НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – 344 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 24.06.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Шлапак, О.С. Остапчук

 

ТИПИ ЕДАФОТОПІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІСОВИХ АСОЦІАЦІЙ

8

Збіґнєв Лаурув, Адам Бик, Тадеуш Нароєк

 

Використання комп'ютерної томографії для  порівняльного аналізу жировиськ комах у сучасній і скам'янілій деревині

14

О.В. Іванцюра

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПТАШИНИХ ЯЄЦЬ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

22

П.Б. Хоєцький

 

ДО АНАЛІЗУ СПИСКУ МИСЛИВСЬКИХ ЗВІРІВ УКРАЇНИ

30

А.М. Білоус, Р.Д. Василишин, Г.С. Домашовець

 

фітомаса стовбурів осикових деревостанів  східного Полісся України

39

Р.І. Дмитрах

 

ГЕНЕРАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ВИСОКОГІРНИХ ВИДІВ  РОСЛИН ТА ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЄВОГО ВІДНОВЛЕННЯ  ЇХНІХ ПОПУЛЯЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

45

П.Я. Слободян

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩ  КОРІННИХ ЯЛИННИКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

51

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСІВ

56

Т.В. Парпан

 

СТРУКТУРА І ВІДНОВЛЕННЯ ЯЛИНОВО-ЯЛИЦЕВО-БУКОВИХ ПРАЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

60

Ю.Б. Рошко

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

66

Ю.І. Черневий, П.Р. Третяк

 

ПРИРІСТ СТАРОВІКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ТА ЙОГО  ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

70

І.М. Штибель

 

МЕЛІОРАТИВНО-ЕКОЛОГІЧНА НАПРУЖЕНІСТЬ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  ЗА ВОДНОЮ І ВІТРОВОЮ ЕРОЗІЄЮ

77

О.М. Яворська, О.В. Іконніков

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

83

М.Ю. Грицюк, Л.І. Максимів

 

Задачі стратегічного управління портфелями проектів у туристичній галузі Карпатського регіону

88

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, П.В. Лютий

 

покращення експлуатаційних властивостей деревинно-полімерних Плит шляхом введення до ЇХнього складу комбінованої модифікувальної добавки

100

О.А. Кійко

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ТОВЩИНИ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ НА СЕРЕДНЮ ДОВЖИНУ КАЛІБРУВАННЯ- ШЛІФУВАННЯ ТА КІЛЬКІСТЬ БРАКОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ

104

А.Р. Дзюбик, Р.В. Палаш, Р.А. Ковальчук, Л.Д. Величко

 

Вплив зварювальних деформацій на залишкові  напруження у кільцевих швах труб

106

Т.В. Іванишин

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ БРУСКОВИХ ЗАГОТОВОК ВІКОННИХ СТУЛОК

111

А.В. Кий, Б.О. Магура

 

СТІЙКІСТЬ РАМНОЇ ОПОРИ КАНАТНО-ТРЕЛЮВАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ

116

О.М. Петрів

 

МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОБАРОТЕРМІЧНИХ ТА ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

122

Л.Я. Сорока, Н.Л. Сорока

 

Конструктивні особливості дерев'яних будинків і технологій їхнього виготовлення

124

П.В. Тимощук, Т.Б. Хім'як

 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ

128

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, Н.Б. Буряк

 

Регуляційна ефективність економічних систем

134

О.М. Ковалюк

 

Фінансові важелі державного регулювання  економіки в умовах подолання кризових явищ

141

Н.Б. Ярошевич, І.І. Підтикана

 

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО  ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

145

Н.М. Заярна, О.Я. Паньків

 

Проблеми працевлаштування молоді в Україні та шляхи їхнього вирішення

150

Х.Р. Василишин

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

154

М.В. Демченко

 

Сучасний стан та проблеми РОЗВИТКУ недержавного пенсійного забезпечення в Україні

161

О.Ф. Дубовой, О.В. Кіндрат, Б.І. Кабаці

 

Шляхи підвищення ефективності грошово-  кредитного механізму державного регулювання економічного зростання економіки України

168

Т.В. Картузова, О.М. Яворська

 

НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ  СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

176

Х.Р. Лесишин, О.В. Максимець

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

180

Г.А. Лех, А.Я. Табачук

 

ОСОБЛИВОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

186

Н.Г. Міценко, О.І. Кумечко

 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ,  СТРУКТУРА, СТРАТЕГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

193

О.О. Марчук

 

Тактичні цілі грошово-кредитної політики та їхня роль у реалізації проміжних і стратегічних цілей

198

М.І. Мельник, Л.О. Шкварчук

 

ФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

203

Т.А. Піхняк, І.С. Вінідіктова, Б.І. Кабаці

 

Фінансово-податкова та грошово-кредитна форми механізму державного регулювання економічного зростання: суть, цілі, методи та інструменти

208

Г.О. Партин, О.А. Бурба

 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ  НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

215

Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.О. Пшик-Ковальська

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

220

Д.О. Рибницький, Т.А. Городня

 

Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства

227

О.Я. Савчук, Н.В. Савчук, О.О. Савчук

 

Механізм формування податкової стратегії регіону

231

І.С. Скоропад, Л.В. Кулак

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

237

Х.П. Стельмах, О.Є. Кузьмін

 

Економічна ефективність використання основних засобів ПІДПРИЄМСТВ

240

Г.С. Стефанишин

 

ІНВЕСТИЦІЙНА діяльність України у період кризи

245

Н.І. Хомишин, Ю.І. Біленко

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОБРОБУТУ СПОЖИВАЧІВ  РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄС ТА КРАЇН ЦСЄ

250

Н.В. Хром'як, В.М. Чубай

 

ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

255

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д.Д. Пелешко, Н.Д. Лотошинська, Н.О. Кустра

 

Ентропійні характеристики під час побудові фільтрації за параметром наборів однотипних зображень

261

Oleg Chertov, Dan Tavrov

 

Data Group Anonymity in Microfiles

267

У.В. Поліщук, Р.О. Ткаченко

 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО УЩІЛЬНЕННЯ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ ЗОБРАЖЕНЬ

277

Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, М.П. Мартинців, О.М. Удовицький

 

Розроблення математичної моделі та обґрунтування параметрів гнучких канатних конвеєрів

284

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

П.В. Скотний

 

Від "Homo oeconomicus" до "Homo creativicus":  методологічний аспект

289

О.Р. Проців

 

Станіславівське мисливське товариство "Ватра" 1925-1939 років

297

І.І. Бобер, Н.М. Заярна

 

Вплив соціальної політики держави на рівень життя населення

303

Л.І. Данчак

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

306

С.М. Сергієнко

 

Особливості трансформації організаційно-  економічних відносин у муніципальних системах

312

Л.Й. Ситар

 

Проблеми кадрового забезпечення сфери культури

318

Л.Б. Чайка-Петегирич

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

325

І.Р. Шевчик

 

Західноукраїнські банки та кредитні кооперативи  у 1848-1939 роках

328