НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – 3
80 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 24.03.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

П.І. Лакида, А.М. Білоус, Р.Д. Василишин, Л.М. Матушевич

 

ОЦІНКА ЗАПАСІВ ЕНЕРГІЇ М'ЯКИХ ЛИСТЯНИХ  ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

8

В.П. Рябчук, О.Р. Гаврилів, Н.Є. Горбенко

 

Морфометрична характеристика первоцвіту  весняняного (Primula veris L.) в умовах Прикарпаття

15

В.А. Вітенко

 

ФОРМУВАННЯ КРОНИ MORUS ALBA L. ТА Її ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ

21

О.Б. Михайлів

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ  НА ПОШИРЕННЯ ШЮТТЕ СОСНИ (LOPHODERMIUM  Chevall. spp.) НА ПРИКЛАДІ ЛІСОСТАНІВ ПОЛЬЩІ

26

В.Є. Луцишин

 

Сучасний етап природничих досліджень  В Українському Розточчі

32

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.О. Темник

 

Соціокультурні аспекти реалізації макропроектів міжнародного туризму як інструмент підвищення туристичної конкурентоспроможності України

39

Т.П. Яхно, С.П. Зіник

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

45

N.O. Fedun, A.M. Salata, O.S. Salata, O.A. Vasylthenko

 

ECOLOGICAL ADVANTAGES OF BIOETHANOL VERSUS  PETROLEUM

51

Н.Г. Міронова

 

Гідрохімічні умови техногенних водойм східної частини Малого Полісся

55

О.М. Адамовський, І.В. Козій

 

Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності багатоцільового використання потенціалу  лісових ресурсів

58

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНОЇ МАСИ З МЕТОЮ ПЕРЕРОБЛЕННЯ У ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО

65

Т.В. Іванишин

 

Методика розрахунку коефіцієнта використання  робочого часу двоверстатних автоматизованих  ліній з жорстким агрегатуванням обладнання

67

А.В. Ляшеник, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак, В.М. Крупа

 

Про вплив геометричних розмірів циклона  на його гідравлічний опір

71

Н.П. Супрун, Н.І. Осипенко, Г.В. Озимок

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНСОЛЯЦІЇ НА ЯКІСТЬ ПОРТЬЄРНИХ ТКАНИН

77

М.У. Тепнадзе

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТОНКОМІРНОЇ  НИЗЬКОСОРТНОЇ ДЕРЕВИНИ В ГРУЗІЇ

81

С.В. Терницький

 

Картон - його будова, різновид, характеристики і сфера доцільного застосування для виготовлення пакувань

85

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, Б.Б. Бричка, Т.П. Музика, Н.А. Доманська

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

91

Н.Ю. Алексєєва

 

Методологічна модель внутрішньогосподарського контролю: на прикладі підприємств роздрібної торгівлі

97

Є.М. Андрущак, В.С. Хар

 

ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ  ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

106

І.Р. Безпалько

 

Вдосконалення процесу декларування доходів  фізичними особами в Україні

113

Є.В. Бондаренко

 

Теоретичні основи оцінювання впливу сировинних ресурсів на стратегічний розвиток промисловості будівельних матеріалів

120

І.М. Буднікевич

 

Концепція муніципального маркетингу:  передумови формування та легітимність  використання в Україні

124

О.Б. Василиця

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНІ КРАЇНИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

134

І.С. Гордієнко, О.Є. Шайда

 

Міжнародний туризм та його розвиток в Україні

141

М.Л. Данилович-Кропивницька

 

Концепція інновацій як системна властивість  національної держави

144

Л.І. Демкевич, О.В Моцний

 

МОНІТОРИНГ РИНКУ МОЛОКА

152

Ю.А. Деркач, В.М. Чубай

 

СПРОЩЕНІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ,  НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

155

І.В. Дорошенко

 

Макроекономічні наслідки боргової кризи Єврозони: приклад Ірландії та Португалії

162

А.В. Затулко

 

Аналіз та удосконалення процесів взаємодії  залізниці та Миколаївського морського  торговельного порту

173

Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, С.В. Андрусів

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ  КУЛЬТУРИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

186

О.В. Зибарєва

 

Суть девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем та підходи до її вивчення

192

А.О. Калиновський, О.М. Буковська

 

Формування інформаційного забезпечення  маркетингової діяльності підприємства

197

А.И. Карпук

 

Регуляторные инструменты решения проблемы  нелегальной заготовки древесины

202

Н.М. Клим

 

Удосконалення класифікації фінансових інвестицій

205

М.В. Корягін, О.О. Попкова

 

АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІНШИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ТА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

211

О.В. Косинська

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

216

В.В. Краплина

 

Критерії оцінки ефективності інноваційної політики держави

221

О.Є. Кузьмін, А.В. Колодійчук

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОТИВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

230

В.В. Кулешір

 

РОЛЬ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ У НАПОВНЕННІ ДОХІДНОЇ СТАТТІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

235

О.О. Кундицький

 

Регіональні особливості фінансової бази  інвестування в Україні

242

К.В. Кутрань

 

Соціальний ефект венчурного капіталу:  сутність та складові

249

Н.В. Наконечна

 

ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПУ

257

Ю.Б. Панас, І.А. Лапшина

 

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА МІГРАЦІЙНІ  ПРОЦЕСИ З УКРАЇНИ

262

Р.В. Попельнюхов

 

МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР  ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

266

В.І. Приймак, О.Г. Возняк

 

ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДИНАМІКИ ПОПИТУ  І ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

275

О.А. Радіца

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ  ПРАВОПОРУШЕНЬ У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

283

Л.І. Решетило, С.І. Ганич

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

288

Л.І. Решетило, О.І. Заєць

 

ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ ЙОГУРТУ В УКРАЇНІ

291

Н.О. Рибнікова

 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ АДАПТОМЕТРІЇ: ПОКАЗНИКИ ТА ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ

294

Н.В. Савіцька

 

СУТНІСТЬ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

301

О.Я. Савчин

 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ  НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

308

І.С. Скоропад, Л.В. Косович

 

ПРОБЛЕМАТИКА БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

313

І.Ю. Ходикіна, О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ КРАЇНИ

318

У.Р. Левкович, Л.А. Яремко

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

327

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ