НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – 380 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 24.03.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.Т. Гут

 

РАДІАЛЬНИЙ ПРИРІСТ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ  У ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

9

М.М. Гузь, Т.І. Харачко

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОНАСІННОЇ БАЗИ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У МАЛОМУ ПОЛІССІ

17

Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик, В.С. Феннич

 

МІНЛИВІСТЬ ФЕНОТИПОВИХ ОЗНАК ДУБА ЗВИЧАЙНОГО  У ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ НА ЗАКАРПАТТІ

22

С.В. Бойко, О.М. Тарнопільська

 

Горизонтальна структура природних соснових  деревостанів різного віку

33

В.А. Вітенко

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ОНТОГЕНЕЗУ) MORUS ALBA L. ТА ЇЇ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ В УМОВАХ  НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

39

Р.Б. Дудин, Г.В. Денисова

 

Проблеми реконструкції та відновлення насаджень Оброшинського дендропарку

46

А.С. Жила, М.М. Гузь

 

ПОТЕНЦІАЛ НАСІННОЇ БАЗИ ЛІЩИНИ ДЕРЕВОВИДНОЇ  НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

50

Ю.В. Калинюк, І.В. Демус, В.В. Костишин, С.І. Миклуш

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ КАРПАТ НА  ОСНОВІ ТИПІВ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ

55

Н.П. Ковальчук

 

ВИКОРИСТАННЯ ЧАГАРНИКІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ ЛУЦЬКА

59

Т.В. Колодій

 

Хімічний склад плодових тіл окремих видів роду Russula S.F. Gray

63

М.М. Лущак, І.І. Делеган, І.В. Делеган

 

Оцінка біоценотичного значення лиса звичайного  в карпатах

68

Н.В. Павлюк, Г.М. Павлюк

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ҐРУНТОПОКРИВНІ РОСЛИНИ ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЛЬВОВА

77

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ:  РІВЕНЬ КЛАСІВ РОСЛИННОСТІ

80

Ю.А. Шовган

 

Особливості сезонного розвитку магнолії  оголеної в умовах Львова

84

І.Г. Гуль

 

ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ МИСЛИВСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

89

О.М. Баюра

 

Насичення водою насіння ясена звичайного  (Fraxinus excelsior L.) та його декоративних форм

95

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.М. Адамовський, С.Ю. Кузьмич

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ГІРСЬКИХ УМОВАХ КАРПАТ

100

А.І. Івченко, Н.Л. Блюсюк

 

СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН МІСТА ЛЬВОВА  ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ ДО ПОШКОДЖЕНЬ СНІГОМ

106

Г.Я. Ільницька-Гикавчук

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  СТРАХУВАННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

111

А.А. Бокотей

 

Гніздування грака Corvus frgilegus L. у місті Львові та основні причини змін його чисельності

114

В.О. Мандрик, В.П. Мороз

 

Аналіз податкового кодексу на предмет чинних  та перспективних економічних інструментів  екологічного спрямування

122

В.В. Попович, Р.І. Мисяк, К.С. Брунець

 

ПРИРОДНА ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ВУГІЛЬНИХ ВІДВАЛІВ

127

М.В. Руда, Н.Г. Лук'янчук

 

ЕКОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ  ДП "НЕМИРІВСЬКИЙ СПИРТОЗАВОД"

131

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

З.П. Чорній, В.М. Салапак

 

Центри забарвлення в повторно опромінених  кристалах флюоритів з домішкою кисню

136

Б.П. Поберейко

 

Взаємозв'язок релаксаційно-деформівних,  тепломасообмінних та міцнісних процесів  у висушуваній деревині

141

Т.В. Іванишин

 

Статистичні характеристики технологічних  операцій механічного оброблення брускових  заготовок на автоматизованих лініях

158

Ю.І. Озимок

 

БАГАТОЧАШКОВИЙ АБРАЗИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  ІЗ ПРИВОДНИМИ ЧАШКАМИ ДЛЯ ЗАГОСТРЕННЯ  ДЕРЕВОРІЗАЛЬНИХ НОЖІВ

164

Б.М. Перетятко, І.М. Озарків, М.Ф. Федина, Р.О. Демчина

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОСОЧЕННЯ ДЕРЕВИНИ  З ДОПОМОГОЮ АНТИПІРЕНІВ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ  КАРБАМІДУ ТА СПОЛУК ФОСФОРУ

168

Я.В. Шевчук

 

Розвиток автомобільного транспорту як стимул формування транспортної інфраструктури

173

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

П.М. Майданевич

 

Потенційні можливості розвитку аграрного  виробництва в умовах обмежених інвестиційних ресурсів

179

І.Н. Карпунь

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  ПРОЕКТУ

184

Н.Р. Джурик, С.В. Майкова, Н.Я. Сусол, М.П. Ковальчук,  В.В. Гаврилишин

 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

189

О.Р. Жидяк

 

Особливості формування системи управління  агропромисловим виробництвом у регіоні  на інноваційній основі

195

Н.М. Лисяк

 

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВІД ПРОВЕДЕННЯ  ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 З ФУТБОЛУ У ЛЬВОВІ

200

Л.І. Новосельська

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

212

Н.Т. Гринів, О.А. Русановська, О.С. Костюк

 

Проблеми маркування і кодування товарів  під час організації роботи сучасних складів

215

О.І. Дорош, Р.М. Скриньковський

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВ

225

О.Й. Жабинець, Н.І. Вакиряк

 

Фінансова безпека страхового ринку України

233

Т.Е. Зборовська

 

Розвиток мобільного зв'язку як галузі національної економіки україни

237

А.І. Кадочнікова, О.Є. Шайда

 

Теоретичні аспекти дослідження імпорту  агропромислової продукції в умовах членства  України в СОТ

242

М.Б. Колісник

 

ЕВОЛЮЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКУ

245

В.І. Куцик, А.І. Бартиш

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК САМОСТІЙНИЙ ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: Проблеми забезпечення

250

І.О. Лазоренко

 

Наукові передумови дослідження механізму  управління капіталом підприємств та організацій споживчої кооперації

255

Р.Л. Лупак, Г.П. Ребрик

 

Економічні основи управління активами  торговельного підприємства

258

М.І. Петик, Н.М. Рудик

 

Ефективність управління обіговими активами суб'єктів підприємництва

262

Р.Ф. Турко

 

Аналіз досвіду Сполучених Штатів Америки  та Німеччини в боротьбі з відмиванням доходів,  здобутих незаконним шляхом, за допомогою  банківської системи

268

О.О. Фарйон, М.Я. Яструбський

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість:  контроль та управління як запорука успішного  розвитку

276

В.В. Шибунько

 

Удосконалення організації виробництва м'яса  та м'ясної продукції

283

Л.О. Шкварчук

 

концепція прямого регулювання цін на  продовольчому ринку

285

І.Ф. Ясіновська

 

Професійна діяльність учасників фондового ринку України

292

В.І. Куцик, Н.І. Єзерський

 

Інноваційна модель як концептуальний підхід до побудови стратегії функціонування підприємства

297

Н.М. Заярна, М.І. Попович

 

Теоретичні підходи до визначення поняття  інвестицій у людський капітал

303

Н.М. Заярна, М.В. Тимура

 

МОДИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ  ВНАСЛІДОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

307

Н.Б. Іваницька

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

310

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, А.М. Ковальчук, М.І. Купчак, В.П. Киричук

 

Матричні перетворення в задачах оброблення  мовних сигналів

316

Є.Й. Ріпецький

 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ГРЕЙФЕРНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ

323

М.В. Герасимчук, Ю.І. Грицюк

 

Шифрування інформації методом переставляння

329

Я.В. Болжеларський, В.С. Джус, О.М. Баль

 

АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ  ПЕРЕЇЗДАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

336

Л.Д. Величко, Ю.А. Чаган

 

ДИНАМІКА ГУСЕНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  ПО ПЕРЕСІЧЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ

346

М.П. Тимощук

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРЕДМЕТНІЙ ОБЛАСТІ "ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

353

О.І. Хитряк

 

узагальнення методу ван-дер-поля на крайові задачі для двовимірного рівняння типу клейна-гордона

358

С.О. Малахова

 

Застосування системного аналізу до вивчення структури та взаємозв'язків розвитку  землекористування у населених пунктах

362

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ