НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.9. – 320 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 24.09.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.І. Миклуш

 

Функції рівнинних букових лісів І організація господарства в них

7

С.Л. Копій, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій

 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ВИСОКОПОВНОТНИХ ГРАБОВО-ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У СВІЖИХ ГРУДАХ

12

О.А. Кійко, М.М. Якуба, І.Г. Войтович, Андрес Шульте, Уве Кіс, Даяна Кляйн

 

Кластерний аналіз перспектив розвитку лісового комплексу України

20

Т.Ю. Бедернічек, Т.В. Партика, З.Г. Гамкало

 

Кількісні зміни органопрофілю та йонної активності едафотопу внаслідок усунення субедифікатора

28

Ю.І. Гайда

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ОБ'ЄКТІВ ЦІННОГО ГЕНОФОНДУ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД у місті

36

Р.М. Кравчук

 

САНІТАРНИЙ СТАН ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ЛІСОСТАНІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

45

Л.М. Петрова, С.В. Петров

 

ЛІСИ ВИСОКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЦІННОСТІ МАЛОГО ПОЛІССЯ: РІДКІСНІ ЕКОСИСТЕМИ

49

Я.М. Слободян, П.Я. Слободян

 

КОРОЇДИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В УСИХАННІ ПОХІДНИХ ЯЛИННИКІВ УРАЖЕНИХ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ

58

В.П. Ткачик

 

ФЛОРО-ФІТОЦЕНОТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ЛЕШНІВСЬКИЙ" на МАЛому ПОЛІССі

62

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.А. Гібчиньска, У.Б. Башуцька, Л.В. Лєвандовска

 

ВПЛИВ ЗОЛИ БУРОГО ВУГІЛЛЯ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ

67

В.П. Оліферчук, М.Т. Матвієнко, І.Г. Войтович

 

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ОЧИСНИХ СПОРУД ЛЬВОВА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ

72

Л.І. Челядин, Л.І. Григорчук, В.Л. Челядин

 

Техногенна сировина, її утилізація ТА вплив на екологічну безпеку об'єктів

76

Н.А. Піць

 

ПЕРСПЕКТИВНІ РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

82

С.П. Романів

 

Буферність буроземів Чорногірського масиву Українських Карпат щодо важких металів

87

О.Б. Шимків

 

СУЧАСНИЙ САНІТАРНИЙ СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА

92

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Ю.М. Губер, Ж.Я. Гуменюк

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КОЛЬОРУ ДЕРЕВИНИ В ПРОЦЕСІ ПРОПАРЮВАННЯ

98

А.О. Калиновський

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

105

М.І. Пилипчук, П.В. Андрієвський

 

Напрямки вдосконалення конструкцій кругло-пилкових верстатів для поздовжнього розпилювання колод

111

А.Є. Рудь

 

Перспективи підвищення стійкості деталей деревообробного обладнання проти механічно-корозійного зношування

118

Ю.І. Цимбалюк

 

До питання вдосконалення конструкцій малогабаритних трелювальних засобів

122

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Р.Я. Кіндрат, О.Р. Прокопович

 

Теоретичні основи формування стратегії сталого розвитку меблевих підприємств України на основі кластерного аналізу

128

М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич

 

Соціально-економічна природа та функції податків

132

Н.О. Арсиненко

 

СТВОРЕННЯ РЕЦЕПТУРИ ХЛІБА ІЗ ЗБАЛАНСОВАНИМ ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ

138

М.І. Бублик, О.І. Сипливчак

 

теоретичний аналіз методів, які застосовують для оцінки техногенних збитків

144

М.Я. Винницька

 

МІЖНАРОДНА КООРДИНАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ флуктуацій

149

В.Б. Дзьоба

 

Вдосконалення управління на підприємствах машинобудівної промисловості з використанням інструментів контролінгу

154

О.Б. Жихор

 

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

161

О.В. Заброцька

 

БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ У ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ З УНІТАРНИМ ДЕРЖАВНИМ УСТРОЄМ

166

Л.Г. Квасній

 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГАЛУЗЯМИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКУ

171

В.Л. Кльоба

 

Ситуаційний центр управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями

176

М.Б. Колісник

 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

184

А.В. Колодійчук, В.М. Пісний, Ж.В. Семчук

 

СУТністЬ ІННОВАЦІЙ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

191

Л.В. Кузнєцова

 

Сутність та основні складові системи управління фінансами банку

196

Ю.М. Кушнірчук

 

ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

205

О.В. Максимець

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

210

С.К. Реверчук, Т.В. Яворська

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

216

Т.В. Склярук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, яке ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

222

Л.Й. Созанський

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНсоВОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

227

О.Є. Сухай, І.І. Яремко

 

Концептуальні підходи до формування й управління потенціалом підприємства

233

Ю.І. Турянський

 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

238

Б.І. Шувар

 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТУ ПРОДУКЦІЮ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

242

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць

 

Імітаційне моделювання фінансових зловживань у ТУРИСТИЧНій ГАЛУЗІ

248

С.В. Кавун, О.Г. Зима, І.О. Ревак

 

МОДЕЛІ ОЦІНювання ВАРТОСТІ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

255

В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк, Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі

 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ АКУСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕМС

261

І.Г. Цмоць, Я.П. Кісь, О.В. Скорохода

 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

269

О.Р. Марець, О.М. Вільчинська

 

ОЦІНювання СТУПЕНя ПОЛЯРИЗАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІЩЕНИХ КРИВИХ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ

279

О.А. Пастух

 

УТОЧНЕННЯ ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КВАНТОВОЇ НЕЧІТКОЇ МНОЖИНИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕННЯ ОБЛАСТІ ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ІНДИКАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ

286

Д.Д. Пелешко

 

Інформативність та ентропія динамічної теорії інформації в окремих задачах оброблення зображень у наборах

291

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ