НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8. – 380 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 26.05.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гром, В.Ю. Кабаль, С.В. Шутко

 

Біологічні та екологічні особливості ведмедя  рудого на Рахівщині в Карпатах

8

І.В. Делеган, М.М. Лущак, І.І. Делеган

 

Динаміка чисельності популяції ведмедя бурого в Українських Карпатах

16

Р.М. Гречаник, М.М. Гузь

 

Клонування Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zuccarini in vitro: селекція та деконтамінація експлантів

24

Н.І. Груник, Ю.І. Шаловило, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

ЛІПІДТРАНСФЕРНІ ПРОТЕЇНИ РОСЛИН: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

32

Т.В. Колодій

 

Вплив освітленості місць зростання та магнітного поля Землі на плодові тіла видів роду Russula S.F.Gray

35

Г.Б. Лукащук

 

Життєва стратегія ягідних сировинних ресурсів на зрубах Ґорґан

40

Ю.С. Миклуш

 

Лісівничо-таксаційна характеристика лісів зеленої зони Львова

44

В.М. Скробала

 

Закономірності розподілу лісової рослинності на типологічному профілі А. П'ясецького

49

С.М. Стельмах

 

Куниця лісова в Україні: стан та перспективи використання ресурсів

52

Я.Д. Фучило, О.Ю. Рябухін

 

Природне поновлення соснових лісів Східного Полісся

57

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.І. Яцків, Т.П. Блажкевич

 

Пріоритети та узгодженість екологічної політики із екологічними постулатами

62

Я.М. Дідик, Л.Т. Миклаш

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ  РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

69

Г.В. Денисова

 

Палацовий парк у М. Пустомити - минуле і сьогодення

75

А.Д. Кузик

 

Типи лісу та їх пожежна небезпека

78

М.В. Квак

 

ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗМІНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

87

А.В. Прокіп, Р.Б. Колісник

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ РЕСУРСІВ

92

В.М. Черторижський, А.В. Колодійчук

 

Політика транснаціональних корпорацій на транскордонному екологічному ринку

100

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, І.В. Петришак, І.Ф. Солтис

 

Конструктивні особливості та основи розрахунку на міцність несНих конструкцій дерев'яних будинків

105

Д.С. Баранович, Т.Ю. Кравець, Я.М. Гнатишин

 

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ КОТЛІВ ВІД SO2

111

Ю.М. Губер, M.M. Ільків, Л.А. Гаврилюк

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КОЛЬОРУ  ДЕРЕВИНИ ЯСЕНА В ПРОЦЕСІ ВАКУУМНО-  КОНДУКТИВНОГО ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ

115

В.В. Корнійчук, Ю.І. Грицюк

 

причини виникнення та особливості ліквідації надзвичайних ситуацій на елеваторах

120

Б.М. Перетятко, І.М. Озарків, З.П. Копинець

 

Випробування вогнестійкості різних порід деревини, просоченої антипіренами

129

Н.М. Собко

 

Оцінка роботи системи машин на лісозаготівлях у гірських умовах на основі комплексних показників

136

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

П.Г. Ільчук, І.І. Савечко

 

Диверсифікація діяльності як напрям забезпечення та збереження конкурентоспроможності  вітчизняних підприємств

146

І.В. Єлейко, О.В. Сідак

 

Особливості мінімізації кредитного ризику  банківської установи

150

С.М. Ільчишин

 

Торгівля як інститут ринку та її значення у розвитку туристичних кластерів

158

М.М. Баб'як, З.В. Квасній, В.Б. Караван

 

ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДАЖУ В ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

163

О.Й. Вівчар, Х.І. Боберська

 

Проблеми управління неподатковими надходженнями як складової дохідної частини місцевого бюджету

166

О.Й. Вівчар, О.З. Мотак

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ  ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

172

М.В. Вінічук

 

МІСЦЕ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СФЕРИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

177

О.М. Галишин, І.С. Скоропад

 

Видатки Державного бюджету на фінансування  соціальних потреб у сучасних умовах

185

Л.І. Гальків

 

ВТРАТИ НОСІЇВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

188

І.В. Гончарук

 

Розвиток інвестиційного середовища та  інвестиційного процесу

192

С.С. Гринкевич, П.І. Салдан, І.І. Мельниченко

 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ  КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

198

М.П. Дубина

 

ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В  АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

204

Я.Д. Качмарик, Д.І. Поліщук

 

Мотивація праці як чинник підвищення її  продуктивності на підприємстві

209

Ю.С. Колодій

 

Проблеми пожвавлення будівельної галузі в  період економічної кризи

213

В.В. Круглікова, Ю.М. Ткаченко, К.О. Фандєєва

 

РОЗВ'ЯЗАння задачі оцінювання конкурентоспроможності зварювального обладнання  з урахуванням значущості груп критеріїв

218

В.В. Лакіза, К.Я. Качмар

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

224

Ю.І. Лернер, Б.В. Самородов

 

Методика прогнозування та аналізу основних  показників діяльності банку в разі випуску  єврооблігацій

230

О.Ю. Масленніков, Е.М. Воронич

 

Методологічні підходи до обґрунтування обсягу та структури роздрібного товарообігу на плановий період

236

О.Ю. Масленніков, М.І. Фльорко

 

Трудовий потенціал підприємства, його  формування та оцінювання

241

С.М. Мацера

 

Корпоративні облігації як джерело формування  капіталу акціонерного товариства

245

Л.В. Мороз, М.М. Гунько, Р.Ф. Турко

 

Розвиток і вдосконалення вітчизняної системи  фінансового моніторингу

250

А.С. Мороз, О.С. Червінська, І.П. Могиляк

 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ СХЕМ МІНІМІЗАЦІЇ В  ОПОДАТКУВАННІ ПЛАТНИКІВ ПДВ

257

Н.В. Наконечна

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ  З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

262

Р.Є. Олейнюк

 

ІНСТРУМЕНТИ БАНКІВСЬКОЇ "РОЗВІДКИ" З ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ

268

Т.С. Павлюк, О.М. Рудницька

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ  УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

272

Н.М. Попадинець

 

РИНОК ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:  ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

278

О.М. Рудницька, О.І. Гриненьків, А.І. Гриненьків

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

284

О.М. Свінцов, В.М. Коцупей, Н.Я. Скірка, А.А. Сельський

 

БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

290

Ю.І. Турянський, Н.М. Коломійчук, П.П. Гаврилко

 

МЕТОДИ, ВИДИ І ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

297

І.А. Франів, А.І. Зінкін

 

ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

302

Е.Ф. Югас, М.Ю. Месевра

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ Й АУДИТУ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

306

Л.Є. Альошина, Н.З. Бородіна

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

316

Н.Б. Ярошевич, І.В. Макалюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СОЛІДАРНОЇ  ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

322

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.Л. Гапеєва

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО І ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

349

О.Й. Вівчар, О.В. Дикун

 

ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В АСПЕКТІ  ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

352

О.Р. Проців

 

УЧАСТЬ ГАЛИЧИНИ У ПЕРШІЙ МІЖНАРОДНІЙ  МИСЛИВСЬКІЙ ВИСТАВЦІ У ВІДНІ 1910 РОКУ

357

М.М. Біль, Р.Р. Рісна

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА АДАПТАЦІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЬ В УКРАЇНУ

363

О.Ф. Дубовой

 

ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

368

В.М. Ридаш

 

ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНА ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВОЇ МОВИ ЛІСОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

373