НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.19. – 324 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 28.12.2011 р.)

Передмова

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук

 

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

8

В.Д. Малигіна

 

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ "ОКЕАНІВ" ЯК ШЛЯХ ДО УСПІХУ

13

Т.Ю. Туниця, Д.І. Ходико

 

Механізми удосконалення міжнародної торгівлі правами на викиди парникових газів у контексті проблем сталого розвитку України

18

О.В. Виноградова, О.В. Воропаєва, В.Г. Дарчук

 

Теоретичне обґрунтування співвідношення понять "сталий туризм" І "Сільський зелений туризм"

25

І.М. Синякевич

 

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ ТА ЇХ ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ

31

М.В. Фоміна

 

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

39

Л.Р. Лиско

 

СВІТОГЛЯДНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

45

М.П. Скалецький

 

ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

57

О.І. Бутенко

 

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

65

І.В. Форкун, В.В. Долобанько

 

Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки України

73

Ю.М. Лелюк

 

ДІЯ ФАКТОРА ЧАСУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

79

К.С. Хаврова

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ІНТЕЛЕКТОНОМІКИ

85

М.Г. Булгакова

 

Деякі філософські аспекти проблеми зміни клімату

90

М.В. Барун

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОБЛЕМ ТА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (на прикладі Харківської області)

96

Л.В. Демедюк

 

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ

102

Л.М. Пелиньо

 

Теоретичні підходи до формування системи екологічного обліку на підприємствах лісового сектору економіки

107

О.В. Геник, М.П. Мельникович, Я.В. Геник, О.І. Каспрук

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ САМОВІЛЬНИХ РУБАНЬ ЛІСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

113

О.П. Динька

 

КРИТЕРІЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

117

В.О. Трофимчук

 

СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОГЛЯД МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

123

О.М. Швайка

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ЕКОЛОГО-СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

129

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О.О. Шубін

 

Проблеми безпеки продовольства: шляхи вирішення в контексті екологічних вимог і сталого розвитку

134

Ю.Ю. Туниця

 

Екологічний імператив сталого розвитку регіонів України: в пошуках чинників консолідації суспільства

146

А.А. Садєков, Ю.М. Соловйова

 

Сталий розвиток і бюджетна політика в умовах реформування економіки

156

І.О. Александров, О.О. Кравець

 

Формування підходу до ринкового механізму управління якістю навколишнього середовища

162

О.М. Головінов

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

169

М.Є. Горожанкіна

 

Державно-приватне партнерство: сучасна модель інтеграції інтересів

176

Є.В. Мішенін, Г.А. Мішеніна, І.Є. Ярова

 

Концептуально-методологічні основи розвитку підприємництва у лісовому господарстві на еколого-економічних засадах

182

І.П. Соловій

 

ПОЛІТИЧНИЙ КУРС "ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ" У КОНТЕКСТІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІДЕЙ CТАЛОГО РОЗВИТКУ

196

О.Б. Ватченко, В.М. Ільченко

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

205

І.А. Дубовіч

 

Сучасні еколого-економічні та правові проблеми реалізації концепції сталого розвитку

213

І.B. Колодяжна

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

219

М.І. Головінов, О.І. Литвинов

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ОЗНАКИ

224

А.Й. Ваврик

 

Вплив безробіття на становлення та збереження трудового потенціалу: соціально-психологічні аспекти

228

В.В. Литвин, Н.В. Корольова

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

239

Л.І. Максимів, І.М. Максимів, О.С. Пушко

 

Інтегрування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в систему стратегічного екологічного менеджменту

247

О.Л. Лотиш

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МІСТА

255

М.М. Огородник, У.П. Новак

 

ВПЛИВ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ДОВКІЛЛЯ

260

Х.Р. Василишин

 

ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ

265

В.П. Мороз

 

Еколого-економічне обґрунтування трансформації функцій платежів за спеціальне використання лісових ресурсів (у контексті вимог екологічно збалансованої лісової податкової політики)

271

О.П. Пристайко

 

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

276

О.В. Марунчак

 

Суть теоретико-методологічних засад прогнозування податкового потенціалу

282

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ