НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.15. – 3
60 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 30.12.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.Т. Гут

 

МОБІЛІЗАЦІЯ ЗАПАСНИХ БІЛКІВ ПІД ЧАС ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

9

І.В. Делеган, В.І. Домніч

 

Особливості мисливського господарства і полювання в державних лісах Словаччини

14

Ю.Й. Каганяк, А.М. Чучак

 

МОРФОМЕТРИЧНА І ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЕВОСТАНУ ЯК ФУНКЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЕВ

20

С.М. Кашпор, О.А. Гірс

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ ТА ЙОГО ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА

24

В.В. Бокоч

 

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ ГОЛОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

29

В.В. Овчарук

 

Умови і чинники забезпечення конкурентоспроможності лісового господарства

34

Л.П. Юрчук

 

Постпірогенні зміни лісових фітоценозів Шацького національного природного парку

39

Е.М. Різун

 

До питання про зв'язок між чисельністю дроздів Чикотня і Чорного (Turdus Pilaris L., Turdus Merula L.) та їхніх кормових об'єктів

42

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.М. Баран, І.М. Васькович

 

Економічна оцінка природоохоронних витрат на виробничому підприємстві

48

Ю.І. Соха

 

Теоретико-методологічні засади дослідження проблем запобігання природно-техногенним загрозам

53

Т.І. Шийка

 

Формування екотонів пришляхових захисних насаджень

58

Н.М. Гільперт

 

Інвестиційний потенціал Кіотського протоколу для заліснення березою повислою у Житомирському Поліссі

63

О.В. Геник

 

МІКРОЕКОНОМІЧНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

69

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, З.П. Копинець, В.Й. Лабай

 

Принципи побудови раціональних режимів сушіння тонких пиломатеріалів

75

М.М. Копанський

 

Вплив основних факторів процесу різання деревноволокнистих плит дисковими ножами на силові та деформівні показники

78

В.О. Маєвський, Я.В. Мацишин, Є.М. Миськів

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРОЮ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ НА РАДІАЛЬНІ та ТАНГЕНЦІАЛЬНІ ЗАГОТОВКИ

81

Є.П. Кунинець

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАСООБМІННИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

90

В.М. Голубець, О.Б. Гасій, І.М. Гончар, В.І. Степанишин

 

СУЦІЛЬНІСТЬ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТЬ

94

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, А.І. Веселовський

 

Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах

98

І.А. Маринич, І.І. Дзіковський

 

Сучасні підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства

105

Н.Р. Балук

 

визначення особливостей стереотипів споживачів страхових послуг

108

В.І. Блонська, Н.Т. Депа

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

115

В.І. Блонська, О.Р. Дмитрах

 

ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

120

Л.М. Бук

 

Класифікація товарних марок як основа стратегій їх розвитку

125

Н.С. Буцяк, Т.Г. Васильців

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

131

С.В. Васильчак, І.Б. Дева

 

Шляхи управління конфліктами в кризовій ситуації

137

М.М. Вороновська

 

Застосування системи преміювання за узагальненими грейдами для стимулювання інноваційної діяльності підприємств

143

Н.М. Галла

 

ВИТІК КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - ВНУТРІШНя ЗАГРОЗа ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

150

Т.А. Городня, О.К. Наумова

 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

156

С.С. Гринкевич, І.С. Постна

 

Вплив міграції на розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграційних процесів

160

А.М. Должанський

 

Вплив організаційно-технологічних особливостей поліграфічних виробництв на організацію системи обліку і контролю витрат

164

С.Т. Дуда, Ю.М. Телепенько

 

Економічне обґрунтування програми підвищення ефективності торговельної діяльності підприємства

171

С.Т. Дуда, З.З. Штим

 

Управління обіговими коштами торговельного підприємства

176

О.Р. Жидяк

 

Удосконалення взаємовідносин учасників ринку молока та молочної продукції

181

Л.Є. Калініна

 

Розроблення ієрархічної структури показників якості праці менеджерів на підприємствах готельного бізнесу

184

І.Н. Карпунь

 

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

194

Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан

 

ІНФЛЯЦІЙНІ ОЧІКУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

199

А.В. Кравець, І.Є. Тимчишин

 

ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ НА РИНКУ СХЕМНОГО СТРАХУВАННЯ

203

О.О. Кучма

 

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ СЕКОНД-ХЕНДУ В УМОВАХ НИЗЬКОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

209

Н.Т. Мала, Л.Є. Угрин

 

КОНФЛІКТ У ОРГАНІЗАЦІЇ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

212

І.А. Маринич, Н.Р. Кадилович

 

наукові ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

220

І.А. Маринич, Т.Т. Козуб

 

ПІДХОДИ щоДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ КОШТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

224

Ю.В. Садовий

 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

228

Р.Я. Старик

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

233

М.Р. Тимощук

 

Методи оцінювання потенціалу розвитку підприємств з урахуванням вагомості фінансово-економічних факторів

241

І.В. Фаринович

 

ФАКТОРИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ПРИШВИДШЕННЯ ОБіговоСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ

248

С.Ф. Черничко

 

РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ (ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ)

252

А.В. Яблонська

 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ

257

Н.В. Магас

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

261

Л.Г. Кльоба

 

Організаційно-економічні напрями вдосконалення банківської інвестиційної діяльності

265

Ю.А. Семеряк

 

Соціально-економічні наслідки земельних реформ у Львівській області

272

Н.С. Тимошик

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

278

Т.А. Городня, Х.Б. Ділай

 

СУЧАСНА РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМЕЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

284

М.О. Кокнаєва

 

Фінансове убезпечення торговельного підприємства в умовах виходу з фінансової кризи

288

О.В. Куценко

 

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

292

А.І. Тимчина

 

СУТНІСТЬ і РОЛЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ у РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

297

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Ю.І. Грицюк, О.О. Мосолов

 

Інформаційна безпека держави у системі безпеки життєдіяльності її громадян

304

А.Д. Кузик

 

МІКРОКЛІМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ ПОБЛИЗУ ВОГНЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИСУШУВАННЯ ЛІСОВИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ

310

Т.В. Іванишин

 

ВПЛИВ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ

317

Д.Д. Пелешко, Ю.Є. Іванов, Н.О. Кустра, Ю.П. Пелех

 

Визначення кутів передньопланових об'єктів у відеопослідовностях на основі детектора Харісa

321

А.П. Матковський, О.А. Немкова

 

Защита данных в офисном пакете Microsoft  Office 2007 операционной системы Windows XP

325

О.Ю. Жулай, М.М. Труш, О.Б. Чайковський, І.Б. Назар

 

Обґрунтування та алгоритм вибору методів отримання діагностичної інформації

330

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ