НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – 3
76 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 24.02.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.П. Курницька, К.В. Мирончук

 

СТАН ЖИВОПЛОТІВ У СУЧАСНОМУ МІСТІ

8

В.А. Вітенко

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОРОЗО- ТА ЗИМОСТІЙКОСТІ MORUS ALBA L. ТА ЇЇ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

11

І.М. Сопушинський

 

Особливості будови деревини клена-явора  "пташине око"

20

А.С. Жила, М.М. Гузь

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ НАСІННЯ   ЛІЩИНИ ДЕРЕВОВИДНОЇ (СORYLUS COLURNA L.)

24

В.А. Майборода

 

ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЧЕРВОНОГО  БОРЕАЛЬНОГО В УКРАЇНІ

31

Ю.А. Шовган, М.М. Гузь

 

АКТИВНІСТЬ СТИМУЛЯТОРІВ ТА ІНГІБІТОРІВ РОСТУ НАСІННЯ МАГНОЛІЙ

37

Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

ОРГАНОСПЕЦИФІЧНА ЕКСПРЕСІЯ ДЕФЕНЗИНУ 1 (PsDef1)   У PINUS SYLVESTRIS L.

44

О.П. Ютовець

 

ОЦІНКА РІВНЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО  ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

49

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер

 

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ЕМІСІЙ НА СТАН ЛІСОВИХ   ЕКОСИСТЕМ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

56

Г.В. Горин

 

Рекреаційно-туристичний потенціал Західного   регіону України та структурні зрушення  в його  освоєнні

62

М.Є. Стадник

 

Вода як важливий елемент продовольчої безпеки

69

Л.М. Архипова, М.В. Корчемлюк

 

ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД   КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

74

І.Г. Гурняк

 

Екологічна спрямованість діяльності   деревообробних підприємств в Україні

79

Н.Г. Міронова

 

Вплив промислових підприємств на екологічний стан водних об'єктів східної частини Малого Полісся

84

О.І. Панков

 

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИРОДНЕ ДОВКІЛЛЯ

88

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

З.П. Чорній, В.М. Салапак

 

Радіаційні процеси в повторно опромінених  кристалах флюоритів, легованих лужними металами

94

А.В. Ляшеник, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак

 

ВПЛИВ ВИСОТИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЧАСТИНИ  ТА ГЛИБИНИ  ЗАНУРЕННЯ ВИХЛОПНОЇ ТРУБИ  НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЦИКЛОНА

101

Ю.М. Губер, Ж.Я. Гуменюк, В.В. Стародуб

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ АКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОПАРЮВАННЯ

106

Ю.І. Озимок

 

методика та результати дослідження продуктивності охолодження ножа під час загострення

114

Б.І. Пізнак, В.М. Желих

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ГЕЛІОСИСТЕМАХ З АКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

117

Ю.В. Фурдас, В.М. Желих

 

ОЦІНКА ТЕПЛОВОЇ СТІЙКОСТІ МЕТАНТЕНКА  БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

122

О.С. Малахова

 

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ВІД ПАРАМЕТРІВ СУЧКІВ

127

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.П. Крайник

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ  РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

131

О.С. Ривак

 

Доходи населення України в умовах ринкових  перетворень

136

Г.В. Блакита

 

СТРАТЕГІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО  ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОБ'ЄКТІВ ТОРГІВЛІ

141

Н.Б. Бідник, Х.В. Кузь

 

КУРСОВІ КОЛИВАННЯ: ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ   НА ЕКОНОМІКУ

149

М.Я. Вірт, П.О. Куцик

 

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ТА ЙОГО   ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНИ

157

Ю.І. Вовчук, Т.І. Пономаренко

 

ЦІНОВИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

163

С.Ю. Гвоздю

 

Формування витрат на різних стадіях життєвого циклу інноваційної продукції

166

Н.М. Заярна, О.М. Каралюс

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ  РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

172

Н.М. Заярна, М.М. Чиковська

 

БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

176

О.І. Карий

 

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В МАРКЕТИНГУ МІСТА:   АДРЕСАТИ КОМУНІКАЦІЙ

179

І.Н. Карпунь

 

ВИРОБНИЦТВО ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ  (БАНКРУТСТВА)

187

Л.Г. Кльоба

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

194

М.Б. Колісник

 

МІСЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У СТРУКТУРІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

198

О.І. Лиса

 

Напрями підвищення інвестиційної  привабливості аграрного секторА економіки  Західного регіону  України

203

І.Б. Олексів

 

Джерела впливу груп інтересів на діяльність  підприємства

211

А.В. Рибчук

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕМЕНТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ   ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

215

Н.О. Ривак

 

Шляхи підвищення ефективності митної  політики України

224

М.О. Романенко

 

Удосконалення та застосування методів управління персоналом у системі управління ризиками  діяльності персоналу

232

В.М. Рудой

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

239

Ю.В. Садовий

 

Бенчмаркінг в управлінні розвитком соціальної  сфери в Україні

245

О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, Н.Ф. Добрєва

 

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: НАУКОВА ПОЛЕМІКА

251

І.С. Скоропад, І.В. Макалюк

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

257

І.С. Скоропад, Н.І. Пахолок

 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ:  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

263

Я.А. Танчак

 

СТАН І ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ   КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

268

Ф.М. Турко, М.М. Гунько

 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНА ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

274

З.М. Холод, І.І. Малярчук

 

Формування капіталу підприємств видавничо-поліграфічного комплексу і відображення його   у фінансовій звітності

283

І.Б. Хома, О.В. Войтків, Г.В. Чепіль, Х.Б. Демчук

 

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ   ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

292

О.М. Чабанюк, У.М. Залуцька

 

Облік оплати праці в ринкових умовах

298

І.Є. Ярова

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯМ

304

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Н.Г. Міценко, Н.Б. Миколів

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ   ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

314

О.І. Досяк

 

Основи автоматизації процесу формування   матриць економіко-математичних моделей  для систем підтримки прийняття оптимальних  рішень

318

В.О. Маєвський

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ РЕАЛЬНОЇ КОЛОДИ ДЛЯ ІМІТАЦІЇ  ЇЇ РОЗПИЛЮВАННЯ НА ПИЛОПРОДУКЦІЮ

322

Т.В. Іванишин

 

РАЦІОНАЛЬНа ПОСЛІДОВНіСТь РОЗТАШУВАННЯ ВЕРСТАТІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЯХ

328

І.В. Кузьо, О.В. Житенко, Р.В. Зінько, І.С. Лозовий

 

Математична модель динаміки руху шарнірно  ЗЧЛЕНОВАНОГО дволанкового автовоза

333

О.В. Тумашова, Л.І. Козак

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ   ПОЛОГИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЗА РІЗНИХ   ВАРІАНТІВ ГРАНИЧНИХ УМОВ

341

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ