НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – 3
80 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 28.04.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, С.Л. Копій

 

Методичні аспекти дослідження динаміки основних  лісотаксаційних показників грабово-дубових  деревостанів в умовах дібров

8

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСОВОЇ  РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ

16

В.М. Куриляк

 

Аналіз вертикальної структури букняків  Передкарпаття

19

Н.М. Сіщук, Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда

 

Мінливість фертильності клонів і їх вплив на генетичну різноманітність насіння на клоновій насінній плантації модрини європейської в Передкарпатті

23

І.І. Делеган

 

Морфометричні особливості формування крон  екотипів бука лісового

31

Т.І. Харачко, М.Я. Гожан

 

МІЖВИДОВА ГІБРИДИЗАЦІЯ РОДУ PICEA ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ  В УКРАЇНІ

38

В.П. Ворон, І.М. Коваль

 

ВПЛИВ НИЗОВИХ ПОЖЕЖ НА ДИНАМІКУ РАДІАЛЬНОГО  ПРИРОСТУ СОСНИ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

45

М.А. Шемякін, В.А. Вітенко, В.П. Шлапак, І.В. Козаченко, О.П. Тисячний,
О.В. Тишкевич, Л.П. Шевчук

 

Історія створення та інвентаризація деревних  насаджень на території адміністративної зони Уманського Національного університету садівництва та шляхи їх збереження

51

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.П. Курницька

 

Екологічні аспекти зростання деревних рослин  в урбанізованому середовищі

55

С.В. Робулець, В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

ЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСІВ І ОСОБЛИВО ЗАХИСНИХ  ДІЛЯНОК ЛІСУ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ У ВИРІШЕННІ  ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ

59

М.М. Горбач, В.М. Іваницька

 

Екологічні особливості основних плодових культур  і підбір для них ґрунтів у Закарпатті

62

А.Д. Кузик

 

Значення узлісся у пожежній безпеці лісів

67

І.О. Савіцька, Ю.І. Грицюк

 

ПРОБЛЕМИ ВЛОВЛЮВАННЯ ЦЕМЕНТНОГО ПИЛУ НА  ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ

74

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.Я. Озарків, В.С. Козар

 

Методика дослідження топології температурно- вологісних й аеродинамічних полів

83

П.В. Білей, Б.І. Приставський

 

Аналіз використання джерел теплової енергії  в процесах сушіння деревини

86

Л.Ф. Дзюба, О.В. Меньшикова, І.Т. Ребезнюк

 

СИЛА НАТЯГУ У ВІТКАХ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ ПІД ЧАС  РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ

89

Н.Г. Лукьянова, П.Н. Рыбицкий, О.Б. Фэрэнц, А.О. Фэрэнц

 

Теоретическая оценка радиальности  пиломатериалов при секторном способе раскроя

95

Л.О. Флуд

 

Побудова критерію тривалої міцності для деревини

98

Н.В. Шевченко

 

Аналіз результатів моделювання поступального  руху лісовозного автомобіля та оптимізація його  основних параметрів

102

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Т.Ю. Туниця, Н.М. Борис

 

АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ДЕРЕВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО  ПІДПРИЄМСТВА "ЛЬВІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

107

А.В. Рибчук

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ПОСТКРИЗОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

112

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА  СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

120

О.М. Свінцов, В.М. Коцупей, Н.Я. Скірка, А.А. Сельський

 

Особливості структурних зрушень в економіці  сучасної України

124

О.І. Іляш, О.В. Костів

 

Пріоритетні напрямки ефективного використання  трудового потенціалу підприємства за складовою  мотиваційного механізму

131

О.І. Іляш, М.О. Романяк, А.Б. Ковалишин

 

Людський капітал та його місце в системі  управління оплатою праці

135

Р.Р. Андрусів

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНих  МЕХАНІЗМів ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ НА  ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

139

Є.М. Андрущак, В.С. Хар

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАНАЛУ  БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

145

Н.Є. Білинська

 

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ  СИРОВИНОЮ У ВИРОБНИКА

151

Н.І. Біляк

 

Аналіз макроекономічних чинників інвестиційного  клімату України

158

М.Т. Бець, М.І. Матківська

 

Особливості цінової політики в сфері оренди  комерційної нерухомості на прикладі міста Львова

163

М.Т. Бець, Т.І. Руденко

 

Механізми формування товарної політики суб'єкта  господарювання на регіональному рівні за  критерієм конкурентоспроможності товару

169

В.М. Бутиріна, Г.А. Верещаєва

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ   ПІДПРИЄМСТВА

177

Л.М. Буяк, М.О. Козаченко, В.К. Паучок

 

Модель впливу ціни газу на започаткування  підприємницької діяльності

182

І.В. Гончарук

 

Регулювання та ефективність функціонування  ринку цінних паперів в Україні

188

Х.І. Грех, М.І. Кульчицький

 

Бюджетна система України та шляхи її  вдосконалення

194

О.І. Грициняк, О.О. Кундицький

 

Значення власних коштів підприємства при  фінансуванні виробничої та господарської діяльності

199

О.Я. Данів, О.Є. Шайда

 

Сучасний стан та напрями розвитку банківської  системи України

204

О.В. Кіндрат

 

сутність та зміст поняття "Фінансовий стан  підприємства"

207

О.В. Килин

 

Основи регіональної стратегії інноваційно-  інвестиційної політики регіону

211

М.Р. Матула, О.Є. Шайда

 

Сучасні українсько-китайські зовнішньоторговельні відносини

216

С.М. Мацера

 

Теоретичні аспекти організації акціонерного капіталу

220

Г.В. Миськів, Н.В. Шевченко

 

ОСОБЛИВОСТІ НЕДЕРЖАРНОГО ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

225

О.В. Мукан, О.І. Дума

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ  АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

231

М.М. Олексієнко

 

ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗМІЦНЕННЯ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

237

Г.О. Партин, О.А. Горбач

 

ТОЛІНГ ЯК ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ

243

Г.О. Партин, С.В. Дутчак

 

Особливості витрат підприємства під час залучення контокорентного банківського кредиту

249

О.М. Рудницька, Н.І. Пахолок

 

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА МАШИНОБУДІВНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЇЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

256

І.С. Скоропад, Н.І. Пахолок

 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

262

О.Я. Савчин

 

Соціально-економічні наслідки реформування  земельних відносин в Україні

267

Н.В. Хром'як, В.М. Чубай

 

Реформування податкової системи України в  трансформаційний період

272

А.В. Яблонська

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

277

Л.М. Якимчук, В.М. Чубай

 

Вибір оптимальних принципів оподаткування та  зменшення податкового навантаження як передумова створення ефективної податкової системи

283

Н.Б. Ярошевич, Ю.Ю. Ілюсь

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

288

Д.С. Лозовицька

 

Особливості управлінського обліку витрат операційної діяльності на підприємствах торгівлі автомобілями та автосервісу

294

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.В. Крайник, О.В. Житенко

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ АВТОВОЗА- ЕВАКУАТОРА

299

А.Я. Вус, В.О. Маєвський

 

Модифікація математичної моделі форми поверхні  реальної колоди з явними локальними вадами  і дефектами форми колоди

303

С.М. Ільчишин, О.І. Завійська

 

Алгоритм управління конкурентоспроможністю  торговельного підприємства

309

О.Л. Гапеєва, М.С. Пасека

 

Моделювання WEB-орієнтованих систем навчання

316

Н.Р. Дем'янчук, С.А. Лупенко, А.М. Луцків, Г.М. Осухівська

 

Ймовірнісні характеристики та імітація циклічного випадкового процесу, утвореного на базі адитивної  моделі

322

О.Б. Зачко, Н.Є. Бурак, І.М. Вовчук

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ  ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ  STATISTICA

331

Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів

 

Математична модель розпилювання колод з формою  поперечного перетину у вигляді еліпса секторним  способом на тангенціальні пиломатеріали

336

О.А. Стельмах

 

Моделювання інфраструктури розвитку спортивного  туризму на основі системно- динамічного підходу

349

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ