НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – 348 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 28.10.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Рябчук, Т.В. Колодій

 

Систематичне положення представників порядку Russulales

8

О.С. Мельник, С.В. Жмурко

 

Проблеми захисту ґрунтів від руйнування і розвитку захисного лісорозведення в Україні

13

Л.М. Петрова, С.В. Петров

 

ЛІСОВІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МАЛОГО ПОЛІССЯ: СТРУКТУРА ТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

18

В.А. Майборода

 

СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ЛІСОВОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

27

Р.В. Атаманчук

 

значущість різниці між основними таксаційними показниками у березових ДЕРЕВОСТАНАХ українського полісся ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СКЛАДУ

34

С.А. Макаринська, В.П. Шлапак

 

ПРИРОДНИЙ АРЕАЛ СОСНИ ЧОРНОЇ (PINUS NIGRA ARN.) ТА ПОШИРЕННЯ ЇЇ В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ

39

В.Б. Мандзюк, П.Р. Третяк

 

Лісові рослинні угруповання Гологоро-Кременецького Горбогір'я

46

А.О. Остудімов, Р.І. Мандзюк, М.М. Гузь

 

ГЕТЕРОВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ГІНКГО  ДВОЛОПАТЕВОГО

53

В.О. Пономаренко

 

Ріст вегетативних пагонів видів роду Juniperus L.  в умовах Правобережного Лісостепу України

58

В.А. Сільчук

 

ЧАГАРНИКИ ДАЛЕКОСХІДНОЇ ФЛОРИ БОТАНІЧНОГО САДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

61

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.І. Каспрук

 

Флористична структура культурних фітоценозів Львова

65

А.Д. Кузик

 

Про уточнену методику оцінювання природної  пожежної небезпеки лісів

69

О.Р. Проців

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОБУВАННЯ ХИЖАКІВ У ГАЛИЧИНІ  КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

73

І.Г. Гурняк

 

Модель оцінювання впливу викидів речовин  У атмосферу від стаціонарних джерел забруднення підприємств переробної промисловості

79

О.Л. Лотиш

 

Стратегія муніципального екологічного  менеджменту: сутність та чинники розвитку

86

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.Є. Кузьмін, М.П. Офік, А.М. Чушак-Голобородько, О.Л. Коломієць

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН У  СИСТЕМІ КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ПІДПРИЄМСТВ

105

Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  ПІДПРИЄМСТВА

112

В.П. Лещук

 

Фінансова глобалізація в умовах глобалізації  світової економіки

118

О.В. Килин, Ю.В. Килин

 

Місце іноземного капіталу в системі  зовнішньоекономічних відносин

124

І.П. Андрушків

 

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ВІТЧИЗНЯНУ БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВИХОДУ З НЕЇ

128

М.Ю. Барна

 

ВИДИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

133

Н.В. Бикова

 

НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ГЛИБОКОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ  ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

137

Г.С. Гулик

 

Особливості економіко-правого регулювання  лісокористування в Україні

143

Т.І. Данько

 

Фінансово-інвестиційне забезпечення  збалансованого лісокористування в Україні

149

Р.З. Дарміць, Н.О. Вацик

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

153

С.Я. Дацько

 

аналіз конкурсного продажу необробленої  деревини підприємствами Львівського  та рівненського ОУЛМГ

161

Л.П. Кудирко, К.Й. Пугачевська, К.С. Пугачевська

 

МІЖНАРОДНА КОМПОНЕНТА ФЕНОМЕНУ КИТАЙСЬКОЇ  ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА

172

О.Є. Кузьмін, І.З. Салата

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ФРАНЧАЙЗІ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

177

С.В. Кулибаба

 

Енергоощадність в Україні та особливості її  фінансування

184

І.Н. Карпунь

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ виробництва в промисловості  на інноваційній основі

188

А.В. Колодійчук Ф.А. Важинський

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

193

І.Я. Кулиняк, Л.Р. Прийма

 

Характеристика організаційно-правових форм об'єднань підприємств

199

О.В. Максимець, Н.М. Борис

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОЗИЦІЙ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА  ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ДЕРЕВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДП "ЛЬВІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО")

205

Ю.В. Максимець

 

Підвищення ефективності управління мотивацією праці на підприємстві

211

М.М. Нашкерська, А.Р. Кусяк

 

ВПЛИВ ОБСЯГУ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ДОХІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

215

О.С. Папка

 

вплив страхової премії на фінансову стійкість  страхової компанії

220

О.Є. Паук

 

СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

225

О.Б. Петрина

 

Методичні засади оцінювання фінансової безпеки підприємства

229

М.Д. Пецкович

 

ФАКТОРИ ВИБОРУ ТИПУ ТА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ  ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

237

Ю.А. Семеряк, М.Г. Москва

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ  І ДОСВІД КРАЇН ЄС

240

П.В. Скотний

 

Економіко-теоретичне знання в методологічних рефлексіях прагматизму

247

Л.І. Стецько

 

Грошово-кредитна політика як засіб подолання  фінансово-економічної кризи

256

М.П. Тимощук, П.В. Тимощук

 

Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

260

А.А. Теребух, Н.Б. Бандура

 

ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ФОРМА ПОСИЛЕННЯ  КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНУ

265

А.Р. Тушницький

 

Облігації внутрішньої державної позики як засіб  розрахунку держави за неповернення податку на додану вартість

271

С.І. Урба

 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

279

О.В. Хомів

 

СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ОБ'ЄКТІВ ЗАХИСТУ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ  З ВИДАМИ ЗАГРОЗ

284

Н.В. Хотюн

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

289

І.О. Шишкіна

 

Причини формування світового ринку  альтернативних джерел енергії

293

Т.В. Ясінська, І.С. Процик

 

МОТИВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ УГОД ЗЛИТТЯ  ТА ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

298

В.І. Ящук

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РіТЕЙЛУ

301

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, І.Б. Борецька, М.В. Дендюк

 

Аналіз впливу зв'язку перенесення тепла і вологи на напружено-деформівний стан у деревній пластині

309

О.І. Досяк

 

Розроблення макету інформаційної системи  "Електронний реєстр договорів оренди"

314

В.В. Виходець, Б.П. Качмар, П.С. Корупняк, Й.Л. Ацбергер

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ ЯК МЕТОД РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ НА ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

323

Н.В. Наконечна

 

АВТОМАТИЗОВАНІ ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ  ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

327

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ