НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – 364 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 30.12.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.Т. Гут

 

значення ДОМЕНІВ БІЛОК-БІЛКОВИХ ВЗАЄМОДІЙ У СИГНАЛЮВАННІ

9

В.П. Шлапак, С.А. Макаринська, В.В. Шлапак

 

Порівняльна характеристика морозостійкості окремих видів роду Pinus L.

18

Ю.В. Муравйов, П.Б. Хоєцький

 

АНАЛІЗ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

23

Е.Р. Арапетьян

 

РЕАКЦІЯ НАСІННЯ ASTER ALPINUS L. (ASTERACEAE) НА ОБРОБлення МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ

29

О.М. Баюра

 

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО (FRAXINUS EXCELSIOR L.) ТА ЙОГО ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

33

С.В. Бойко

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧасткИ дерев, РОЗМІЩЕНИХ ГРУПАМИ, у ПРИРОДНИХ соснових деревостанах

38

С.І. Гайчук, О.А. Гірс

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА СТРУКТУРА ПЕРЕСТІЙНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

44

Г.Г. Гриник, Ю.В. Калинюк

 

Дослідження впливу орографічних чинників на лісівничо-таксаційні показники гірських ялинників (на прикладі деревостанів ДП "Брустурянське ЛМГ" Закарпатського ОДУЛМГ)

49

В.С. Кучерявий

 

Туя ТА її форми у садово-паркових насадженнях Львова

56

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

С.І. Лебедевич, У.П. Новак

 

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

61

В.О. Крамарець, В.А. Соломаха, Т.Д. Соломаха

 

СИНАНТРОПІЗАЦІЯ ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

68

А.Д. Кузик

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЛІСІВ ЗА УМОВАМИ ПОГОДИ

74

О.Г. Василевський

 

ОЦІНювання СТАНУ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБОВО-ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РУБань ФОРМУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ

81

І.М. Усцький

 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ ЗАХОДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІСАХ РІВНЕНЩИНИ

87

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, О.І. Бринь

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І ВОГНЕТРИВКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАНЕРИ ВІД ВМІСТУ АНТИПІРену в ШПОНІ

95

П.В. Білей, Ю.М. Губер, З.П. Копинець

 

Дослідження тривалості процесу сушіння пиломатеріалів понижених товщин багатоступеневими режимами у виробничих умовах

99

В.М. Голубець, О.Б. Гасій, І.М. Гончар, В.І. Степанишин

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТОВЩИНИ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ напилення

103

Р.Р. Климаш

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРІВ НА СПІЛЬНУ МЕРЕЖУ ВІД ГРУПИ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

106

Є.П. Кунинець, П.В. Білей

 

Дослідження фізичних властивостей деревини бука, що проростає в Українських Карпатах

111

Г.А. Матвєєва, В.В. Воронович

 

АНАЛІЗ технологій ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СУВЕНІРНИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

115

Р.Й. Салдан, Р.О. Демчина

 

ПРОЦЕС ЗАТВЕРДІННЯ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ ЗА УЧАСТЮ АЛЮМІНІЙ СУЛЬФАТУ ТА АМОНІЙ ПЕРСУЛЬФАТУ

119

В.О. Фединець

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛО- ТА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

126

О.В. Грек, А.Б. Петрина, О.О. Красуля

 

МІКРОСТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ

130

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, Я.П. Романків

 

Фінансова безпека у страховому секторі

135

О.Ю. Ємельянов, Н.С. Хаврак, М.М. Колосовський

 

ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

141

О.О. Ільчук, Х.І. Костак

 

Формування основних напрямів стратегічного управління економічним потенціалом підприємств торгівлі

149

В.Б. Антонов

 

Ефективність секторальних структурних трансформацій в Україні: внесок прямих іноземних інвестицій

154

В.І. Блонська, І.Ю. Шлапак

 

Обґрунтування та інвестиційне забезпечення проекту розвитку підприємства

159

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, Р.Л. Сопільник

 

ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

165

Л.І. Гальків, Х.О. Заверуха

 

РЕГІОНАЛЬНА ВАРІАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

170

М.Д. Гонський

 

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

177

Т.А. Городня, В.А. Ільчук

 

УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

182

Т.Т. Гринів, М.В. Ольшанська, І.Б. Паучок

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ РИБОПОСАДКОВОЇ ТА ТОВАРНОЇ РИБИ НА ПРИКЛАДІ ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛРИБКОМБІНАТ"

186

О.Р. Жидяк

 

Сучасний стан і шляхи вдосконалення маркетингової діяльності молокопереробних підприємств Львівщини

194

Н.М. Заярна, Н.А. Гнат

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

198

Н.М. Заярна, О.О. Притула

 

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

202

І.Н. Карпунь

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ

206

Я.Д. Качмарик, М.П. Гольонко

 

Шляхи оптимізації витрат торговельного підприємства

211

Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Л.Є. Угрин

 

АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ

215

Г.С. Кесарчук

 

Активізація підприємницького потенціалу регіону в умовах економічної нестабільності

221

М.В. Корягін

 

Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці

226

І.Я. Кулиняк, Я.В. Панас, О.В. Стрілецька

 

Необхідність організування маркетингової діяльності малих туристичних підприємств

231

Г.Б. Нестеренко, Г.І. Красовська

 

Консолідація земель як один із заходів удосконалення структури землеволодінь

235

М.В. Одрехівський

 

Методологічні підходи до побудови моделей інтеграції інноваційних структур у економіку регіонів

240

Т.О. Петрушка

 

АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

248

К.Й. Пугачевська, Т.C. Плют

 

значення бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці

256

О.Р. Сватюк, М.І. Кушнір

 

УПРАВЛІННЯ СТАБІЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

260

Б.Б. Семак, М.Ю. Барна, Л.І. Демкевич

 

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

264

Ю.А. Семеряк

 

Особливості реформування земельних відносин у країнах Центрально-Східної Європи

268

О.А. Сич, В.Б. Дзьоба

 

Формування сучасних механізмів фінансового планування на машинобудівних підприємствах

274

Л.П. Стеців

 

Стратегії активізації інноваційного розвитку регіону

283

О.Л. Холонюк

 

Особливості динаміки міжрегіональної диференціації споживчих цін та їх вплив на інтегрованість внутрішнього ринку України

289

Т.В. Черничко, О.В. Русин

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

294

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.Ю. Грицюк, Л.І. Максимів

 

МЕТОДИКА визначення КОМплексного показника ризику стану господарської діяльності ТУРИСТИЧНого об'єкта

300

О.І. Досяк

 

Методика автоматизованого аналізу фінансового стану підприємства на основі системи підтримки прийняття рішень

308

Т.В. Іванишин

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТі ВЕРСТАТІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЯХ

315

Н.М. Собко, І.Ф. Солтис

 

Синтез системи машин для лісозаготівель в гірських умовах та оцінка ефективності їх роботи

319

Т.А. Городня, Т.З. Пизьо

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

326

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Н.В. Кушакова-Костицька

 

Людина, природа, інформаційне суспільство: проблеми взаємодії в умовах глобалізації

331

О.Л. Гапеєва

 

WEB-QUEST ТЕХНОЛОГІЯ у навчанні СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

335

І.В. Цюпко

 

Мотивація творчої інтелектуальної праці у контексті забезпечення конкурентних переваг для виготовлення інноваційної продукції

340

Є.М. Борщук

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І СИНЕРГЕТИКА

344

В.І. Варцаба

 

Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і використання

348

І.Б. Чудаєва

 

НАУКОВІ ПАРКИ: СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ

352