НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – 348 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 30.09.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А.О. Остудімов, М.М. Гузь

 

ОСОБЛИВОСТІ НАСІННОГО РОЗМНОЖЕННЯ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО

8

В.П. Рябчук, Т.В. Колодій

 

Морфометричні показники та урожайність плодових тіл окремих видів роду Russula S.F. Grey  в умовах вологої грабової діброви

16

С.А. Макаринська, В.В. Шлапак, В.П. Шлапак

 

cистематичне положення сосни чорної (pinus nigra arn.) та філогенетичні зв'язки всередині роду

19

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. 1939

26

В.Д. Солодкий

 

РОЛЬ ПРОСТОРОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВИМОГ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

29

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Челядин, О.Р.Позняк, П.В. Новосад, П.Д. Романко, В.Л. Челядин

 

Фізико-хімічна утилізація техногенних відходів  І їХ вплив на екологічну безпеку об'єктів регіону

34

О.Т. Мазурак, Т.М. Лозовицька, C.Я. Хруник, У.Д. Марущак

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКИДІВ ЦЕМЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ у разі ВИКОРИСТАННя ПРИРОДНИХ І АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ

44

М.Ю. Грицюк, Л.І. Максимів

 

врахування ризиків у Задачі управління портфелями проектів розвитку туристичної галузі регіону Українських Карпат

48

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

З.П. Чорній, В.М. Салапак

 

Радіаційна чутливість кристалів флюоритів, легованих талієм

62

О.С. Мачуга

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА ВОДОСХОВИЩ

67

С.С. Лис

 

Математичне моделювання процесу вироблення синтез-газу для різних порід деревини в газогенераторі з суцільним шаром

71

М.Т. Матвієнко, В.П. Оліферчук

 

РОЛЬ МІКРОФЛОРИ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАНОУТВОРЕННЯ

76

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, М.С. Хом'як

 

Дерегуляційна еластичність економічних систем: поняття, загальна формула, типи і види

81

О.Є. Кузьмін, М.П. Офік, А.М. Чушак-Голобородько, О.Л. Коломієць

 

МІСЦЕ КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ КРЕАТИВНО- ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

91

М.Ю. Барна, Л.І. Решетило

 

КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ГРИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

97

І.С. Вінідіктова, Т.А. Піхняк, Б.І. Кабаці

 

Фінансово-податкове регулювання економіки та його вплив на динаміку економічного зростання

101

М.М. Ванівський

 

Проблеми маркетингової діяльності підприємств Львівської облспоживспілки на ринку банківських послуг

108

М.Л. Вдовин, А.Б. Федевич

 

Мінімізація ризику інвестиційної діяльності за допомогою застосування теорії портфеля

121

Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська, Ю.В. Хома

 

Економіко-статистичний аналіз та оптимізація інноваційного розвитку підприємств

128

С.Я. Дацько

 

аналіз конкурсного продажу необробленої деревини підприємствами Львівського ОУЛМГ

132

Н.М. Добош

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

138

Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ - ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОГЛИБЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

146

М.О. Корчун

 

Стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України

153

Ю.М. Кушнірчук

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ФІСКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ З МЕТОЮ ЕКОНОМІЧНОГО УБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

161

О.В. Лівіновська

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

169

О.О. Марчук

 

Економічний зміст та значення грошово-кредитної політики

175

М.В. Панько

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОНЯТТЯ "РЕГІОН"

181

Л.М. Прокопишин, В.Я. Карковська, Т.В. Склярук

 

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

185

Д.В. Прокопчук

 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

192

Н.О. Ривак

 

Шляхи підвищення ефективності фіскальної та регулюючої функцій податку на додану вартість

202

Л.Ю. Сабадош

 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДОХОДНО-МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

211

О.О. Солтисік

 

Модель структури соціально-економічної системи

218

М.В. Сороківська

 

значення ймовірності настання страхового випадку у визначенні величини нетто-премії

223

А.А. Теребух, Н.О. Діброва

 

Порівняльний Аналіз моделей оцінювання фінансових загроз суб'єктів господарювання

228

Т.Й. Товт

 

Методичні підходи до визначення показників ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств В УКРАЇНІ

240

О.В. Фурсіна

 

Класифікація інновацій та зміст інноваційної діяльності

249

І.Б. Хома, Н.П. Мацюра

 

ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ САНАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

255

Н.І. Хомишин, Ю.І. Біленко

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СТРУКТУРІ ПОПИТУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

259

Т.В. Черничко

 

ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

263

В.М. Черторижський, А.В. Колодійчук

 

Організаційні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні

267

Т.М. Шотік

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАШИНОБУДУВАННЯ

272

Н.С. Яремчук

 

Удосконалення контролю за ефективністю використання інвестицій

283

І.П. Андрушків

 

Фінансові інструменти банківського  інвестування, їхня сутність та види

288

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.Б. Зачко, В.Б. Федан

 

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

294

О.М. Петрів

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ

299

У.В. Поліщук

 

УЩІЛЬНЕННЯ ЗВУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖНИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

302

С.І. Степанюк

 

розпізнавання образів на основі аналогових нейронних мереж визначення максимальних сигналів

307

М.П. Тимощук, П.В. Тимощук

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

315

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ