрушко

 

ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ БІОЕТИКИ

376

Н.В. Чудінова, Ю.І. Грицюк

 

Формування інформаційно-освітнього середовища навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

381

Г.М. Захарчин, С.Я. Андрусів

 

РОЛЬ МОТИВАТОРІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

389

Л.М. Садула

 

Жан Монне - ідеолог європейської інтеграції

394