НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – 332 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 27.05.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Шлапак, Г.І. Музика, В.А. Вітенко, Л.І. Марно, Н.О. Гончар

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕСТЕТИЧНОГО СТАНУ ВІКОВИХ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

8

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ ГІРСЬКОГО КРИМУ

13

О.А. Балабак, А.В. Діхтяренко

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ ЛИМОННИКУ КИТАЙСЬКОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

17

В.М. Грабовий

 

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ ТСУГИ КАНАДСЬКОЇ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

24

О.М. Гриник

 

ВПЛИВ АТМОСФЕРНОЇ ВОЛОГИ НА РІСТ І РОЗВИТОК КОНВАЛІЇ ЗВИЧАЙНОЇ

28

Г.Б. Лукащук

 

ЕКОТОПІЧНА СТРУКТУРА РОСЛИННОСТІ ЗРУБІВ ҐОРҐАН

33

Ю.В. Плугатар, Ю.П. Швець, І.О. Трофименко,О.О. Дяговець

 

СОСНА КРИМСЬКА: АРЕАЛ, ТИПИ ЛІСУ, ПРОДУКТИВНІСТЬ

39

О.Р. Проців

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЛЮВАННЯ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

50

Ю.В. Сірук

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВІДНОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ШТУЧНО ВІДНОВЛЕНИХ ЗРУБАХ У СВІЖИХ ТА ВОЛОГИХ СУБОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

57

Н.М. Сіщук, Р.М. Яцик, М.М. Сіщук

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДЖЕНЬ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ДОСВІД ЇХ СТВОРЕННЯ У ЛІСАХ ПІВНІЧНОГО МЕГАСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

64

К.О. Скварко, Б.М. Паляниця, О.П. Кальмук

 

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОСТУ ІNULA MAGNIFICA L. ТА CENTAUREA CARPATICA (PORC.) PORC.  В УМОВАХ СВІТЛОЛАЗЕРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ

70

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

А.В. Івануса

 

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЕМІСІЇ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН

76

П.І. Лакида, Л.Ф. Назарук

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАСИ ЖУРАВЛИНИ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРЕМСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

80

Л.М. Борсукевич

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ (БАСЕЙН ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ ДНІСТРА, ПРУТА ТА ЗАХІДНОГО БУГУ)

85

І.М. Васькович, М.М. Баран

 

ПРИРОДООХОРОННІ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

93

Р.Б. Дудин, М.М. Фітак

 

СНІГОНАГРОМАДЖЕННЯ В ЗОНІ ЕКОТОНУ ПАРКОВИХ УЗЛІСЬ

98

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, О.І. Бринь

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПРОСОЧУВАННЯ ШПОНУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОГНЕТРИВКОЇ ФАНЕРИ

102

П.В. Білей, Н.Д. Довга, Є.П. Кунинець

 

ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

105

М.П. Мартинців, Б.Т. Матвіїв, В.В. Малащенко

 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМЕТРІЇ ЩІЛЬНОМІЦНОГО НАРІЗЕВОГО З'ЄДНАННЯ

109

В.М. Атаманюк, М.С. Мальований, В.П. Дулеба

 

ТЕПЛООБМІН ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ОСАДЖЕНОГО І ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІАКРИЛАМІДУ

113

П.А. Бехта, О.О. Шепелюк, І.Р. Шепелюк

 

АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ ФАНЕРИ З ПОПЕРЕДНЬО УЩІЛЬНЕНОГО ШПОНУ

122

З.П. Чорній, В.М. Салапак

 

РАДІАЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ КРИСТАЛІВ ФЛЮОРИТІВ, ЛЕГОВАНИХ КИСНЕМ

126

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.І. Блонська, Т.І. Шевчук

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

132

М.Т. Бець, Р.Р. Русин-Гриник

 

РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

139

Л.М. Буяк, І.І. Гандзюк, В.К. Паучок

 

МОДЕЛЬ КООПЕРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ ПІДПРИЄМСТВ

145

Н.М. Галазюк, С.С. Іваночко, А.А. Кіпершайн

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇХ УСУНЕННЯ

157

Н.В. Білецька

 

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

163

О.І. Бала, О.І. Цізда

 

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

169

В.І. Блонська, І.В. Шморгун

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВНАСЛІДОК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

174

А.Є. Ганіч

 

СУТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

180

В.А. Гришко

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА В ЗАГАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ ПІДПРИЄМСТВА

185

Н.А. Гук

 

ІНФРАСТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ЙОГО УЧАСНИКІВ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

191

І.М. Дашко

 

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

197

А.Г. Драбовський

 

МІКРОЕКОНОМІЧНІ КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ ТА ФОРМУВАННЯ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

204

О.Я. Задорожна, С.Т. Дуда

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ І ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

209

Н.М. Заярна, Т.А. Красільнікова

 

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

212

Н.І. Кара, Г.В. Корецька, В.Р. Краївська

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

214

В.Л. Кльоба

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

221

М.І. Кульчицький, Н.Б. Демчишак

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

225

О.М. Кушнірчук-Ставнича

 

СТРУКТУРНА ТА ПРОСТОРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

232

Т.Я. Лагоцький, Л.М. Зомчак

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ

242

Р.Л. Лупак, А.М. Дідич

 

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

248

Р.Л. Лупак, Л.О. Приходько

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК НАСЛІДОК ВІДТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

252

Ю.Ю. Присяжник

 

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

256

І.Б. Скворцов, О.О. Цогла

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСОБУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

261

О.А. Сохнич

 

ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

271

В.І. Якимів, О.О. Касинець, Н.М. Галазюк

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

277

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.Е. Одинцов, В.Д. Шквыр

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИНАХ

284

О.М. Петрів, Д.О. Зайцев

 

ВИКОРИСТАННЯ DCOM-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ РОЗПОДІЛЕНОЇ БАЗИ ДАНИХ

287

І.М. Лучка, Ю.І. Грицюк

 

ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ДЕРЕВИНИ ЛІСОСІКИ

292

К.О. Дорошкевич

 

ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

301

О.О. Маслак, А.В. Колодійчук

 

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

307

Ю.М. Черевко, М.І. Черевко, І.С. Лозовий

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ РУХУ САМОХІДНИХ ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ МАШИН З ПРУЖНО ЗЧЛЕНОВАНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ КАСКАДНОГО ТИПУ

312

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ