НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – 388 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 30.06.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

П.І. Лакида, П.С. Белюшко

 

Вплив штучних сосняків Рівненщини на баланс  вуглецю області

8

Г.Г. Гриник

 

Лісівничо-таксаційна характеристика ялинових деревостанів Українських Карпат з урахуванням особливостей рельєфу

12

Ю.І. Черневий, П.Р. Третяк, А.І. Савчин, В.С. Данилів

 

Особливості росту дерев в'яза голого (Ulmus glabra Huds.) на моршинській височині

24

М.М. Ганчук

 

Вплив біокліматичних І ґрунтово-геоморфологічних умов на агроландшафти Вінниччини

32

В.Н. Грабовой

 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ САДОВОДАМИ ПРИ  СОЗДАНИИ КОМПОЗИЦИЙ С ХВОЙНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

37

О.М. Гриник

 

Вплив кліматичних чинників на ріст І розвиток  конвалії звичайної

43

Г.С. Домашовець, Р.Д. Василишин, А.Ю. Терентьєв

 

Аналіз типологічної структури лісів Львівщини

49

В.В. Коротченко

 

Структура природних популяцій Helleborus purpurascens Waldst. еt Kit. (Ranunculaceae Juss.) в Україні

57

О.Б. Михайлів

 

Загроза пошкодження лісостанів опеньком  (Armillaria), зумовлена погодними умовами

61

C.П. Распопіна

 

Основні типи місцезростань Слобожанського  лісотипологічного району та ґрунтові показники для оцінювання їх лісорослинного потенціалу

67

С.В. Роговський

 

ОСНОВНІ завдання та методи дослідженНя етапів  інтродукції рослин

72

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.С. Олійник

 

Природно-ресурсна й економічна ефективність  захисних функцій Карпатських лісів

88

Р.І. Тринько

 

Ліси як фактор соціально-економічного розвитку

93

С.В. Бешлей, В.І. Баранов, С.П. Ващук

 

Оцінка токсичності субстратів відвалів вугільних шахт методом біотестування

98

М.І. Бублик, О.І. Самборська

 

Теоретико-методологічні основи екологічного маркетиНгу

102

Н.М. Гоцій, Л.А. Яремко

 

Проблеми та перспективи розвитку туристичних  послуг України в умовах глобалізації

105

І.А. Дубовіч, М.Г. Булгакова

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ:
ЕКОЛОГО-ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

110

Т.Є. Зінченко

 

Сучасний стан використання земельних ресурсів агломерацій

115

О.Т. Мазурак, Р.С. Шкумбатюк, Т.М. Лозовицька, С.Я. Хруник

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ  ДІОКСИНАМИ

122

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.Т. Ребезнюк, Ю.І. Озимок, О.В. Пономарьова

 

Експериментальне дослідження величини переднього кута лез зубців вузької стрічкової пилки

128

Л.Ф. Дзюба, І.М. Ольховий, І.Т. Ребезнюк

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ У  ЗОНІ КОНТАКТУ ПОЛОТНА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ З НАПРЯМНИМ РОЛИКОМ З УРАХУВАННЯМ СИЛИ ТЕРТЯ

132

П.Д. Стухляк, І.В. Чихіра, А.В. Букетов

 

Автоматизація віскозиметра для дослідження  реологічних властивостей епоксидних композицій

136

Л.А. Яремчук, О.І. Юца

 

Вплив модифікаторів на реологічні властивості висихаючих олій

141

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Е.О. Сіра, О.М. Свінцов

 

теоретичні аспекти Державного регулювання  банківської інвестиційної діяльності

147

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, Т.М. Полянчич

 

Теоретичні основи формування оплати праці  на підприємстві

152

Р.Д. Василишин, У.М. Ренгач

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСІВ ТУЛЬЧИНСЬКого ЛІСОМИСЛИВСЬКого ГОСПОДАРСТВа

157

Т.І. Данько

 

Дослідження виробничого потенціалу  лісогосподарських підприємств Львівщини  в умовах загострення конкурентних відносин

162

Н.Б. Демчишак

 

Прогнозування фінансового потенціалу  інвестиційної діяльності в економіці України

167

А.Г. Драбовський

 

Кооперативна система у сфері аграрного  виробництва України та світу:  сучасний стан і перспективи розвитку

171

І.Б. Дутчак

 

РОЗРАХУНОК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ  В ОБЛІКУ ВІДПУСКНИХ ВИПЛАТ

178

Р.Р. Енверов, С.Я. Мазурок

 

Потенційні переваги та ризики стабілізаційної  політики адміністрації сполучених штатів америки

183

Р.Р. Енверов, О.О. Стегура

 

Тенденції інноваційної діяльності у Львівській  області

189

М.Б. Жінко, Ф.М. Турко

 

Інституційні засади іпотечного кредитування  житлової нерухомості

193

Я.Д. Качмарик, О.О. Цибик

 

Мотиваційний механізм управління витратами  підприємства

201

І.Я. Кулиняк, О.В. Стрілецька

 

Аналіз динаміки розвитку ринку лізингових послуг в Україні

204

Я.В. Кульчицький

 

Глобалізаційний вимір національних економік  у системі теоретико-методологічних засад їх  порівняння

209

В.Г. Ласій, Ю.В. Войцеховська

 

Динамічні показники оцінювання економічної  ефективності капітальних вкладень

213

Г.А. Лех

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ

216

С.М. Макух

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ

222

І.В. Прокопович-Павлюк

 

Оцінювання ефективності діяльності підприємств за видами промислової діяльності у Львівській області

225

О.С. Ривак

 

Вплив приватних грошових переказів в Україну  на соціальний ТА економічний розвиток держави

231

М.В. Рубаха

 

ПЕРВИННЕ ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

238

М.О. Руденко

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

246

І.С. Скоропад, І.А. Яцик

 

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

254

О.І. Солтис

 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОНЕТАРНОГО СЕКТОРУ

259

Я.А. Танчак

 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ  ІНВЕСТИЦІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

263

В.З. Холявка, С.Я. Дацько

 

ЗАСТОСУВАННЯ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У СВІТЛІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:
ТЕ­ОРЕ­ТИЧ­НІ ЗА­СА­ДИ

269

О.Є. Шайда, Б.В. Вітровий

 

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

274

С.К. Шкулка

 

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТОУТВОРЮЛЬНИХ ПОДАТКІВ

278

Г.Є. Шпаргало

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРФЕЙТИНГУ ЯК ФОРМИ  ЕКСПОРТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

287

А.В. Яблонська

 

ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ  ПРОЦЕСАХ

292

О.Б. Яким, І.Р. Боднар

 

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

299

І.Ф. Ясіновська, К.В. Ситник

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

303

Л.М. Федак

 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

308

Ю.О. Бойко

 

НЕОБХІДНІСТЬ І СУЧАСНІ НАПРЯМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

315

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.Р. Василюк, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський

 

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ, ПРИНЦИПІВ І ЗАСОБІВ  ДЛЯ ПОБУДОВИ ОНТОЛОГІЙ ОБЛАСТІ  МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

322

Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У СТРУКТУРНИХ  ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ

330

О.С. Лемішовська, Р.Л. Хом'як

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БАНКУ

346

Б.І. Сокіл, Т.Є. Данилевич, В.Г. Топільницький, А.П. Сеник

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СИПКОГО  СЕРЕДОВИЩА ПАСИВНОГО ВІБРОПОГЛИНАЧА

352

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.Р. Волошин

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО  ПОТЕНЦІАЛУ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ

359

О.Р. Проців, П.Б. Хоєцький

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ  ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

365

Т.С. Горшкова

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ СИСТЕМИ  МОТИВУВАННЯ

373

П.В. Скотний

 

МОДИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ В ТЕОРЕТИЧНИХ  ДИСКУРСАХ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

378