НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – 360 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 25.11.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І.Ф. Калуцький, Р.В. Осташук

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПЕРСПЕКТИВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

8

В.П. Кучерявий, К.С. Брунець, Р.І. Мисяк, В.В. Попович

 

ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА СОСНЯКІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ

18

В.І. Домніч, А.Г. Вязовська, А.В. Домніч, І.В. Делеган

 

Динаміка чисельності популяції лисиці в Україні

22

Р.Т. Гут

 

ТИРОЗИНСПЕЦИФІЧНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ БІЛКІВ під час ПРОРОСТАННя НАСІННЯ PINUS SYLVESTRIS L.

33

Г.Ф. Аркушина, О.В. Гулай

 

Особливості дендрофлори Кіровограда та її значення в оптимізації міського середовища

39

Н.Л. Блюсюк

 

ДЕКОРАТИВНІ ВІДМІНИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН У КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОПАРКУ БОТАНІЧНОГО САДУ лісотехнічного університету

43

О.Л. Кратюк, В.Р. Білецький, С.М. Шевченко

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАЦІЙ ПОШИРЕННЯ ГЛУШЦЯ (Tetrao urogallus L.) ЗА СЕЗОНАМИ В УМОВАХ  ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

46

В.П. Масальський

 

Стійкість видів роду Tilia L. до негативного впливу вітру

53

І.Л. Мордатенко

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ МОДРИН ТА ОСОБЛИВОСТІ  ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ  "ОЛЕКСАНДРІЯ"

56

Н.О. Самойлова

 

Ріст дуба звичайного за різної інтенсивності проріджування

60

Л.І. Улейська, К.С. Крайнюк, А.І. Кушнір, Н.Є. Горбенко

 

МОНІТОРИНГ НАЙСТАРІШИХ ДЕРЕВ У ПАРКАХ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ

63

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.М. Воблий, Л.І. Закалик, С.Ю. Лебідь

 

ЕКОЛОГІЯ та НАНОТЕХНОЛОГІЇ

71

Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан

 

Особливості переходу України на принципи  сталого розвитку

74

М.Й. Ковач

 

Розвиток регіональної логістики як інноваційний чинник у галузі рекреаційно-оздоровчої сфери в Закарпатській області

80

В.В. Гулай

 

ЕКОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ КОМПОНЕНТІВ ФІТОЦЕНОЗІВ  ВЕРБОВИХ ЧАГАРНИКОВИХ БОЛІТ НА ПАТОГЕННИХ  СПІРОХЕТ LEPTOSPIRA INTERROGANS

86

В.М. Хрик

 

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ НА ЕРОДОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ'Я

89

О.М. Яворська

 

МІСЦЕ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

93

Г.М. Луцишин

 

Становлення екологічного страхування

99

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, О.І. Бринь

 

Вплив параметрів просочування шпону  антипіренами на їх поглинання під час  виготовлення вогнетривкої фанери

103

О.О. Коць

 

Критерії планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності

106

А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, І.В. Чихіра, М.А. Долгов

 

Вплив агресивного середовища бензину на  адгезійну та когезійну міцності градієнтних  полімерних покриттів

115

А.В. Ляшеник, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак, В.М. Крупа

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИКЛОНІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ

122

Л.О. Тисовський, А.Є. Рудь

 

Визначення контактної температури під час зміцнення сталевих деталей високошвидкісним тертям

127

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, Л.В. Кутас

 

Медіація як один із методів цивілізованого  вирішення корпоративних конфліктів

133

В.Є. Момот

 

Системні теорії диверсифікації у контексті невизначеності

137

Н.М. Заярна, М.Ю. Онишкевич

 

СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

142

В.Р. Шевчук, З.Л. Бандура

 

Концепція стратегічного управління витратами  в управлінському обліку

147

О.І. Бала, Н.Я. Петришин, Я.Ю. Криворучко

 

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА  ПІДПРИЄМСТВІ

153

Р.Д. Бала

 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗМІСТОВЕ ЗНАЧЕННЯ КОУЧИНГУ  НА ПІДПРИЄМСТВІ

158

М.К. Бондарчук

 

Організаційне проектування в системі антикризового управління виробничо- господарськими системами

161

О.А. Галань, В.С. Мохняк

 

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

168

Н.І. Горбаль, Г.В. Михайляк

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФОНДООСНАЩЕНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

175

А.М. Должанський

 

Організація руху документів з обліку прямих витрат за центрами відповідальності на поліграфічних  підприємствах

180

С.Т. Дуда, Х.Р. Кіцак

 

МОТИВАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

188

І.Н. Карпунь

 

Структура і середовище національної інноваційної системи України

193

Н.М. Клим

 

Особливості використання та обліку податкового векселя

200

М.В. Корягін

 

Сутність, функції та ознаки бюджету як економічної категорії

205

С.М. Лихолат, Л.В. Єзерська

 

теоретичні аспекти формування персоналу

209

О.Я. Мандрик

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО РОЗВИТКУ

214

Т.Б. Матолич

 

ОБ'ЄКТИВНА ПОТРЕБА ЗМЕНШЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ  ВИТРАТ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

218

С.М. Мацера, Г.Є. Шпаргало, О.Р. Процишин

 

Аналіз і світова практика застосування традиційних методів грошово-кредитного регулювання

224

Ю.В. Машика

 

Механізм функціонування банківського нагляду в Україні та його значення у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи

233

Р.В. Руська, О.Т. Іващук, С.А. Пласконь

 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

239

С.М. Самець, О.В. Іконніков

 

МІСЦЕ І значення РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ у СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

244

О.Р. Саніна, Н.Б. Бідник

 

Похідні фінансові інструменти у стратегічних рішеннях міжнародного менеджера

252

Ю.А. Семеряк, М.Г. Москва

 

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

257

Х.П. Стельмах, О.Є. Кузьмін

 

Класифікація основних засобів підприємств

263

Я.П. Ухачевич

 

АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯК НОВИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

268

О.М. Шевчук

 

Реформування умов оподаткування суб'єктів  малого підприємництва - запорука економічного зростання

281

В.В. Якімцов

 

Методика визначення інтегральної ефективності  кооперування меблевих підприємств

285

В.Б. Антонов

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

290

Ю.С. Колодій

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У МОДЕЛІ ІНДИКАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  БУДІВЕЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ

300

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Ю.М. Романишин, В.А. Павлиш, Р.О. Корж, Ю.Р. Кохалевич, С.Р. Пукіш

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОДЕЛІ ФІТЦХ'Ю-НАГУМО НЕЙРОНА РЯДОМ ВОЛЬТЕРА

305

З.А. Дурягіна, Р.О. Ткаченко, О.Р. Ткаченко, Н.В. Щербовських

 

Оцінювання фізико-механічних характеристик поверхні програмними засобами штучного інтелекту

310

М.М. Баран, І.М. Васькович

 

Енергія дна зони провідності у кристалі з крайовою дислокацією зі самоузгодженим врахуванням електрон-деформаційної взаємодії

316

Б.Ю. Кишакевич

 

ОЦІНКА РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ За ДОПОМОГОЮ ГОМОГЕННИХ МІР РИЗИКУ

321

Б.З. Цибуляк

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

329

С.В. Васильчак, О.В. Байдак

 

Порядок атестування системи технічного захисту інформації

333

О.А. Нємкова

 

ЗАВАДОСТІЙКЕ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛУ В УМОВАХ  ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ШУМІВ

337

О.І. Хитряк

 

ХВИЛЬОВА ТЕОРІЯ у ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ  У ДВОВИМІРНИХ СИСТЕМАХ зі СТАЛОЮ СКЛАДОВОЮ ШВИДКОСТІ ПОЗДОВЖНьОГО РУХУ

340

Н.Т. Мала, І.С. Процик

 

МИСТЕЦТВО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

345

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ