НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. –
400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 24.11.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник

 

ВОЛОГІСТЬ І ПРОМЕРЗАННЯ ҐРУНТІВ У СМЕРЕКОВИХ ЛІСАХ КАРПАТ

8

М.І. Сорока

 

ОБ'ЄКТИ ОХОРОНИ МЕРЕЖІ NATURA 2000 НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

13

Ю.А. Мельник, А.С. Мельник

 

Хвойні дерева – заповідні об'єкти Львова

17

В.В. Коротченко

 

Про стан збереження Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranuculaceae) в Україні

21

О.М. Баюра, М.В. Небиков, В.Ф. Собченко

 

РОЗМНОЖЕННЯ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО (FRAXINUS EXCELSIOR L.) IN VITRO

26

Ю.Л. Бредіхіна

 

Загальна характеристика синантропної рослинності мелітопольського регіону

31

В.А. Вітенко, Ю.А. Величко

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КУЩОВИХ РОСЛИН АГРОБІОСТАНЦІЇ УМАНСЬКОГО ДПУ ІМ. П.Г. ТИЧИНИ

34

В.М. Гриб, В.Ю. Юхновський

 

НОРМАТИВИ КОРЕНЕВОЇ ДЕРЕВИНИ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ

36

Г.Г. Гриник

 

Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських ялинників Українських Карпат

41

І.І. Делеган, Т.П. Сумарук

 

Вплив сонячної та геомагнітної активності на ріст екотипів бука лісового

57

С.Л. Копій

 

Особливості взаємодії змін трофності, мікологічної структури ґрунту та приростів дерев дуба звичайного після проведення розріджувальних рубань

64

Т.І. Харачко, Н.Д. Харачко

 

МІЖВИДОВА ГІБРИДИЗАЦІЯ РОДУ ABIES, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

72

Р.А. Ярощук

 

ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ НА РІСТ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗІСА НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

79

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, І.Б. Гевко

 

Динамічні розрахунки гвинтових транспортних механізмів

108

С.Ф. Гавенко

 

Процеси поглинання і перенесення рідин у високоеластичних гігроскопічних матеріалах

118

І.М. Озарків, М.І. Данчук

 

ОСОБЛИВОСТІ СОНЯЧНИХ СИСТЕМ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

121

Л.Л. Грабовська, О.О. Єфремова

 

ПРОГРАМА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЗБІРНИХ ВОДОВОДІВ

124

В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ РОЗВАЛЬНИМ СПОСОБОМ ПІД КУТОМ ДО ЇЇ ОСІ ТА З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

129

Б.М. Перетятко

 

Особливості технологічного процесу вогнезахисту деревини

140

Р.Й. Салдан, О.О. Шепелюк

 

Реконструйований струганий шпон - fine-line

146

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

А.В. Череп, Д.В. Куліш

 

Необхідність бюджетування на підприємстві агропромислового комплексу

151

Д.І. Бабміндра

 

Трансформація землекористування підприємств аграрного господарювання в умовах глобалізації

154

А.В. Колодійчук

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

157

М.І. Бирка

 

ІМІДЖ КРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

162

Н.М. Бурда, В.М. Чубай

 

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ та АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ

169

В.М. Варгас

 

Підвищення ефективності антиінфляційного регулювання в Україні

173

С.С. Іваночко, О.М. Свінцов

 

Суть та види інвестицій

181

О.В. Кіндрат

 

Фінансово-майновий стан і потенціал суб'єкта ринкової економіки

187

Н.П. Карачина, Л.С. Філатова

 

РОЛЬ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ СТРУКТУР

192

О.В. Килин

 

Державне регулювання туристичної політики

199

Н.І. Комарницька, В.М. Чубай

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

203

О.В. Копитко

 

РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ НА ОПТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

208

М.В. Корягін

 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

214

О.В. Лепьохін

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

219

Г.А Лех, М.М. Ільчишин, О.Я. Туркало

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

224

Н.Г. Міценко, В.І. Бабінська

 

РОЗВИТОК РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АДАПТАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДО УМОВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

230

Н.О. Маргіта

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

236

В.П. Мороз

 

Проблеми екологізації національної податкової системи в лісовому господарстві у контексті лісової політики і подолання глобальних загроз

241

Н.В. Наконечна

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В ЗМІЦНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

247

Є.В. Нанівська

 

Інтелектуальний капітал підприємств: сутність і значення у сучасниХ УМОВАХ

256

Л.Г. Олейнікова

 

СИСТЕМНІ НОВАЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

262

Г.В. Прошак

 

ІНВЕСТИЦІЇ У ПОШУК ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

270

О.В. Сардак

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ HR-БРЕНДОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

276

К.В. Саханевич, В.М. Чубай

 

ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

282

Л.І. Стецько

 

ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ЇЇ НАСЛІДКИ І НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ

287

Н.І. Фединець

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

292

Л.В. Шитікова

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

299

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич

 

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ВИЩИХ ПОХІДНИХ ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ

304

П.П. Гаврилко, Р.П. Підлипна, М.Ю. Лалакулич, Ю.В. Підлипний

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

314

М.І. Купчак

 

ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ МОВНОГО СИГНАЛУ

319

Р.Я. Кіндрат, О.Р. Прокопович

 

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

323

В.П. Оліферчук, М.Г. Риндик, М.В. Руда

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ SIMAPRO

328

Т.Б. Ковч

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

334

Н.В. Кузьминчук

 

ІНДЕКС РІВНЯ ЖИТТЯ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

342

В.С. Гураков, Ю.І. Грицюк

 

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАГОТОВКИ

353

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

І.Б. Чудаєва

 

СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА "КУРОРТОПОЛІС ТРУСКАВЕЦЬ": РЕЗУЛЬТАТИ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

361

І.В. Ганза

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

369

Н.О. Колінко

 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ВЛАДИ

376

І.І. Пелехович

 

РОЛЬ ВИБІРКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

385

Б.Р. Шевчук

 

КОНФЕСІЙНА ВІДМІННІСТЬ ЯК ОСНОВА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ РОЗДРІБНЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

391