НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 28.12.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.М. Дебринюк, В.С. Кузьович, А.П. Іванюк

 

ПЛАНТАЦІЙНІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ЯК ВІДНОВЛЮВАНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

9

М.П. Горошко, В.М. Савчин

 

ПОШИРЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОДРИН У ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

12

П.Б. Хоєцький, А.П. Паренюк

 

ПОШИРЕННЯ БОРСУКА В УГІДДЯХ СКАЛАТСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

18

М.Х. Шершун

 

РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГІВ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІСОПРОДУКЦІЇ

22

Т.В. Бондаренко, В.П. Ходзінський

 

Вплив рийної діяльності дикої свині (Sus scrofa L.) на підлісок

27

С.М. Левандовська, О.Г. Олешко

 

СОРТОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES У ДЕКОРАТИВНОМУ РОЗСАДНИКУ Білоцерківського національного аграрного університету

35

О.О. Мелещук, С.Л. Копій, Л.І. Копій

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В СУБОРоВИХ УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

39

Р.Я. Татарчук, С.І. Кузнєцов

 

ОСОБЛИВОСТІ КОЛОРИСТИКИ ДЕРЕВНО-КУЩОВИХ ТА КВІТКОВИХ РОСЛИН ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГІРСЬКИХ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ

44

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.М. Лицур

 

Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?

50

А.І. Карпук

 

РИНКОВА МОДЕЛЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: ЕКОНОМІКО- ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

57

Г.З. Леськів

 

Особливості оцінювання впливу проектованої та здійснюваної антропогенної діяльності на довкілля

63

Ю.М. Кушнірчук

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ У ПАРАДИГМІ ФІСКАЛЬНОЇ НАУКИ

66

І.С. Позинич

 

Альфа-різноманіття рослинних угруповань як показник їх трансформованості на території басейну річки Дністер

72

В.Т. Польовська

 

Екологічний маркетинг-менеджмент на лісових І деревообробних підприємствах

75

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Н.М. Кандяк

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО МАЛЬТІЙСЬКОГО МЕХАНІЗМУ

81

В.І. Лущ, П.І. Мельник, М.А. Наливайко

 

Лабораторні дослідження пристрою подачі повітряно-водяного струменя для осадження продуктів горіння, зниження температури та покращення видимості

86

М.І. Пилипчук, М.Р. Бурдяк

 

Аналіз конструкцій круглопилкових верстатів для ортогонального пиляння колод

92

О.О. Шепелюк, Р.Й. Салдан, І.Р. Шепелюк, О.М. Шевчук

 

Використання деревної мелеси у виготовленні паливних матеріалів

99

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Т.Г. Васильців, О.В. Фірцак

 

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

105

А.В. Івануса, В.З. Холявка

 

АНАЛІЗ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВАМИ Львівської області

108

О.О. Ільчук, К.О. Дєдова

 

значення діагностики фінансового стану в системі управління торговельним підприємством

112

О.І. Іляш, І.Б. Іваницький

 

Стратегічні цілі управлінНЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ умовах

116

М.С. Алілуйко

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

120

О.Р. Беднарська

 

Функція організації в системі ризик-менеджменту промислових підприємств

124

І.Г. Благун

 

КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ПОСТКРИЗОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

130

В.І. Блонська, О.М. Лега

 

Засоби підвищення ефективності використання трудового потенціалу

138

О.А. Богуцька

 

Активізація діяльності фінансових посередників у напрямку забезпечення капіталізації підприємств: інституціональний підхід

143

С.В. Васильчак, Н.В. Процикевич

 

Управління фінансовою безпекою підприємства

149

С.В. Васильчак, С.Ф. Вінтоняк

 

Організація безпеки банківської діяльності в Україні

153

В.М. Вишняков

 

Шляхи пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу

157

П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, Ф.А. Важинський

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДО БАНКРУТСТВА

162

О.С. Гирик

 

Причини і прояви інтеграційних процесів у фінансовій сфері

166

О.В. Глушко

 

Фінансова стійкість як категорійне поняття

171

Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА РИЗИКУ

175

Н.А. Городиська

 

ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

179

Т.А. Городня, В.В. Бенч

 

Інноваційні чинники формування конкурентних переваг діяльності підприємств

183

Н.М. Заярна, С.М. Олексин

 

Членство України у світовій організації торгівлі: переваги та недоліки

187

О.С. Канцір

 

Соціальні форми ділової репутації суб'єктів підприємництва

192

Н.П. Карачина, Л.С. Філатова

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ МОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

197

Р.П. Качур

 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

202

А.В. Колодійчук

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

211

О.Г. Корольова

 

ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПЛОДООВОЧЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

215

Л.В. Мороз, О.В. Сідак

 

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

221

В.В. Пірог

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ З УРАХУВАННЯМ ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ

228

Л.А. Перетятко, С.Я. Бугіль

 

ЗАКОНОДАВЧІ УМОВИ ТА ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ В КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

235

О.М. Попівняк

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

241

Т.О. Сліпченко

 

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ ЗА УМОВ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

250

Н.С. Станасюк

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ

255

А.Р. Стецик

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ

260

О.О. Столяренко

 

ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

266

Г.В. Стричак, Г.А. Лех, Т.В. Коцюба

 

УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

272

М.М. Тепла

 

АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

276

Н.І. Хомишин

 

ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОПИТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

285

Л.Ю. Чобаль

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

289

Н.Б. Ярошевич, В.Є. Матвіїшин

 

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

294

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.І. Куцик, Л.Б. Кондур

 

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ І ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН

302

Ю.І. Цимбалюк, О.І. Думанський

 

ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУВАННЯ КРУГЛОГО ЛІСОМАТЕРІАЛУ ПІД НАМЕТОМ ЛІСУ

305

С.В. Васильчак, Л.Я. Гладун

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

310

В.І. Мокрий

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ Й ЕКОЛОГО- КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УРБАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

315

Б.Я. Бакай

 

ПОПЕРЕДНЄ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ МАНІПУЛЯТОРА МЕТОДОМ ЛАГРАНЖА-ЕЙЛЕРА

322

В.С. Гураков, Ю.І. Грицюк

 

МАКСИМІННІ СТРАТЕГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ДІЛЬНИЦІ РОЗКРОЮ

327

Є.І. Венгер

 

ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

338

Ю.Б. Молочник, Н.О. Шпак

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРАЦІВНИКІВ У КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

345

Н.Я. Хімяк

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

352

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

І.В. Костюк, А.А. Теребух, Н.В. Чорненька, В.Т. Жмур-Клименко

 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ФАХОВОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

357

Г.І. Ільчук, О.В. Мацук

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

362

С.М. Голубка

 

ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСОУТВОРЕННЯ ЧАСІВ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

367

Я.Б. Коваль

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

373

Ю.М. Римар

 

СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

379

О.В. Фарат, О.І. Капець, О.Я. Медвідь

 

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПЕРЕДВИБОРЧУ КАМПАНІЮ

387

А.В. Шевчук

 

НЕПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

393