НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – 3
24 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 25.03.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.А. Мельник, А.С. Мельник, О.О. Єфремова, І.Г. Мелешко, Т.М. Чуйко

 

Інтродуценти СХІДНО-АЗІЙСЬКОЇ флори судинних рослин в умовах Заходу України

8

С.І. Овсянніков

 

СТАН і Прогнозування потреб в енергетичних засобах підприємств ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

13

В.М. Іваницька

 

Системи утримання ґрунту та розвиток кореневої системи сливи на терасах

21

Ю.І. Гайда

 

СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ЦІННОГО ГЕНОФОНДУ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД IN SITU

28

О.М. Гриник

 

Залежність біологічного запасу конвалії звичайної від повноти деревостану та типу лісорослинних умов на ЗАХОДі УКРАЇНИ

35

П.П. Придка

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ У СУБОРАХ СТРАДЧІВСЬКОГО Навчально-виробничого лісокомбінату

40

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, Р.Р. Івасечко

 

Обґрунтування основних параметрів спеціальної черв'ячної передачі

64

А.В. Ляшеник, Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак

 

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ПИЛОПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ У ЦИКЛОНАХ

68

В.А. Войтов, С.А. Шевченко

 

Діагностування гідроприводу ходової частини машин

74

О.В. Кириченко

 

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД і ТЕРМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН

77

О.М. Креховецький, А.В. Сибірний, М.А. Петрова

 

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІЧНИХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ ВИПАЛУ ЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ МОКРИМ СПОСОБОМ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТИ ЕНЕРГОНОСІЇВ

83

С.О. Манзій, М.М. Копанський, О.Б. Ференц

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛЬОВАНОГО ТА БРИКЕТОВАНОГО БІОПАЛИВА

88

Б.М. М'якуш

 

Перспективи застосування термопластичних клеїв ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ паркетної дошки

91

С.В. Паранчук, І.І. Лащик

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

93

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.І. Іляш, С.П. Єндрущак

 

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

104

Р.Р. Августин, О.Б. Саприка, Н.М. Галазюк

 

Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та методи

107

В.І. Блонська, Ю.Й. Гуляк

 

Удосконалення ефективності управління інвестиційними проектами підприємств у сфері торгівлі

114

В.В. Іжевський

 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

121

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук

 

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

127

Н.І. Власюк, Х.О. Дюк

 

Оцінювання рівня фінансової безпеки підприємництва у Львівській області

132

О.М. Ждан

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНа "ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА"

139

В.П. Залуцький

 

ЕТАПИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ

142

Ю.А. Кашпрук

 

Міжнародний досвід реформування банківських систем у розвинених країнах світу

150

С.П. Лазур, Я.С. Лапчук, І.Р. Шевчик

 

Оцінювання ефективності грошово-кредитного регулювання перехідних економічних систем

156

С.І. Лозинська

 

Особливості ціноутворення виробничих чинників і їх вплив на економічне зростання

162

І.Р. Лукановська

 

СУЧАСНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БАНКІВНИЦТВІ УКРАЇНИ

166

І.А. Маринич, О.В. Кот

 

ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ у ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХнього ВИКОРИСТАННЯ

175

В.І. Блонська, Р.О. Чижовський

 

Формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємств торгівлі

179

В.І. Михайловський, Т.В. Склярук

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

186

І.Б. Назаркевич, А.В. Козюк

 

Значення ресурсних платежів у системі оподаткування України

191

Л.О. Петик

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

199

О.Б. Петрина

 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

206

М.І. Пирч

 

ЕВОЛЮЦІЯ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РОЗВИНенИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ

216

В.Й. Плиса, З.П. Плиса

 

Антикризове управління діяльністю страховика

221

Д.В. Попович

 

Вплив сучасного стану фондового ринку України на інвестиційну привабливість акцій підприємств

226

О.О. Пшик-Ковальська

 

Планування зовнішньоекономічної діяльності: дослідження семантики категорії

233

О.С. Ривак

 

Бюджетно-податкова політика в Україні за роки економічного зростання та в період кризи

238

О.Я. Савчин

 

Попит на землю та його значення у встановленні ринкової ціни землі

248

М.В. Смолярчук

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ у СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

252

А.Ю. Стецький, О.Р. Сватюк

 

УПРАВЛІННЯ РОЗРОБЛЕННЯМ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

256

О.Я. Сухоребська

 

РИНОК ВЕНЧУРНИХ Інститутів спільного інвестування В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

260

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Г.С. Гудз, І.Я. Захара, М.М. Осташук

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХОДУ НА КВАЗІУСТАЛЕНИЙ ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ АВТОМОБІЛЬНИХ дискових гальм ПРИ ЦИКЛІЧНИХ ГАЛЬМУВАННЯХ

264

О.А. Грушанський, З.С. Сірко

 

ОПТИМІЗАЦІЯ КУТОВИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ІЗ ҐРУНТУ ПНЕВОЇ ДЕРЕВИНИ

269

В.О. Фединець

 

МІНІМІЗАЦІЯ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ ВІД ТЕПЛООБМІНУ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

275

О.І. Цмоць

 

Аналіз І вибір методів стратегічного управління МАШИНОБУДІВНИМ підприємством у режимі реального часу

280

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ