НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – 3
96 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 27.10.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Копій, С.Л. Копій

 

Перспективи забезпечення насінного відтворення старовікових дубових деревостанів

8

М.М. Гузь, Р.А. Ярощук, Р.М. Гречаник

 

ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗІСА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) В УКРАЇНІ

15

М.М. Гром, В.Ю. Кабаль, С.О. Шутко

 

Харчовий раціон ведмедя рудого в гірських умовах Карпат

22

В.А. Вітенко, Г.І. Музика, Л.І. Марно

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН АГРОБІОСТАНЦІЇ УМАНСЬКОГО ДПУ ІМ. П.Г. ТИЧИНИ

31

В.М. Гудима

 

СТАЦІОНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ГІРСЬКИХ МАСИВАХ ГОРГАНСЬКОГО ВИСОКОГІР'Я

35

Н.О. Самойлова, Ю.А. Єлісавенко

 

Вплив ступеня зріджування деревостану на таксаційні показники насадження

39

В.В. Шлапак, М.В. Небиков

 

Особливості насіннєвого розмноження Pinus sylvestris L. в умовах in vitro

43

Т.І. Харачко, Т.Б. Скробач

 

Вплив хребетних карпофагів на шишконошення ялини європейської у лісових культурах малого полісся

48

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.С. Олійник

 

ВОДОРЕГУЛЮВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ПІД НАСАДЖЕННЯМИ І НА ЗРУБАХ КАРПАТ

54

В.П. Ворон, І.М. Коваль, В.О. Лещенко

 

Динаміка радіального приросту сосни під впливом викидів Зміївської теплової електростанції

60

М.П. Козловський, І.П. Мацях, В.І. Яворницький, В.О. Крамарець

 

УГРУПОВАННЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У БОРИНСЬКОМУ ЛІСОРОЗСАДНИКУ (ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКІ БЕСКИДИ)

66

Р.І. Дмитрах

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПУЛЯЦІЙ VALERIANA SIMPLICIFOLIA (REICH.) KABATH У БОЛОТНИХ УГРУПОВАННЯХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

73

У.Р. Гурла, В.П. Оліферчук

 

Структура мікроміцетів ҐРУНТІВ ПОДОРОЖНЕНСЬКОГО РУДНИКА

79

К.В. Антонюк

 

ЕКОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕСНЯНОК (INSECTA: PLECOPTERA)

83

М.Є. Стадник

 

Віртуальна вода

90

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький, М.І. Мосюк

 

Кінетика внутрішньо-дифузійного процесу сушіння подрібненої "енергетичної" верби

95

Р.В. Зінько

 

Особливості роботи вітряків з лопатями ВІТРИЛЬНОГО типу

101

Р.Г. Салабай, Р.О. Козак, І.І. Салабай

 

Аналіз виробництва стружкових плит в Україні

111

Б.М. М'якуш

 

Технологічні параметри склеювання паркетної дошки клеями на термопластичній основі та їх вплив на міцність та формостійкість виробу

116

Б.М. Перетятко

 

Особливості різних способів біовогнезахисту деревини

120

Н.М. Собко

 

Вибір альтернативних варіантів машин для освоєння гірських лісів за критерієм сумарної корисності

126

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

И.В. Бережная, Е.Е. Сушкова

 

Систематизация методов налогового регулирования экономического развития региона

133

С.С. Іваночко

 

Чинники формування інвестиційного клімату в Україні

143

Д.І. Бабміндра

 

Розробка бізнес-плану фермерського підприємства в умовах світової інтеграції

151

Н.В. Бондарєва

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ БУДІВельної сфери В УКРАЇНІ

158

М.М. Ватаманюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ВИХОДУ З НЕЇ

165

Ю.В. Гаврилюк, В.М. Чубай

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

171

Л.Й. Гнилянська

 

Сучасні проблеми впровадження інновацій та шляхи їх подолання

177

С.А. Дражниця

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МЕТОДОМ РАНГІВ

181

Ю.В. Максимець

 

Мотивація праці в системі трудових відносин у сучасних умовах економічного розвитку

185

Н.П. Дребот, Н.Р. Галайко, О.Р. Галько

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

191

О.В. Дячишин, Н.О. Мартинюк

 

Дослідження процесу ціноутворення на продукцію лісового підприємства

199

М.Б. Жінко, Ф.М. Турко

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

205

О.Р. Жидяк

 

Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів

213

О.В. Кіндрат

 

Фінансова стійкість - компонентна складова комплексної характеристики фінансового стану підприємства

216

І.А. Канцір

 

Еволюція становлення та розвитку фінансової системи України

222

Б.І. Колісник

 

порівняльнА оцінкА ефективності функціонування лісогосподарських підприємств у процесі досягнення сталого розвитку регіону

227

М.В. Корягін

 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

238

І.М. Крупка

 

Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України

242

Є.Й. Майовець, Л.О. Соляк

 

Дослідження категорій соціального захисту населення в Україні

254

Т.В. Майорова, Д.О. Кузяк

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ"

259

О.Г. Мельник, В.С. Хмаренко

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

266

Н.В. Остророг, В.М. Чубай

 

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

270

Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук

 

СОЦІАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНІ БАР'ЄРИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

275

М.В. Рубаха

 

ЄВРООБЛІГАЦІЙНІ ПОЗИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ КАПІТАЛУ

282

Л.Б. Сіверська

 

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ ЯК СПОСІБ ПОСИЛЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

290

Р.Я. Старик

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ РИНКОВОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

297

Н.І. Хомишин

 

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОПИТУ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

303

Г.В. Цар

 

МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

309

Л.В. Шитікова

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

314

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Н.І. Фединець

 

АДАПТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У НЕСТАБІЛЬНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

320

І.О. Малець, Ю.І. Грицюк

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

326

Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Е.О. Сіра

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

332

Л.І. Ріщук, Н.Є. Василишина

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

336

М.В. Сороківська

 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

341

І.Л. Алексіюк, Г.Г. Гриник

 

ПРОГРАМА "ЛІСОВПОРЯДНИК" ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"

345

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.Є. Кузьмін, І.В. Ткаченко

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

356

М.І. Стецько

 

ПРО СТАН РИНКУ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

361

С.П. Мигаль, Г.В. Сомар, Т.А. Сомар

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК У ДИЗАЙНІ ПРОСТОРОВО- ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

366

Т.Д. Гром'як

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ

373

Н.В. Кузьминчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

378

Norbert Laurisz, Robert Lisowski, Oleh Risnyy

 

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE SKUTKI WYSTĘPOWANIA BEZROBOCIA

387