НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.10. – 344 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 26.08.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.П. Горошко, С.В. Портах

 

ВІКОВІ ЗМІНИ У РОЗПОДІЛІ ДЕРЕВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТЕХНІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ У МОДАЛЬНИХ ЯЛИЦЕВИХ ЛІСОСТАНАХ ГОРГАН (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

8

В.П. Кучерявий, В.-В.В. Ціхоцька

 

ХВОЙНІ РОСЛИНИ У ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

13

О.А. Кійко

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17

С.А. Макаринська

 

Особливості онтогенезу сосни чорної (Pinus nigra Arn.) в умовах інтродукції Правобережного лісостепу україни

27

В.П. Масальський

 

Зимостійкість і морозостійкість лип (Tilia L.) у Правобережному Лісостепу України

35

Н.М. Сіщук, Р.М. Яцик

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В КУЛЬТУРБІОЦЕНОЗАХ ПІВНІЧНОГО МЕГАСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

39

В.В. Шлапак

 

ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВ'ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ ЧИГИРИНСЬКОГО та ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПІЩАНИХ МАСИВІВ

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

N.V. Pavlyuk, O.A. Chaplyk, N.L. Kostetska

 

Bioecological features of vegetation in the Beech stands

50

А.В. Колодійчук, В.М. Черторижський

 

Питання конвергенції вуглецевих викидів

53

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків, В.С. Козар

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ у ГЕЛІОСУШАРЦІ

58

П.А. Бехта, Р.Й. Салдан

 

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЖИМІВ ПРЕСУВАННЯ ФАНЕРИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ НА ОСНОВІ МАЛОТОКСИЧНИХ КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ

63

М.Ю. Барна

 

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ МАСЕЛ МОТОРНИХ у МИТНИХ ЦІЛЯХ

67

С.С. Жуковський, Г.М. Клименко

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ КОРОТКОКОРПУСНОГО ТРАНЗИТОВИТРАТНОГО ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА НЕЗМІННИХ РОЗМІРІВ З ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОЛИЧКОВИМИ ВИРІВНЮВАЧАМИ СТАТИЧНОГО НАДТИСКУ

71

С.В. Зубик

 

Основні рівняння теорії коливання дискових пил

76

В.В. Кий, В.Б. Матушевський

 

Основи теоретичних досліджень процесу розколювання деревини робочим органом східчастої форми

80

О.Л. Ляшук

 

Коливання канатів гнучких конвеєрів для транспортування насипних вантажів

84

Л.В. Семчук

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ І ФОРМ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ШАХТНОЇ ПІДІЙМАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЗІ ЗРІВНОВАЖУВАЛЬНИМ КАНАТОМ

88

Л.Я. Сорока

 

Підвищення стабільності технологічних операцій у столярному виробництві

95

Л.О. Тисовський, А.В. Ляшеник, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак

 

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ДВОФАЗОВОГО ПОТОКУ ПОВІТРЯ У ЦИКЛОНАХ

98

П.В. Лютий, П.А. Бехта

 

підвищення водостійкості деревинно-полімерних плит шляхом введення в їхню композицію суміші технічного парафіну та полівінілового спирту

105

З.П. Чорній, В.І. Вайданич, Г.М. Пенцак, В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

ГЕНЕРАЦІЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ у КРИСТАЛАХ NaJ-Tl. ОДНОМІРНА МОДЕЛЬ

107

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, М.С. Хом'як

 

Вплив регуляції на дерегуляційну еластичність економічних систем

113

Н.Б. Ярошевич, А.О. Подорожна

 

Стан і проблеми фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів в Україні

121

В.М. Білик, Н.Б. Думич

 

Антиінфляційна політика держави в сучасних умовах перехідних економік

126

Т.А. Піхняк, І.С. Вінідіктова, Б.І. Кабаці

 

Сутність та типи економічного зростання

130

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

136

З.І. Вата

 

Роль спільних операційних програм у розвитку виробничої інфраструктури нових країн Європейського союзу

143

О.Я. Галущак, Н.Ю. Жаровська

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА ВИТРАТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

149

О.Ф. Дубовой, О.В. Кіндрат, Б.І. Кабаці

 

Методика визначення тенденцій економічного розвитку України та чинники, що на них впливають

155

Н.М. Заярна, М.М. Чиковська

 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

162

С.В. Зубик, С.В. Янишин

 

Методичні принципи оцінювання потенціалу та економічної цінності основних функцій зелених насаджень в урбанізованому середовищі

165

Б.Ю. Кишакевич

 

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

169

В.В. Корольков, Т.М. Тіховська

 

Оцінювання проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств

177

О.О. Марчук

 

Цілі грошово-кредитної політики

182

М.М. Мороз

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

189

Г.О. Партин, В.М. Троцюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

194

М.І. Пасерба

 

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

200

Н.Я. Петришин, О.І. Бала

 

ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

202

В.Й. Плиса, З.П. Плиса

 

Модель державного регулювання страхового ринку в Україні

209

О.М. Рудницька, С.М. Пігаль

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

215

Л.Ю. Сабадош

 

ОПОДАТКУВАННЯ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

222

І.С. Скоропад, Б.Р. Балюк

 

Механізм управління витратами підприємства

229

Т.О. Сліпченко

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОНЕТАРНИХ РЕЖИМІВ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ВИБОРУ ДЛЯ УКРАЇНИ

232

В.Б. Смолінський

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

238

О.О. Солтисік

 

Системне моделювання регіональної економіки з позиції сталого розвитку

242

Г.В. Стричак, Г.А. Лех

 

Роль видатків бюджету у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

247

Н.І. Хомишин, Ю.І. Біленко

 

ТЕНДЕНЦІЇ У СТРУКТУРІ ПОПИТУ ТА ІМПОРТУ УКРАЇНИ

252

Н.З. Шпак, О.М. Рудницька

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

257

Л.М. Якимчук, В.М. Чубай

 

ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ДОБРОБУТ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

261

І.Й. Яремко, О.В. Глушко

 

ОБЛІК ВИТРАТ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: СТАН І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

266

Н.Б. Ярошевич, Н.З. Круглій

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

273

Н.Б. Ярошевич, О.Я. Липа

 

ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

278

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, М.В. Дендюк, М.С. Варениця, Ю.В. Прусак

 

Розроблення системи автоматизованого проектування сушильних камер засобами COSMOSFloWorks

283

Б.І. Сокіл, О.І. Хитряк

 

обернені задачі динаміки про коливання середовищ, що описуються збуреним РІВНЯННЯм брезертона

290

У.В. Поліщук

 

НЕЙРОМЕРЕЖНЕ УЩІЛЬНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ іЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЇХнього ПОДІЛУ НА ФРЕЙМИ

296

О.А. Кійко

 

ПЕРЕВІРКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КАЛІБРУВАННЯ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ

302

Г.Є. Ортинська, П.А. Бехта, А.В. Бакалець

 

Математична модель процесу виготовлення фанери із шпону підвищеної вологості

308

С.П. Шаповал, О.Т. Возняк

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПОТРІЙНО-ОРІЄНТОВАНУ СИСТЕМУ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ

313

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ