НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – 364 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 27.01.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.Т. Гут, В.О. Крамарець

 

ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ГОРМОНІВ РОСТУ У ПРАКТИЦІ  РОСЛИННИЦТВА ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

8

Г.Г. Гриник, Ю.В. Калинюк

 

ВПЛИВ ОРОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ТОВАРНУ СТРУКТУРУ ГІРСЬКИХ ЯЛИННИКІВ

15

О.А. Гірс

 

ПРОГНОЗ ОБСЯГУ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ  У ДУБОВИХ ЛІСАХ ПОРОСЛЕВОГО ПОХОДЖЕННЯ ПОЛІССЯ  ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

21

В.В. Коротченко, О.М. Царенко

 

СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРСТКА HELLEBORUS PURPURASCENS WALDST. ET KIT. (RANUCULACEAE) В УКРАЇНІ

26

Н.П. Степаненко

 

ПРО СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПОВІДНИХ ДЕНДРОСОЗОЕКЗОТІВ  EX SITU ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

30

О.Д. Гнаткович

 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

35

Г.С. Гулик

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

39

Т.І. Харачко, М.М. Лісовий, А.С. Жила

 

МІЖВИДОВА ГІБРИДИЗАЦІЯ РОДУ PINUS ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ  В УКРАЇНІ

45

Р.М. Черепанин

 

ЖИТТЄВІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ SAUSSUREA ALPINA (L.) DC.  У ЧОРНОГОРІ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

52

О.В. Дячишин

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАНУВАННЯ НА ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

58

І.М. Ковал

 

РЕАКЦІЯ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА РЕКРЕАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

63

Ю.А. Семеряк

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

70

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Т.Д. Соломаха

 

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ТА РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА  VACCINIUM VITIS-IDAEA L. B УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

75

Є.М. Борщук, І.В. Морква

 

ЕВОЛЮЦІОНІЗМ І КАТАСТРОФІЗМ У РОЗВИТКУ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ

81

І.В. Андел

 

ВИЯВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВОГО ВИМІРУ СТРУКТУРНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ЗРУШЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

84

М.В. Одрехівський

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ

93

О.І. Панков

 

ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-  ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМ

102

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Козлинський, М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк

 

ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ШВИДКОСТІ  ПОЗДОВЖНЬОГО РУХУ НА КОЛИВАННЯ ТА НАПРУЖЕНО-  ДЕФОРМІВНИЙ СТАН ГНУЧКИХ ПРИВОДІВ

108

Є.П. Кунинець, П.В. Білей

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАСООБМІННИХ КРИТЕРІЇВ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

112

Л.І. Демкевич, О.В. Сафронова, А.М. Уська

 

ЗАБРУДНЕННЯ ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

117

О.С. Зайчук, І.Г. Войтович

 

ПЕРСПЕКТИВИ ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ СТРІЧКОЮ, З'ЄДНАНОЮ В ПЕТЛЮ МЕБІУСА

120

В.В. Кий, В.Б. Матушевський, М.І. Озимок

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗКОЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ РОБОЧИМ ОРГАНОМ СХІДЧАСТОЇ ФОРМИ

124

В.О. Фединець

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ НА РЕСУРС

128

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Т.Г. Васильців, О.Р. Ярошко

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: МІСЦЕ В СИСТЕМІ  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОСИЛЕННЯ НА ПОСТКРИЗОВОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

132

С.В. Васильчак, А.С. Гаврилевич

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

136

І.П. Мойсеєнко, О.О. Шолок

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

141

О.Є. Кузьмін, Д.К. Зінкевич, А.М. Чушак-Голобородько

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МІСЦЕ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

146

Р.М. Уразалієв, Т.Г. Васильців

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

153

В.В. Євчук

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО  СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

158

О.О. Ільчук, Я.Т. Пахольчак

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

162

О.І. Іляш, М.В. Капериз

 

ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

167

В.М. Білик, Закусілов

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ "ТОВАРНІ РЕСУРСИ"  І "ТОВАРНІ ЗАПАСИ"

171

Н.М. Байдала

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНОЇ  ПЕРЕВАГИ ТА ПІДҐРУНТЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

175

С.В. Васильчак, В.В. Дубів

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

181

М.М. Вороновська

 

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З АНАЛІЗУ СТИМУЛІВ І МОТИВІВ  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

187

Н.М. Заярна, Р.Л. Мельник

 

ЧИМ ПРИВАБЛИВА ДЛЯ ІНВЕСТОРА ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ?

193

Н.М. Заярна, І.М. Недибалюк

 

ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

196

І.Н. Карпунь

 

КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

201

Я.Д. Качмарик, А.В. Потапенко

 

ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

207

Б.Ю. Кишакевич

 

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ НА  ОСНОВІ ОДНОФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ

210

Л.Г. Кльоба

 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

219

М.Б. Колісник

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИК  ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

226

О.Я. Колещук, А.С. Гавриляк, Ю.С. Петровський

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗНОШУВАННЯ ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

230

М.В. Костюк

 

МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ (КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ)

237

Б.Ф. Купчак

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТЬ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ

243

Г.А. Лех, Н.М. Мозола

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ

249

М.М. Малерик

 

СТРУКТУРА БОРГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ  УКРАЇНИ

252

В.В. Овчарук, Т.Є. Удовиченко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

258

О.С. Папка

 

ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО СТРАХУВАННЯ НА ПІДВИЩЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА

264

Т.О. Петрушка

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ

269

О.О. Притула, М.М. Чех

 

ПРИЧИНИ УСПІШНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ В БРАЗИЛІЇ (2002-2004 РОКИ)

276

О.Р. Сватюк, М.О. Скубляна

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

282

В.Б. Смолінський

 

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

286

І.Є. Старко

 

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ШЛЯХИ  УДОСКОНАЛЕННЯ

290

В.М. Фомішина

 

СТРАТЕГІЯ ТА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ

294

О.М. Чабанюк, Х.Б. Турчиняк

 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

300

Т.В. Черничко, О.В. Химишинець

 

ЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

305

Н.М. Заярна, А.Р. Севрюкова

 

ВПЛИВ БЕЗРОБІТТЯ НА СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

309

О.Є. Кузьмін, А.В. Колодійчук

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ  ОСНОВ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

313

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, О.В. Мокрицька

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ В'ЯЗКОПРУЖНОГО ДЕФОРМУВАННЯ  КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

320

О.І. Досяк

 

МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ МУЛЬТИВАРІАНТНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ (СППОР) У МЕНЕДЖМЕНТІ

328

Р.Р. Климаш, В.В. Шостак, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, А.В. Ляшеник

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯ ШВИДКОСТЕЙ ЗАПИЛЕНОГО ПОТОКУ  ПОВІТРЯ В ТРУБОПРОВОДІ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

336

Я.І. Соколовський, В.М. Шиманський

 

ДВОВИМІРНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ  У КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛАХ ІЗ ФРАКТАЛЬНОЮ  СТРУКТУРОЮ

341

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ