НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – 3
64 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 25.11.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, Ю.А. Шовган

 

Насінний потенціал представників роду Magnolia L. на Заході України

8

В.В. Бальковський, Г.А. Лисак

 

Стан лісових ресурсів Західного економічного району УКРАЇНИ

12

В.І. Баранов, М.М. Гузь, А.О. Остудімов, С.В. Ржепецька, Х.І. Скрипець

 

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ - ІНДИКАТОРИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО

17

О.М. Баюра

 

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ  ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО (FRAXINUS EXCELSIOR L.) МЕТОДОМ ЩЕПЛЕННЯ

23

Н.Л. Блюсюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОПОВНЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОПАРКУ  БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ

28

В.А. Вітенко

 

ВИКОРИСТАННЯ MORUS ALBA L. і MORUS NIGRA L. У ТРАДИЦІЙНІЙ ТА НЕТРАДИЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ

33

О.Ю. Громяк, Г.Г. Гриник, Ю.О. Громяк

 

Порівняльний аналіз лісівничо-таксаційних показників соснових деревостанів у межах Опільського району

40

О.В. Мудрак, Ю.А. Єлісавенко, В.І. Мокрий

 

Історія дослідження лісових угідь Вінниччини

53

С.В. Остапуха

 

Сучасний САНІТАРНИЙ СТАН СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ

58

С.М. Шевченко

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ КАРАГАНИ ДЕРЕВОВИДНОЇ ПІД НАМЕТОМ ДУБОВИХ І СОСНОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО від ІНТЕНСИВНОСТІ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ

61

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.В. Андел

 

РІВЕНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ЯК ЧИННИК ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

68

В.В. Гобела

 

ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ  ЗАГРОЗ КАРПАТСЬКОму РЕГІОНУ

81

О.Л. Лотиш

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

87

Я.В. Геник

 

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЯК ОСНОВА  ВІДНОВЛЕННЯ ЛАНДШАФТУ

93

І.А. Дубовіч

 

Теоретико-методОЛОГІЧНі ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОГО економіко-правовОГО РЕГУЛЮВАННЯ природокористування

98

А.Д. Кузик

 

Умови та способи переходу низової пожежі у верхову

103

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

О.О. Пінчевська

 

ОСОБЛИВОСТІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО СУШІННЯ  ПИЛОПРОДУКЦІЇ З ДЕРЕВИНИ СОСНИ ТА ВІЛЬХИ

109

О.І. Сороківський, Ю.Є. Носов

 

Аналіз силових параметрів кулькової муфти  вільного ходу велосипеда

112

О.І. Дзерин

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПАЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ СВИНОКОМПЛЕКСІВ

117

Л.М. Дорундяк, Л.О. Тисовський, А.В. Ляшеник, Ю.Р. Дадак

 

ПРО ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ  РУХУ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ У ЦИКЛОНІ

119

Л.І. Коваль

 

ВІДХОДИ від РОЗКРОЮ MDF - СИРОВИНА ДЛЯ ВИготовлення ПОГОНАЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

125

Г.М. Лапіцька, Г.М. Чайковська

 

Художнє кування та його застосування  У МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

131

Б.М. М'якуш

 

Аналіз конструкцій та формостійкості паркетної дошки

135

О.Є. Романюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬХИ ЯК СИРОВИНИ У ФАНЕРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

138

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.А. Гірс, Л.С. Киричок

 

НОРМАТИВИ ДИНАМІКИ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ОПТИМАЛЬНИХ ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

142

В.В. Шибунько, С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСА

147

О.О. Кундицький

 

Про прибуток як основне джерело заощаджень  підприємств

151

І.Н. Карпунь

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК РІЗНОВИД ІННОВАЦІЙ

156

І.В. Грабинська, Ю.А. Миронович

 

ДІЛОВІ ПОЛІТИЧНІ ЦИКЛИ У СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ  ЕКОНОМІЦІ

160

І.П. Андрушків

 

Загальні підходи до міжнародного медичного  страхування в окремих країнах

170

О.Р. Бойкевич

 

Передумови та фактори економічної безпеки  торговельного підприємства

175

О.В. Войтків, І.Б. Хома

 

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ПДВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

180

Л.І. Гальків

 

РИЗИКИ ПРОЛОНГАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ ВТРАТ УКРАЇНИ  В УМОВАХ КРИЗИ

186

Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська

 

АНДЕРАЙТИНГ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПІДХІД  ДО УПРАВЛІННЯ

191

Л.В. Кузик

 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ  ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ

197

С.І. Лозинська

 

Вивчення основних чинників, що визначають монетарну політику у сфері промислового виробництва

200

С.М. Мацера, Г.Є. Шпаргало, О.Р. Процишин

 

Функціональні форми сучасних грошей

204

М.П. Офік

 

Управлінські рішення щодо забезпечення позитивного впливу кооперування на рівень інноваційного розвитку підприємств

209

Р.П. Підлипна

 

АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДО СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

215

Г.В. Река

 

Теоретичні основи дослідження інтелектуального капіталу

222

О.С. Ривак

 

Інвестиційна діяльність в Україні

228

О.І. Сас, М.Я. Вірт

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1995-2009 РОКАХ

241

Ю.А. Семеряк, М.Г. Москва

 

ОРЕНДНІ ЗЕМЕЛЬНІ відНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

247

Я.Б. Сенейко

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ДИНАМІКУ СВІТОВИХ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

254

М.П. Тимощук, П.В. Тимощук

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

259

Г.В. Цар

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

262

О.М. Чабанюк

 

ОБЛІК і КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

268

Л.М. Якимчук, В.М. Чубай

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ЕТАПИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

274

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Баран, І.М. Васькович

 

Вплив електрон-деформаційної взаємодії на енергію зв'язку домішки з крайовою дислокацією

279

Л.М. Буяк-Басараба, В.К. Паучок

 

Динамічна модель структурування сільського господарства за величиною капіталу, фондів й угідь

286

І.С. Палій

 

Модель підвищення результативності проектної  діяльності шляхом усунення негативних чинників управлінської праці

297

Р.В. Зінько, І.С. Лозовий

 

Моделювання роботи трансмісії гусеничної  машини

302

О.І. Досяк

 

Розроблення макету інформаційної системи складського обліку засобами MS Excel

307

Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів, Я.В. Мацишин

 

Математична модель розпилювання колод  з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на радіальні пиломатеріали

314

Ю.І. Патерега

 

Особливості використання ШТУЧНих НЕЙРОННих  ОСЦИЛЯТОРів у РОБОТОТЕХНІЦІ

322

Б.П. Поберейко, М.В. Дендюк, Л.О. Флуд

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОРОТКОЧАСНОЇ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ З ДВОВІСНИМ НАПРУЖЕНИМ СТАНОМ

332

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О.З. Лаврівська, Ю.І. Грицюк

 

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

339

Р.Б. Дудин

 

ПАРК-ПАМ'ЯТКА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА  В СМТ. ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ - МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

344

Н.М. Заярна, С.Б. Краєвський

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ  ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО  РІВНЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

348

М.В. Корягін

 

Еволюція бюджетних відносин у часи Київської  Русі, Гетьманщини та Запорозької Січі

351

Л.О. Фурдичко, Л.Є. Фурдичко

 

Соціальна політика в системі освіти та охорони здоров'я України

356