НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – 3
80 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 30.06.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, М.П. Горошко, М.М. Король, Р.А. Ярощук

 

Повнодеревність та об'ємна структура стовбурів дугласії (псевдотсуги Мензіса) у лісових культурах рівнинної частини заходу України

8

Я.Д. Фучило, О.Ю. Рябухін, М.В. Сбитна

 

Перспективи формування соснових лісів природного походження проведенням поступових рубок в умовах Києво-Чернігівського Полісся

15

Р.С. Іваницький

 

Природне поновлення деревостанів на зрубах у Суразькій лісовій дачі

19

Л.В. Вегера

 

Рододендрони євразійських охоронних списків в колекції дендрологічного парку "Софіївка"

24

М.В. Небиков, В.Д. Адаменко

 

Удосконалення методики стерилізації експлантів унаслідок введення у культуру IN VITRO Castаnea sаtiva Mill.

30

О.М. Плотнікова, С.А. Лось, В.Г. Григорьєва, І.С. Нейко, Ю.А. Єлісавенко

 

Особливості росту псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesіi (Mirb.) Franco) в умовах Поділля

34

І.М. Сопушинський

 

Методичні аспекти структуроутворення декоративної деревини

41

В.В. Шлапак, О.Л. Порохнява

 

СУЧАСНА ОЦІНКА СИСТЕМАТИКИ РОДУ PINUS L. У КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

46

А.М. Яндюк

 

Альтернативні підходи визначення якості мисливських угідь та можливість їх практичного застосування

53

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Г.Г. Філіпчук

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

57

Л.Д. Загвойська, Ю.В. Шведюк

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

77

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, М.Л. Потинський

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

84

Ю.А. Єлісавенко, О.В. Мудрак

 

Історія збереження лісових угідь Вінниччини

89

Г.В. Іванченко

 

Функціонування регіональної агломерації "Дрогобиччина" як агломеративного кластера

95

І.В. Мельничук

 

Проблеми забезпечення якісною питною водою населення міста Івано-Франківська та шляхи її вирішення

108

Н.В. Михайлович

 

CИНФІТОСОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

113

У.В. Павлюк

 

Формування понятійно-термінологічного апарату Екологічної безпеки населення великих міст

118

Х.М. Притула

 

АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

124

С.В. Рябоконь

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІДРОРЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

131

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.І. Копитко, Ю.О. Дацків

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЬ У РЕГІОНАХ

139

В.В. Круглікова, Ю.М. Ткаченко

 

Використання інтегрального показника для розрахунку конкурентоспроможності зварювального обладнання

144

М.І. Кожушко, А.М. Лудин

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОЛІЗНОГО СПИРТУ

150

Г.Я. Шевчук, Н.І. Топилко, О.П. Гнип, О.В. Омельчук

 

Цементобетони з комплексними добавками для дорожнього покриття

153

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.П. Романко

 

Методи аналізування конкурентоспроможності підприємств

159

О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко

 

Структурні зрушення в економіці України та їх ефективність

166

Л.Г. Кльоба, О.І. Ярошик, О.С. Ярошик

 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

173

М.М. Бучкевич

 

Досвід медичного страхування у зарубіжних країнах

178

К.М. Воронич

 

Міжнародний досвід організації малого бізнесу та можливість його впровадження в Україні

184

В.М. Герзанич

 

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

189

О.В. Дмитришин, В.В. Яцура

 

Синергетичний підхід до здійснення підприємницької діяльності

194

А.М. Должанський, Р.В. Рибачок

 

Відображення інформації про основні засоби та нематеріальні активи у формах звітності

199

А.М. Должанський, О.Г. Фіновський

 

Вдосконалення діючої системи виробничих витрат на промислових підприємствах

203

Я.Д. Качмарик, М.П. Гольонко

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ ВИТРАТИ

208

М.В. Кирилів

 

Конкурентоспроможність підприємництва регіону та пріоритети державної політики їх зміцнення на посттрансформаційному етапі розвитку економіки

211

Н.В. Кузенко, Л.С. Доскочинська

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

217

М.А. Лендел, С.В. Швардак

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

222

О.І. Лиса, Г.С. Стефанишин

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

227

М.І. Пітюлич, Т.Ю. Ковач

 

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

232

Ю.В. Панченкова, О.Г. Зеленська

 

Економічна суть доходів основної діяльності промислового підприємства

239

С.І. Самець, С.П. Ковальчук

 

Розвиток банківського кредитування у сучасних умовах національної економіки

248

Х.П. Стельмах, А.В. Симак

 

Пріоритети міжнародного науково-технічного співробітництва

252

О.В. Фарат, М.І. Матківська, О.І. Лесько

 

Особливості ринку комерційної нерухомості на прикладі міста Львова

256

О.С. Червінська, О.І. Демків, С.В. Вацко

 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

260

О.С. Червінська, Г.С. Кавна, Ю.І. Копач

 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

265

О.С. Червінська, Н.В. Трач

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

270

Т.В. Черничко, Ю.І. Попович

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

275

У.М. Ясніцька, С.Р. Семів

 

Вплив вступу України до Світової організації торгівлі на ринок агропромислової продукції

280

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Р.О. Ткаченко, М.В. Машевська

 

Елементи архітектури для інтелектуальної системи побудови математичної моделі прогнозування рівня теплового комфорту

284

А.М. Яцун

 

Здійснення чисельного наближеного зворотного перетворення Лапласа загасаючих коливань під час неруйнівного контролю імпульсним вихрострумовим методом

291

І.Л. Алексіюк, Г.Г. Гриник

 

Матеріально-грошова оцінка лісосіки, запрограмована в середовищі Delphi

298

І.В. Артищук, В.О. Івашків

 

Формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформаційній системі торговельного підприємства

305

Н.І. Власюк

 

Використання економіко-математичних методів для оцінки фіскального потенціалу доходів місцевого самоврядування

309

А.Д. Кузик, О.В. Меньшикова, О.М. Трусевич, О.О. Карабин

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

312

Н.Г. Міценко, С.В. Титар

 

ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

317

А.Р. Стояновський, Ю.І. Сидоров

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В МЕЖАХ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

322

І.Б. Хома, І.В. Гринчук

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

330

І.Б. Хома, О.І. Кріп

 

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ЛЬВІВХІМ"

335

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ