НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – 3
80 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 24.03.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Шлапак, Г.І. Музика, В.А. Вітенко, Л.І. Марно

 

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВІКОВИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ЗА віковими КАТЕГОРІЯМИ

8

О.Г. Василевський

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ДУБА ТА ЯЛИНИ У СКЛАДІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ПОДІЛЛЯ

15

І.В. Делеган, М.М. Лущак, І.І. Делеган

 

Біоценотичні особливості рисі в карпатах

22

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО  РОЗТОЧЧЯ: КЛАС QUERCO-FAGETEA BR.-BL ET VLIEG. 1937

30

І.Г. Гуль

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

33

І.С. Нейко

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ЛІСОВОЇ  ТИПОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ  ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

40

С.В. Роговский

 

ИНТРОДУКЦИОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТА  БОЛЬШОЙ ПОЛЯНЫ ДЕНДРОПАРКА "АЛЕКСАНДРИЯ"

47

В.М. Куриляк

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ БУКОВИХ  ДЕРЕВОСТАНІВ У КАРПАТАХ

55

О.М. Баюра, В.П. Шлапак

 

АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОДУ FRAXINUS L.

59

І.І. Делеган

 

морфометрична характеристика крон екотипів  бука лісового (Fagus sylvatica L.)

65

В.-В.В. Ціхоцька

 

Хвойні рослини парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Волинської області

68

С.В. Бойко, О.М. Тарнопільська, В.А. Лук'янець

 

Тип розміщення дерев у природних сосняках

71

О.Б. Михайлів

 

значення МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ПОШИРЕННІ ЦЕНАНГІЄВОГО НЕКРОЗУ ПАГОНІВ СОСНИ

75

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Сопушинський

 

Варіація модуля пружності деревини клена-явора (Acer pseudoplatanus L.) пташине око

102

Ю.І. Озимок, І.Т. Ребезнюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ БАГАТОЧАШКОВОГО АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА

105

Л.А. Яремчук

 

Дослідження товщини лакофарбових плівок залежно від технологічного процесу формування покриттів

110

С.М. Кульман, Л.М. Бойко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ ДЕСТРУКЦІЇ ТА  РУЙНУВАННЯ КУТОВИХ З'ЄДНАНЬ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ

117

С.С. Лис, Я.М. Гнатишин

 

ТЕРМІЧНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВЖИВАНОЇ  ДЕРЕВИНИ методом суцільного шару  В ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО

121

Л.Я. Паращук, В.В. Кочубей

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАТАЦІЇ РОЗШИРНИХ ЦЕМЕНТІВ З  ДОДАТКАМИ ГРАНУЛЬОВАНОГО МОДИФІКОВАНОГО ВАПНА

126

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.В. Римар, А.С. Краєвська

 

ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

131

С.В. Васильчак, У.Я. Петриняк

 

Характеристика середовища маркетингової діяльності молокопереробних підприємств Львівщини

137

І.Н. Карпунь

 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

144

Ю.В. Муравйов

 

Вартість права на полювання: нові погляди та підходи

149

І.В. Артищук

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

153

О.Н. Бешлей

 

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

159

Я.Я. Благодир, Х.Л. Неманова

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  БЮДЖЕТУВАННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ

166

В.І. Блонська, А.М. Найда

 

Ефективність інвестиційної діяльності підприємств торгівлі та шляхи її покращення

173

В.І. Блонська, І.В. Паньків

 

Прибуток - особливості його формування та використання в ефективному управлінні підприємством

179

П.Ю. Буряк, О.Я. Савчук, Н.В. Савчук

 

Податок на додану вартість як псевдонейтральний податок у системі оподаткування україни

185

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, М.В. Мартинюк

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

191

О.А. Галань, В.М. Чубай

 

МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ:  СУТЬ, НЕДОЛІКИ ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

196

О.І. Дорош, Р.М. Скриньковський, О.Г. Шпак

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ У СИСТЕМІ  ФОРМУВАННЯ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

202

А.Р. Дуб

 

СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ  ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  СЕЛЯН ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

209

Н.М. Заярна, Д.О. Білокурий

 

Причини виникнення ТА поточні наслідки  валютних воєн сьогодення

215

Н.М. Заярна, В.В. Лотоцька

 

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ

220

Л.Г. Квасній

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ  ПОТОКАМИ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

225

С.О. Комаринець

 

АНАЛІЗ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

231

В.І. Куцик, Є.В. Баранніков

 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕІНВЕСТУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

242

В.І. Куцик, І.В. Горбатюк

 

ТЕХНОЛОГІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

248

В.І. Куцик, І.З. Кравчишин

 

ПРИБУТОК ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  ПІДПРИЄМСТВА

254

В.І. Куцик, Г.П. Красько

 

Стратегічні напрями реформування системи  відносин споживчої кооперації

259

О.М. Мартин, Т.І. Галецька

 

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ: ПОГЛЯДИ ЛИПИНСЬКОГО І СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ

263

Л.І. Новосельська, В.А. Козанкевич

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

269

Г.М. Пурій

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

272

О.Я. Савчин

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

281

Т.Й. Товт

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ  ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

287

І.В. Цюпко

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ - ГОЛОВНИЙ КРИТЕРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

293

О.С. Червінська, Х.Б. Демчук, О.В. Войтків

 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ДОХОДАХ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВІДШКОДУВАННЯ

298

В.В. Шибунько

 

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА В УКРАЇНІ

305

М.Б. Шморгай

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ

308

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.Д. Величко, Б.І. Сокіл, Ю.А. Чаган

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДВІСКИ ГУСЕНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

316

М.Б. Назар, Ю.І. Грицюк

 

ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДОМ ПРОСТОЇ ЗАМІНИ

323

О.І. Хитряк, М.Б. Сокіл, Ю.А. Сеник

 

РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ГНУЧКИХ  ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ПРИВОДА ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ,  ЩО ВЗАЄМОДІЮТЬ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

331

А.М. Ковальчук, Д.Д. Пелешко, М.Л. Навитка, Ю.Ю. Рашкевич

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРНАРНИХ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШИФРУВАННІ та ДЕШИФРУВАННІ ТРЬОХ ЗОБРАЖЕНЬ

336

С.Ю. Лебідь, Л.І. Закалик

 

ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ:  ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

340

О.І. Артеменко

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ  ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

345

Ю.В. Малиновський, Л.А. Сенів, І.П. Холява

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО  ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

352

К.І. Янгурський, І.В. Атаманова, В.М. Фаст

 

МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО  РІШЕННЯ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ

357

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ