НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – 328 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 28.01.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Е.М. Різун, В.Б. Різун

 

ВПЛИВ РОПУХИ СІРОЇ (BUFO BUFO L.) НА ГІЛЬДІЇ ГЕРПЕТОБІОНТНИХ ТВЕРДОКРИЛИХ

8

М. Гібчиньска, Г. Хури, М. Романовскі, Г. Юргєль-Малецка, Й. Папротна,
У.Б. Башуцька

 

ВМІСТ МАКРОКОМПОНЕНТІВ У ТРАВІ Festulolium braunii СОРТУ ФЕЛОПА, ВИРОЩЕНОЇ НА СУБСТРАТАХ ІЗ РІДКОЇ ЗОЛИ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД, СОЛОМІ ТА ПРЕПАРАТУ ЕМ-1

13

В.І. Блищик, П.І. Лакида, І.В. Блищик

 

ОЦІНювання БІОТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ ВІЛЬХИ КЛЕЙКОЇ У ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ

19

Я.М. Дяченко

 

ВИКОРИСТАННЯ У ФІТОДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ ЗАПОВІДНИХ ДЕНДРОСОЗОЕКЗОТІВ IN VIVO ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

25

В.М. Іваницька

 

Освоєння схилових земель під сливові культурбіогеоценози

30

С.Л. Копій, М.Т. Копитко, В.П. Оліферчук

 

ВПЛИВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ НА ДИНАМІКУ МІКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ҐРУНТУ

37

Н.М. Лось

 

Лісові екосистеми центрального полісся в контексті запобігання зміні клімату

47

В.В. Пукман, Г.Г. Гриник

 

Моніторинг ялинових деревостанів: дослідження зв'язків між лісівничо-таксаційними і кліматичними чинниками та їх вплив на санітарний стан

51

А.Е. Оборська

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ МОДАЛЬНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ВІЛЬХИ КЛЕЙКОЇ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

63

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.І. Баранов, М.М. Гузь, М.С. Гавриляк, С.П. Ващук

 

ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДЕРЕВНИХ РОСЛИН НА ДЕВАСТОВАНИХ ҐРУНТАХ ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

68

М.П. Курницька,

 

КОМПОЗИЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ГРУП СТРИЙСЬКОГО ПАРКУ

72

В.В. Чаплик, Т.Р. Машталер, Л.І. Дудко, З.А. Біда

 

ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ Під час ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ

76

Н.П. Степаненко

 

ОЦІНювання ДЕКОРАТИВНОСТІ ЗАПОВІДНИХ ДЕНДРОСОЗОЕКЗОТІВ EX SITU ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

79

Н.С. Стрямець, В.П. Рябчук

 

Лікарські рослини лісових екосистем Українського Розточчя та перспективи їх використання

84

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, Б.В. Сологуб, М.І. Климковський

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВОЄННЯ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ ПІДВІСНИМИ КАНАТНИМИ СИСТЕМАМИ

90

Р.М. Вітер

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОЛІСНИХ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ТРАКТОРІВ НА СТАН ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ В ГІРСЬКИХ ЛІСАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

98

О.М. Удовицький

 

Обґрунтування основних параметрів приводів поздовжніх конвеєрів

102

О.Д. Бойко, Р.В. Зінько, І.С. Лозовий

 

Методика експериментального дослідження автомобіля зі спеціальними шинами

107

О.М. Креховецький, А.В. Сибірний, М.А. Петрова

 

Шляхи покращення роботи обертових печей для випалу цементного клінкеру з метою економії витрати енергоносіїв

112

Р.Я. Предко

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМОМЕТРИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЗМІНИ ПРУЖНОГО НАТЯГУ ПРИВОДНОГО ПАСА В АВТОМАТИЧНО РЕГУЛЬОВАНІЙ ПАСОВІЙ ПЕРЕДАЧІ

116

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

П.М. Музика, О.Р. Жидяк

 

Суть та особливості форм господарювання у сільському господарстві в ринкових умовах

120

Г.І. Башнянин, О.В. Паранчук

 

Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку

125

І.Б. Cкворцов, О.Я. Загорецька

 

Удосконалення МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОГО ПРОСТОРУ

128

А.І. Хоронжий, У.І. Проць

 

Соціально-економічна ефективність діяльності торговельного підприємства, резерви і шляхи її підвищення

136

І.А. Маринич, В.О. Мартиник

 

РОЗРОБЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

141

Л.М. Садула

 

ОСНОВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПАРТНЕРИ УКРАЇНИ В Європейському Союзі

144

Ева Ганович

 

Засіб допомоги Євросоюзу для місцевого самоврядування

153

О.О. Ільчук

 

Особливості утворення синергетичного ефекту управління економічним потенціалом торговельного підприємства в сучасних умовах господарювання

162

Н.Є. Білинська

 

Стан та перспективи розвитку позабалансового обліку в Україні

166

В.І. Блонська, А.О. Мінаєва

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

171

Т.Г. Васильців, С.Б. Бурчишин

 

функціональні механізми посилення життєздатності підприємства в умовах фінансової кризи

176

Т.А. Городня, С.В. Кобзєва

 

Аналіз фінансового стану та вдосконалення контролю за фінансовими показниками підприємства

183

С.С. Гринкевич, І.І. Ониськів

 

УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

187

В.А. Гришко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

190

В.М. Фомішина

 

СПОЖИВАННЯ та ЗАОЩАДЖЕННЯ В СТРАТЕГІЇ І ТАКТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

197

І.М. Дашко

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РІВЕНЬ РИЗИКУ ВКЛАДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У МАШИНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

206

А.Г. Драбовський

 

Деформовані кооперативні системи: типи та особливості розвитку

212

Н.М. Заярна, М.В. Мокій

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ Єврейського Союзу

216

М.Б. Колісник

 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНА ПОБУДОВА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

220

Я.С. Лапчук, Г.В. Іванченко, І.В. Гомонай

 

Особливості грошової системи України перехідного періоду

226

О.І. Олійничук

 

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИготовлення ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

231

Л.Ю. Сабадош

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

239

І.Р. Тимечко

 

Мотиваційні чинники активності суб'єктів прикордонної торгівлі

245

С.В. Фомішин

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

250

В.В. Фостяк

 

Функції банківського капіталу в забезпеченні розвитку банківської системи України

257

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.І. Сокіл, М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк

 

один підхід до розв'язання оберненої задачі про нелінійні згинні коливання середовищ

264

О.М. Полюдов, Н.М. Кандяк

 

ЕНЕРГОСИЛОВІ ПАРАМЕТРИ КОМБІНОВАНОГО МАЛЬТІЙСЬКОГО МЕХАНІЗМУ

268

А.М. Бутов

 

Економетричне моделювання впливу інноваційних процесів на продуктивність праці регіону

274

Х.Я. Водянко

 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

280

О.С. Грицак

 

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

288

О.І. Гудзь

 

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ у разі ПОСТУПОВОго ЗМЕНШЕННя ОБСЯГІВ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

295

О.Я. Колещук

 

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

302

Т.Т. Макаревич, А.С. Гавриляк, Т.О. Петрушка

 

Економічні підходи до оцінювання інновацій на підприємстВах харчової промисловості

308

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ