НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – 3
80 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 26.05.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.В. Бойко, Н.П. Купріна, О.М Тарнопільська, В.А. Лук'янець

 

особливості горизонтальної структури  природних сосняків

8

В.М. Куриляк

 

Ріст і продуктивність модальних букових  деревостанів Передкарпаття

12

Ю.Л. Деревянчук, В.К. Заїка

 

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ, УРАЖЕНИХ ОПЕНЬКОМ ОСІННІМ

18

Ю.О. Клименко

 

Полемічні питання геоботанічного паркознавства

25

М.М. Лесь

 

Субстрати для вирощування гливи звичайної   (Pleurotus ostreatus) у сумішах з відходами хвойних порід

33

Т.І. Шуплат

 

ФІТОНЦИДНА ТА ЕСТЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ЯЛІВЕЦЬ (JUNIPERUS L.) У ПОКРАЩЕННІ СТАНУ  МІСЬКОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

37

А.М. Яндюк

 

Оптимальні стації проживання кабана дикого (Sus scrofa) в умовах півдня Житомирського Полісся

41

С.В. Роговський

 

Особливості формування та озеленення сакрального ландшафту на прикладі храмового комплексу в селі Буки Сквирського району Київської області

44

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.В. Одрехівський

 

Ефективність нововведень у рекреаційних   інноваційних підприємствах

50

О.М. Гриник, Н.Є. Горбенко

 

Екологічна характеристика газонотвірних трав'яних рослин паркової зони Львова

58

А.Д. Кузик, В.П. Кучерявий

 

Значення кліматопів у пожежній безпеці лісів

65

А.В. Івануса, В.Б. Загорняк

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

71

О.В. Іванцюра

 

Проблеми реалізації туристичного потенціалу Львівської області

75

А.И. Башта

 

Социально-экономические основы развития энергосберегающих технологий в рекреационной сфере

85

В.О. Мандрик, У.П. Новак

 

Новий екологічний податок в Україні: стан і напрями удосконалення

93

І.В. Прокопович-Павлюк

 

Проблеми та перспективи розвитку сільського  господарства Львівщини

99

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Атаманюк, І.Р. Барна, Р.В. Ходорівський, М.П. Пелех

 

Гідродинаміка стаціонарного шару полідисперсного матеріалу під час фільтраційного сушіння

104

В.О. Маєвський, А.Я. Вус

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОЇ КРИВИЗНИ РЕАЛЬНОЇ КОЛОДИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЇЇ ПОПЕРЕЧНОГО РОЗПИЛЮВАННЯ

110

А.В. Ляшеник, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак

 

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЦИКЛОНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ

119

М.С. Габрель

 

ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ:   СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

126

С.Т. Дуда, Ю.О. Цоклан

 

Аналіз ресурсного забезпечення виробничої   програми промислового підприємства

132

В.М. Желих

 

Особливості температурного режиму  в приміщеннях агропромислових комплексів

134

А.О. Левченко, В.В. Хахула

 

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОСТУПОВИХ ВІДМОВ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ АПАРАТУРИ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСІВ КЕРОВАНОГО ОЗБРОЄННЯ ТАНКІВ

140

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, Н.М. Стручок

 

Оцінка ефективності розвитку торговельних   підприємств України

146

О.Є. Кузьмін, О.В. Грабельська

 

Значення планування в процесі менеджменту

150

С.М. Гончарук, А.П. Шот

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

156

Г.В. Іванченко

 

Функціонування регіональної агломерації "Дрогобиччина" як агломеративного кластера

160

С.М. Ільчишин

 

Теоретико-методологічні засади дослідження   конкуренції у торгівлі

173

О.Й. Вівчар, Л.Б. Колесник

 

Сучасні тенденції розвитку ринку  цінних паперів  в Україні

178

О.Й. Вівчар, Н.М. Паранька

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ  ТА НАПРЯМКИ  ЇЇ РОЗВИТКУ

183

У.Б. Гладка

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ  ПРОЦЕСІВ

187

А.М. Должанський, Ю.О. Кисіль

 

Методика організації первинного обліку  надходження і вибуття товарів

194

Н.М. Заярна, К.А. Душна

 

Застосування мотиваційного механізму для  удосконалення системи оплати праці на торговельному підприємстві

199

М.В. Кізло, Р.В. Росоха

 

СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

203

І.Ю. Кондрат, С.Я. Фаріон

 

Прогнозування показників державного боргу  як фактора економічної безпеки України

209

Т.М. Костик, Н.О. Микитюк

 

СУТНІСТЬ ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ  ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ

216

О.О. Лопата, Х.В. Кизик

 

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

220

О.О. Лопата, І.О. Лещишин

 

ІНОЗЕМНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ

225

О.М. Луцків

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ  ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

230

Н.Г. Міценко, О.М. Муравинець

 

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ  В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

235

С.М. Мацера

 

Фінансова вартість акціонерного капіталу  та методи її оцінки

241

Г.О. Партин, У.І. Путько

 

РИЗИКИ У СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

247

І.М. Пристай, І.А. Лапшина

 

Людський капітал як ключовий фактор розвитку конкурентоспроможності країни

253

О.М. Рудницька, О.В. Коржова

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ  ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

260

О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко, О.І. Завійська

 

Механізм державного структурного регулювання економіки України та його реалізація

265

Ю.І. Турянський, Н.М. Коломійчук, П.П. Гаврилко

 

Класифікація та види податкових пільг

272

І.Р. Хміл, В.Є. Швець

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

277

Х.Л. Черевко

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

283

Л.О. Шкварчук, Н.І. Гураль

 

ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  У САНАТОРНО-КУРОРТНІЙ СФЕРІ

289

Н.В. Наконечна

 

ТЕНДЕНЦІЇ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

295

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Г.М. Гладій, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок

 

Прогнозне макромоделювання як засіб підтримки прийняття рішень під час планування роботи  з платежами за комунальні послуги

301

П.Р. Сулятицький, Ю.І. Грицюк

 

КЛАСИЧНІ МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРОСТОЮ ЗАМІНОЮ

306

Б.І. Гайвась, І.Б. Борецька

 

Осушення пористих тіл у сушильних камерах за м'яких режимів

317

В.П. Карашецький

 

Розрахунок тривимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів

327

Д.І. Кутянський, М.В. Дідковська

 

ПОБУДОВА СТІЙКОЇ ДО ВІЗАНТІЙСЬКИХ ЗБОЇВ СИСТЕМИ

332

Г.В. Прошак

 

Інформаційна система управління людським капіталом і її використання в державній службі зайнятості

338

Е.В. Скробала

 

ІНТЕРАКТИВНА ПРОГРАМА ВІДТВОРЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

344

О.І. Цмоць, А.А. Маршук

 

Прогнозування фінансового стану підприємства за допомогою штучних нейронних мереж

347

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ