НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – 312 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 25.02.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.І. Баранов, М.М. Гузь, М.Я. Гавриляк, С.В. Бешлей, С.П. Ващук

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ І КАПСУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ НА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ САДЖАНЦІВ СОСНИ, ЯКІ РОСТУТЬ НА ПОРОДНИХ ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

8

П.Б. Хоєцький

 

РАТИЧНі у МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - РЕСУРСИ, СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ТА їхнє ВИКОРИСТАННЯ

15

Ю.І. Гайда, C.A. Лось, Л.І. Терещенко, Р.М. Яцик, І.С. Нейко, А.Ф. Ольховський

 

ГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ПІВСІБСІВ Quercus robur L. У ВИПРОБНИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

23

В.А. Ковальова

 

ДЕФЕНЗИНИ В ГЕНОМАХ РОСЛИН РОДИНИ PINACEAE

32

С.Л. Копій, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАБОВО-ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ СВІЖИХ ДІБРОВ

36

С.М. Шевченко, О.Л. Кратюк

 

ВПЛИВ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПЛОДОНОШЕННЯ КАРАГАНИ ДЕРЕВОподібної (CARAGANA ARBORESCENS LAM.) У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ

46

П.Я. Слободян

 

ВПЛИВ РУБАНЬ НА ПОШИРЕННЯ ОСЕРЕДКІВ УСИХАННЯ В ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ БУКОВИНИ

50

А.І. Задорожний, Г.Г. Гриник

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТРОВАЛОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЕВОСТАНІВ ДП "МІЖГІРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

54

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.З. Лаврівський, Р.В. Зінько, І.С. Лозовий

 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЖЕЖНОГО АВТОМОБІЛЯ МОДУЛЬНОГО КОМПОНУВАННЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

74

Б.А. Омельчук

 

ДЕРЕВИНА ТА КАМІНЬ В ОБОРОННОМУ БУДІВНИЦТВІ СТАРОСАМБІРСЬКОГО ПІДГІР'Я У XIII-XVI ст.

80

С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк

 

Аналіз технологій виготовлення заготовок клеєного бруса для потреб столярного виробництва

87

Ю.М. Губер, Ж.Я. Гуменюк

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ В ПРОЦЕСІ ВАКУУМНО-КОНДУКТИВНОГО ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ

92

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.Є. Кузьмін, О.О. Бонецький

 

ДОВІРА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

100

А.І. Хоронжий, О.А. Луцишин

 

Податкове регулювання діяльності вітчизняних підприємств при становленни ринкових відносин

104

Т.А. Городня, Є.П. Пацкан

 

ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ ОБіговим КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

109

Л.В. Рібун

 

СТРАТЕГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

113

О.І. Іляш, М.М. Патько

 

потреба ОЦІНювання ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

116

Р.Р. Августин, О.Б. Саприка, Н.М. Галазюк

 

Особливості організації фінансових відносин природного монополіста в умовах перехідної економіки

119

Л.Є. Альошина, Д.В. Попович

 

Підвищення інвестиційної привабливості акцій вітчизняних підприємств при управлінні їх ринковою вартістю

125

В.М. Білик, Н.Б. Думич

 

Особливості інфляційного процесу в Україні та країнах Балтії: порівняльний аналіз

132

Н.Є. Білинська

 

Інформаційні можливості позабалансового обліку амортизації та напрямки їх розширення

136

М.М. Бабірад

 

Міжнародний досвід формування інвестиційної політики НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ в умовах фінансової кризи

141

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук

 

СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

151

Т.Г. Васильців, Н.П. Бицька

 

ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

156

Н.М. Добош

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКІВ В УКРАЇНІ

160

А.Г. Драбовський

 

Про капіталістичні кооперативні системи та проблеми їх капіталізації і соціалізації

165

Н.М. Заярна, А.І. Кадочнікова

 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

170

Я.Д. Качмарик, Л.С. Малетич

 

ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

174

Б.Ю. Кишакевич

 

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ МІР РИЗИКУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

178

І.Ю. Кондрат, Т.П. Миндюк

 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

186

Р.М. Курильців

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

191

С.П. Лазур, Я.С. Лапчук, І.Р. Шевчик

 

Методи та інструменти грошово-кредитного регулювання трансформаційної економіки України

194

Я.С. Лапчук, Г.В. Іванченко, І.В. Гомонай

 

Зміст та цілі грошово-кредитної політики

201

І.А. Маринич, В.С. Нікітіна

 

СТРАТЕГІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

207

О.М. Марченко, О.О. Столяренко

 

потреба СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

209

О.Ю. Масленніков, М.В. Андрощук

 

СТРАТЕГІЯ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

215

О.Ю. Масленніков, Б.А. Кручковський

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

220

Л.О. Петик, С.В.Федорова

 

Кризи банківської системи: характеристики та критерії класифікації

225

Д.В. Прокопчук

 

Проблеми класифікації фінансових ресурсів суб'єктів господарювання

231

О.Я. Савчин

 

вартість землі та методичні підходи до її оцінювання

235

А.М. Чушак-Голобородько

 

Потреби суб'єктів креативної діяльності як об'єкт мотивування в системі менеджменту машинобудівного підприємства

242

В.Б. Шатковська-Шморгай

 

Значущість системи моніторингу в процесі управління валютним ризиком у банках

246

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.М. Білик, В.С. Костирко, О.М. Ананьєв

 

Методологічні аспекти створення автоматизованого робочого місця комерційного працівника торговельного підприємства

253

О.Ю. Масленіков, С.І. Савуляк

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

264

В.О. Фединець

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕПЛОВОЇ ПІДСИСТЕМИ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

266

О.Л. Сторожук, Р.І. Тураш, І.Р. Кенс, Я.І. Соколовський

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ДЕРЕВИНИ АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ

271

В.В. Яцишин, О.Г. Харченко

 

CASE-ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБлення ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО ЯКОСТІ

277

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ