НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – 324 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 25.03.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш, Р.І. Дудич

 

Лісівничо-таксаційна характеристика букових деревостанів Розточчя та Опілля

8

В.Б. Бальковський

 

ДЕРЕВНІ РЕСУРСИ ЛІСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

14

З.О. Толчанова

 

Значення ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

22

О.С. Мажула, Ю.О. Лінник

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

29

В.Г. Мазепа, А.А. Новак, І.М. Сопушинський

 

ОСОБЛИВОСТІ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА

36

Г.І. Музика

 

Систематико-географічний аналіз особливостей насіннєвого розмноження витких жимолостей в умовах інтродукції

42

П.Я. Слободян

 

ПРОЯВ АНТАГОНІСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.: FR.) KUMM. ПРОТИ ЗБУДНИКІВ ГНИЛЕЙ PICEA ABIES (L.) KARSTEN

49

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ

54

О.Я. Думич, Б.О. Бекас, О.М. Савицька

 

ЗООПЛАНКТОН ОЗЕРА ЛЮЦИМЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

59

В.В. Попович

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕДАФОТОПІВ ТЕРИКОНІВ У МІСЦЯХ ГОРІННЯ

63

О.О. Смотр

 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ, ДИНАМІКА ЇХнього РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ

69

Н.С. Стрямець, О.А. Чаплик, Г.В. Стрямець, М.В. Бойчук

 

Екологічні проблеми Львівщини та шляхи їхнього подолання

75

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Я.М. Ханик, Т.А. Прийма, А.М. Прийма, О.В. Станіславчук

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ другого ПЕРІОДУ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ КВАРЦОВОГО ПІСКУ З ВОДНО-СПИРТОВОГО РОЗЧИНУ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

79

Й.В. Андрашек, Р.Б. Щупаківський

 

Енергетична стратегія на деревообробному підприємстві

82

П.В. Білей, І.А. Соколовський, Е.П. Кунинець

 

ОСНОВИ ЕНЕРГООЩАДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ І ЗАГОТОВОК

89

Б.І. Гулай

 

Підвищення ефективності роботи радіального вентилятора у вентиляційній системі

93

О.М. Креховецький, А.В. Сибірний, К.В. Степова, А.Б. Тарнавський

 

Альтернативна енергетика та енергоощадність - основні проблеми сьогодення

97

О.І. Макаруха, В.М. Желих

 

оцінювання ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ЦЕХАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

101

М.Р. Подольський

 

ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ДОЗУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГЛЕЦЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ

106

А.М. Сомар

 

Моделювання лінійних розмірів та припусків на оброблення заготовок для виготовлення ламелей

110

С.П. Степанчук

 

АНАЛІз ДОСЛІДЖЕНЬ ТОЧНОСТІ ПИЛЯННЯ НА СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

115

З.П. Чорній, В.М. Салапак

 

Радіаційна чутливість кристалів флюоритів, легованих лужними металами

121

Г.Я. Шевчук, Н.І. Топилко, Б.М. Навогольник

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОННИХ СУМІШЕЙ ІЗ КОМПЛЕКСНИМИ МОДИФІКАТОРАМИ

126

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.С. Шевченко, У.В. Павлюк

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

131

Х.Б. Павлик, С.І. Андрушків

 

Вибір методу маркетингового дослідження для забезпечення інноваційного розвитку підприємства

135

С.І. Лебедевич, Г.М. Луцишин

 

Місце екологічного страхування у системі екологічного менеджменту підприємств

144

О.І. Іляш, К.В. Шинкаренко

 

ПРОГРЕСИВНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ значення У ФОРМУВАННІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

148

Т.В. Черничко, В.В. Яворський

 

МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

151

О.Б. Юрченко

 

Мотивація як істотний чинник формування людського капіталу

156

В.В. Іжевський

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

160

Р.Р. Августин, О.Б. Саприка, Н.М. Галазюк

 

Природні монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба їх виникнення

167

І.В. Андел

 

Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки регіонів з урахуванням фінансових показників функціонування підприємств

172

М.І. Бублик, М.М. Білецький

 

Особливості вартісного оцінювання землі в Україні у контексті світового досвіду

179

Н.І. Власюк, Ю.В. Килин

 

СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА її ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

184

О.С. Гирик

 

Вплив корпоративної соціальної відповідальності на Активізацію банківської діяльності

188

Н.М. Добош

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ СТРАХОВИКІВ - ОДИН З АСПЕКТІВ ВПЛИВУ НА ЇХню ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

196

Н.М. Заярна, Х.Т. Цюпка

 

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

201

Я.Д. Качмарик, Н.М. Райтер

 

УПРАВЛІННЯ та економічне оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкового механізму

206

Ю.А. Кашпрук

 

Банківська інфраструктура: суть, функції та особливості розвитку

210

Р.Л. Кльоба

 

Банківські операції з цінними паперами в умовах подолання наслідків фінансово- економічної кризи

215

О.Я. Колещук

 

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

219

А.В. Колодійчук, В.М. Черторижський

 

СУТністЬ ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ

226

І.Р. Лукановська

 

РОЗВИТОК МАЛОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ОЗНАКИ

232

В.О. Мандрик

 

проблеми приватизації вугільної промисловості України та доцільність її проведення

239

В.С. Полівчак

 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

244

О.П. Романко

 

Етапи технології стратегічного планування конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств

252

О.Я. Савчин

 

Земельна рента як економічна категорія: ретроспектива і сучасні погляди

257

О.Г. Сербина

 

ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ДОХІДНІСТЬ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

262

Н.С. Станасюк, Є.О. Угольков

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

268

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.Т. Ребезнюк, Л.Ф. Дзюба, А.Б. Пилип'як

 

ПОЧАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ СТРІЧКОПИЛКОВОМУ ВЕРСТАТІ

273

Р.Р. Івасечко

 

дослідження змін спеціальної черв'ячної передачі з урахуванням в'язкого тертя

276

О.Л. Березко

 

АЛГОРИТМ АКТИВНОЇ РЕФЕРАЛЬНОЇ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ WORLD WIDE WEB

281

А.М. Ковальчук, Д.Д. Пелешко, Н.О. Кустра

 

ШИФРУВАННЯ та ДЕШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ АЛГОРИТМУ RSA ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИМИ N-АРНИМИ ФОРМАМИ

285

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ