НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Природничі дослідження на Розточчі.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
0. – Вип. 20.16. – 288 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 30.12.2010 р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ, АБІОТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Я.С. Бовт, Г.В. Стрямець

 

ІСТОРІЯ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РОЗТОЧЧІ

7

В.Д. Бондаренко

 

НАУКОВІ ЕКСПЕДИЦІЇ ЯК ФОРМА СПІВПРАЦІ ЗАПОВІДНИКІВ З УСТАНОВАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК І ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ

12

В.П. Брусак

 

ПАМ'ЯТКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

15

І.Г. Булавенко

 

МІКРОКЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛЯНКИ ЛІСОПОСАДКИ У ДУБРОВИЦЬКОМУ ЛАНДШАФТІ РОЗТОЧЧЯ

21

В.І. Гетьман

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОПТИМУМ АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ

26

Ю.В. Зінько, А.Б. Богуцький, В.П. Брусак, Р.М. Гнатюк, О.М. Шевчук, М. Кромпєц, Януш Бурачинський

 

МІЖНАРОДНИЙ ГЕОПАРК "КАМ'ЯНИЙ ЛІС РОЗТОЧЧЯ": КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ

33

М.Г. Кіт, О.М. Підкова

 

ОСОБЛИВОСТІ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТІВ РОЗТОЧЧЯ

45

М.М. Король, О.Г. Часковський, В.В. Костишин, О.Є. Токар

 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПЗ "РОТОЧЧЯ")

51

Л.Б. Косик, Я.C. Кравчук

 

ВПЛИВ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ХАРАКТЕР ПОШИРЕННЯ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЛОЩИННОГО ЗМИВУ В УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ

57

В.Б. Мандзюк, П.Р. Третяк

 

РОЗБУДОВА ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ  ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР'Я

62

Б.П. Муха

 

ДИНАМІКА ТЕМПЕРАТУРИ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ У ПІВДЕННОМУ РОЗТОЧЧІ

69

Юзеф Партика

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ У ПОЛЬЩІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (НА ПРИКЛАДІ ОЙЦОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ)

74

Г.В. Парчук, Я.С. Бовт, Г.В. Стрямець, Н.С. Стрямець, І.М. Горбань, Л.Б. Косик

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ЗОНУВАННЯ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "РОЗТОЧЧЯ"

80

Г.С. Савка

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

86

О.Б. Савчин, Р.А. Бунь

 

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

91

Б.К. Старух

 

ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЛІСІВ В УМОВАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ, ЗОКРЕМА КРИМСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

95

С.П. Стрямець

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

100

С.П. Стрямець, В.В. Наконечний

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ЛІСІВНИЧО- ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОБНИХ ПЛОЩ

105

В.В. Худоба

 

РОЗТОЧАНСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ: ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ

110

2. ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ОСНОВИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

Е.Р. Арапетьян, Л.М. Борсукевич

 

ВПЛИВ КРІОЗБЕРІГАННЯ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ НАСІННЯ ALYSSUM GMELINII JORD. (BRASSICACEAE)

115

І.В. Базюк-Дубей

 

МІКОФЛОРА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГУЦУЛЬЩИНА"

118

Т.В. Бондаренко, Т.М. Музика

 

СВИДИНА В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

128

І.М. Горбань, О.І. Горбань

 

ЛІСОВІ ОБ'ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ПОРУШЕНЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

132

Ю.Г. Гринюк, Я.Я. Білик

 

ПРО ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБАГАЧЕННЯ ДЕНДРОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ РОЗТОЧЧЯ

135

О.Т. Данчук, О.Г. Часковський, Л.Б. Косик, І.А. Більський

 

АНАЛІЗ ЗМІН ЛІСОВОГО ВКРИТТЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ LANDSAT ЗА ПЕРІОД ІЗ 1988 ПО 2006 РОКИ

139

І.І. Делеган, О.С. Скобало

 

ФЕНОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ЕКОТИПІВ ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР БУКА ЛІСОВОГО В УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

144

О.О. Дика, О.П. Дробуш, Н.В. Цюпа

 

ДЕМОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ РАННЬОВЕСНЯНИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ (ANEMONE RANUNCULOIDES L. ТА CORYDALIS SOLIDA (L.) CLAIRV.) НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

154

О.О. Дика, І.Г. Хомин, Н.М. Ференц, Ю.І. Петрущак

 

ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ GALANTHUS NIVALIS L. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

160

Д.Ю. Карабчук, І.М. Пацура, А.С. Мельник

 

БУЗОК СХІДНОКАРПАТСЬКИЙ: ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

167

О.Т. Кузярін

 

РАРИТЕТНІ РОСЛИНИ ТОРФОВИЩ "БІЛОГОРЩА" ТА "ЗЕЛІВ" (РОЗТОЧЧЯ)

170

І.П. Любинець

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ЦИБУЛІ ВЕДМЕЖОЇ ALLIUM URSINUM L. НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ

174

Т.Р. Прикладівська, Я.Я. Білик, В.М. Палій, В.С. Кучерявий

 

ВІДДІЛ БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ НА РОЗТОЧЧІ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА КОЛЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

181

М.І. Сорока

 

РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ФІТОБІОТИ РОЗТОЧЧЯ

187

С.М. Стойко

 

ДЕРИВАТИ ПРИРОДНИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ ТА ЇХ БАГАТОГРАННЕ ЗНАЧЕННЯ

194

Н.С. Стрямець, Маріне Елбакідзе, В.П. Рябчук, Пер Ангельстам

 

ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ УГОД ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

201

Г.Т. Криницький, В.П. Войтюк, В.В. Андреєва, О.В. Кичилюк

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ ВЕГЕТАТИВНИХ І НАСІННИХ ПОТОМСТВ ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

207

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET R.TX. 1943

214

3. ФАУНА, ЇЇ МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА

Л.І. Горбань

 

ФАУНА ЛІСОВИХ ВИДІВ АМФІБІЙ ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

218

І.М. Горбань

 

ФАУНА ПТАХІВ ТА ССАВЦІВ ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

224

О.І. Дзизюк, І.М. Горбань, С.Д. Татух, М.І. Ковальчук

 

ПЛЯМИСТИЙ ОЛЕНЬ (CERVUS NIPPON L., 1758) В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

230

Ю.В. Канарський

 

ФАУНА ДЕННИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ I ЗМІНИ ЇЇ ВИДОВОГО СКЛАДУ

238

А.О. Кийко

 

ХИЖІ ПТАХИ FALCONIIFORMES ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

246

В.В. Меламуд

 

КАТАЛОГ НИЖЧИХ ПАНЦИРНИХ КЛІЩІВ (ACARI: ACARIFORMES, ORIBATIDA, MACROPYLINA) ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" І ЙОГО ОКОЛИЦЬ

250

М.А. Сеник, І.Я. Реслер

 

ОРНІТОЦЕНОЗИ УГРУПОВАНЬ ЛУЧНОЇ ТА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

255

С.М. Стельмах

 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ І СТАДНІСТЬ ДИКОЇ СВИНІ (SUS SCROFA L.) НА РОЗТОЧЧІ

262

П.Б. Хоєцький

 

ІНТРОДУКЦІЯ ТА РЕАКЛІМАТИЗАЦІЯ МИСЛИВСЬКИХ ЗВІРІВ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

265

Л.Б. Шпортун

 

ХАРАКТЕРИСТИКА БІОТОПІВ ЗИМІВЛІ ОРНІТОФАУНИ ЗМІШАНИХ ЛІСІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

273

4. ЮВІЛЕЇ ТА ПАМ'ЯТНІ ДАТИ