НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – 332 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 29.04.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.І. Домніч, І.О. Смирнова, А.В. Домніч, А.Н. Шадура, І.В. Делеган

 

ЗМІНА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЛЕНЯЧИХ І ПСОВИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ

8

І.Г. Гуль

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МИСЛИВСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

19

Ю.В. Плугатар, О.О. Дяговець

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ТИПІВ ЛІСУ СОСНИ ГАЧКУВАТОЇ (PINUS HAMATA D. SOSN.) В КРИМУ

23

А.В. Вишневський

 

ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ПІД НАМЕТОМ СТИГЛИХ СОСНОВИХ  ДЕРЕВОСТАНІВ У БОРАХ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ

33

Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕННЯ СУМАРНОЇ РНК З РІЗНИХ ТКАНИН СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

37

І.П. Тереля, М.Й. Мазепа

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ШВЕЦІЇ

42

C.П. Распопіна, І.С. Нейко

 

ДІАГНОСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ ДОМІНАНТНИХ ТИПІВ ЛІСУ СЛОБОЖАНСЬКОГО ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ

45

Р.В. Салогуб

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР СОСНИ КРИМСЬКОЇ ТА ШИРОКОГІЛОЧНИКА СХІДНОГО В УМОВАХ СТЕПОВОГО КРИМУ

52

Ю.М. Чоловський

 

АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ ЗАХОДИ ЯК СКЛАДНИК  РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

58

О.Б. Шимків

 

ЖИТТЄВІСТЬ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДИГРЕСІЇ

62

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, П.В. Лютий

 

Вплив виду деревинного наповнювача на властивості деревинно-полімерних матеріалів

91

О.Д. Пристая

 

РЕГУЛЯТОРНІ ПЕРЕДУМОВИ, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО  ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ЇЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

94

І.М. Озарків, І.А. Соколовський, Н.Д. Довга, М.С. Кобринович

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУШІННЯ ПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ  У ВІБРОКИПЛЯЧОМУ ШАРІ

100

П.А. Бехта, Р.Й. Салдан

 

Аналіз методів визначення Токсичності фанери

106

В.С. Терлига, С.М. Кушнір, С.Ю. Терлига

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТІВ РІЗНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

109

Я.М. Ханик, М.І. Мосюк, Д.П. Кінзера

 

ГІДРОДИНАМІКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ БУРОГО  ВУГІЛЛЯ

113

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.І. Блонська, Л.Я. Малишівська

 

Управління інвестиційною стратегією підприємства як процес формування системи довготермінових цілей інвестиційної діяльності

117

Л.І. Гальків

 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

124

І.І. Олексин

 

Інтеграція стратегій управління продуктивністю та якістю обслуговування в готельному підприємстві

131

С.М. Тесля, В.З. Кричківський

 

МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ  ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

136

В.В. Євчук

 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ  АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

140

В.І. Блонська, А.Я. Нагірна

 

Стратегічне управління прибутком підприємства

145

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук

 

Сутність і значення соціально-економічного  розвитку сільських територій

152

Ю.М. Ванькович

 

Класифікація тіньової економічної діяльності

157

М.М. Ватаманюк

 

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ  НАПЕРЕДОДНІ ТА У РОЗПАЛ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

164

О.Д. Гнаткович, С.Д. Смолінська

 

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ  ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

169

Н.І. Гомольська, В.М. Черторижський

 

Нові форми міжнародної економічної інтеграції - перспективи розвитку транскордонної співпраці

173

М.Г. Грубель, Б.М. Федак, А.В. Расстриженков

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛьного ВАНТАЖНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ В РІЗНИХ УМОВАХ РУХУ

178

С.М. Дорошенко

 

АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

183

Н.М. Заярна, О.М. Муравинець

 

Франчайзинг як модель розвитку малого бізнесу

187

Я.В. Кульчицький

 

ЗМІСТ І СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ  ДОСЛІДЖЕННЯ сучасних ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

191

Я.Д. Качмарик, К.Ю. Чергава

 

Конкурентна перевага як чинник забезпечення ефективної діяльності підприємства

196

Ю.А. Кашпрук

 

Інституційне середовище банківської діяльності: сутність та функції

200

Р.Л. Кльоба

 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ банківських операцій  з цінними паперами в умовах реформування  української економіки

206

І.М. Долішній, А.В. Колодійчук

 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ  НА ПІДПРИЄМСТВІ

211

Б.Ф. Купчак

 

Особливості підприємництва та специфіки його  інтеграції

216

Н.Г. Міценко, С.М. Кулай

 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

223

М. Мегер, Б. Крамарчук, С.К. Реверчук

 

прямі ІНОЗЕМНІ інвестиції ТА ЇХній ВПЛИВ НА  РЕГІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ В УКРАЇНІ

227

Г.В. Миськів, Р.А. Крамченко

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ДИНАМІКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

235

Р.Р. Русин-Гриник

 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

240

М.В. Смолярчук

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  ЯК БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

247

А.Р. Тушницький

 

ВПЛИВ ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ  ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

251

І.А. Франів, С.С. Приступа

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ  КОМУНІКАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

259

Т.В. Черничко, Р.О. Ющик

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  УКРАЇНИ

264

В.Б. Шатковська-Шморгай

 

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ В БАНКАХ:  УРОКИ КРИЗИ

269

В.І. Ящук

 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИТЕЙЛУ  В УКРАЇНІ

276

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.П. Шлапак, Г.І. Музика, В.А. Вітенко

 

ГІС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ "СОФІЇВКА"

286

А.Я. Сохнич, І.М. Худякова, О.А. Сохнич

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

291

М.І. Бублик, І.С. Войтух

 

ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

295

І.М. Крошний

 

АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВОЛОГІСНИХ ПОЛІВ І НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ВИСУШУВАНОЇ ДЕРЕВИНИ

301

О.Д. Бойко, Р.В. Зінько, І.С. Лозовий

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З БАГАТОСЕКЦІЙНИМИ КАМЕРАМИ ШИН

311

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ