НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.8. – 304 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 27.08.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Ко­пій, Ю.Й. Ка­га­няк, М.М. Ми­хайлен­ко

 

уДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ НОР­МА­ТИ­ВІВ ФОР­МУ­ВАН­НЯ СОС­НО­ВИХ ДЕ­РЕ­ВОС­ТА­НІВ СВІ­ЖО­ГО БО­РУ ЗА­ХІД­НО­ГО ПО­ЛІС­СЯ

7

Г.Г. Гри­ник, А.І. За­до­рож­ний

 

змі­ни щіль­нос­ті де­ре­ви­ни стов­бу­рів та над­зем­на фі­то­ма­са се­редньо­ві­ко­вих де­ре­вос­та­нів бу­ка лі­со­во­го та яли­ни євро­пейсь­кої на те­ри­то­рії дер­жав­но­го під­приємства "Між­гірсь­ке лі­со­ве гос­по­дар­ство"

14

С.І. Мик­луш, Ю.С. Мик­луш

 

По­рів­нян­ня рос­ту на­сад­жень бу­ка лі­со­во­го на пів­ніч­ній і схід­ній МЕ­Жах ЙОГО АРЕ­АЛУ

25

Ю.І. Гайда

 

ПРОБ­ЛЕ­МИ ОЦІ­НЮ­ВАН­НЯ ЕКО­НО­МІЧ­НОЇ ЕФЕК­ТИВ­НОС­ТІ ЗБЕ­РЕ­ЖЕН­НЯ ЛІ­СО­ВИХ ГЕ­НЕ­ТИЧ­НИХ РЕ­СУР­СІВ

31

П.Т. Ящен­ко

 

ДО ІС­ТО­РІЇ СТВО­РЕН­НЯ НА­ЦІ­ОНАЛЬ­НО­ГО ПРИ­РОД­НО­ГО ПАР­КУ "СКО­ЛІВСЬ­КІ БЕС­КИ­ДИ"

39

А.І. Гу­зій, В.П. Вла­сюк, Ю.В. За­хо­жий

 

ДИ­НА­МІ­КА ЧИ­СЕЛЬ­НОС­ТІ ЛИ­СИ­ЦІ ЗВИ­ЧАЙНОЇ (VUL­PES VUL­PES L.) ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАЙЦЯ-РУ­СА­КА НА ЖИ­ТО­МИР­ЩИ­НІ

44

О.О. Клим­чук

 

СЕ­ЗОН­НА ДИ­НА­МІ­КА КОН­СОР­ТИВ­НИХ ЗВ'ЯЗ­КІВ ПТА­ХІВ У СОС­НО­Вих НА­САД­ЖЕН­Нях цен­траль­но­го по­ліс­ся

52

Р.М. Крав­чук

 

ПО­ШИ­РЕН­НЯ, РІСТ ТА ПРО­ДУК­ТИВ­НІСТЬ ЧОР­НО­ВІЛЬ­ХО­ВИХ ДЕ­РЕ­ВОС­ТА­НІВ НА МА­ЛО­МУ ПО­ЛІС­СІ УК­РА­ЇНИ

56

С.М. Ле­ван­довсь­ка

 

ОЦІН­КА ЕФЕК­ТИВ­НОС­ТІ РІЗ­НИХ СПО­СО­БІВ ВИ­РО­ЩУ­ВАН­НЯ СОР­ТІВ АЙСТРИ ОД­НО­РІЧ­НОЇ (CAL­LIS­TEP­HUS CHI­NEN­SIS (L.) NE­ES.)

62

Л.С. Осад­чук, В.П. Ряб­чук, Т.В. Юсь­ке­вич, В.М. Гриб

 

Си­ро­вин­ні ре­сур­си для за­го­тів­лі жи­ви­ці в Ук­ра­їні

66

Т.М. Пуш­карьо­ва

 

ОСОБ­ЛИ­ВОС­ТІ ЗА­РОС­ТАН­НЯ ТРАН­СФОР­МО­ВА­НИХ ЗЕ­МЕЛЬ­НИХ ДІ­ЛЯ­НОК ВНАС­ЛІ­ДОК БУ­ДІВ­НИЦ­ТВА

70

В.М. Сма­голь, О.С. Ша­ра­па, П.Б. Хоєцький

 

ДИ­НА­МІ­КА ЧИ­СЕЛЬ­НОС­ТІ ЗУБ­РА (BI­SON BO­NA­SUS L.) В УГІД­ДЯХ ДЕР­ЖАВ­НО­ГО ПІД­ПРИЄМСТВА "МИС­ЛИВСЬ­КЕ ГОС­ПО­ДАР­СТВО ЗВІ­РІВСЬ­КЕ"

73

В.П. Тка­чик

 

ФЛО­РО-РОС­ЛИН­НІ КОМ­ПЛЕК­СИ FA­GUS SYL­VA­TI­CA L. У ЗА­ПО­ВІД­НО­МУ УРО­ЧИ­ЩІ "ПІД­КА­МІНЬ" ТА КОМ­ПЛЕК­СНІЙ ПАМ'ЯТ­ЦІ ПРИ­РО­ДИ "ТРИ­НІГ" (ЛЬВІВСЬ­КІ ГО­ЛО­ГО­РИ)

81

Е.В. Ту­рис, Е.О. Ши­ловсь­ка, Ю.В. Плу­га­тар

 

Су­час­ний стан лі­со­ге­не­тич­ної ба­зи Кри­му

85

В.О. Ле­щен­ко

 

Пря­мі втра­ти лі­со­во­го гос­по­дар­ства від по­жеж у сос­ня­ках ДЕР­ЖАВ­НО­ГО ПІД­ПРИЄМСТВА "ЗМІ­ЇВСЬ­КЕ ЛІ­СО­ВЕ ГОС­ПО­ДАР­СТВО"

91

П.Д. Мар­ків, Т.В. Пар­пан

 

ВІД­НОВ­ЛЕН­НЯ та ДИ­НА­МІ­КА ПЕ­РЕТ­ВО­РЕ­НИХ ЯЛИ­ЦЕ­ВИХ ЛІ­СІВ

96

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

А.М. Дейне­ка

 

АНА­ЛІЗ ПРО­ЦЕ­СІВ ТРАН­СФОР­МА­ЦІЇ ЕКО­НО­МІЧ­НИХ, ЕКО­ЛО­ГІЧ­НИХ ТА СО­ЦІ­АЛЬ­НИХ ФУН­КЦІЙ ЛІ­СО­ВО­ГО ГОС­ПО­ДАР­СТВА

101

В.М. Іва­ниць­ка

 

ЕКО­ЛО­ГІЧ­НІ ПРОБ­ЛЕ­МИ І ШЛЯ­ХИ ЕФЕК­ТИВ­НО­ГО ЗАС­ТО­СУ­ВАН­НЯ ДОБ­РИВ, ЦЕ­ОЛІ­ТІВ І МЕ­ЛІ­ОРАН­ТІВ У ПЛО­ДО­ВИХ КУЛЬ­ТУР­БІ­ОГЕ­ОЦЕ­НО­ЗАХ В УМО­ВАХ ЗА­КАР­ПАТ­ТЯ

109

Р.О. Ко­валь

 

Ана­ліз ста­ну та тен­ден­ції фор­му­ван­ня ка­дас­тру рек­ре­аційних те­ри­то­рій в Ук­ра­їні

113

О.Л. Кра­тюк

 

ЕКО­ЛО­ГО-ЛІ­СІВ­НИ­ЧА ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА ТО­КО­ВИЩ ГЛУШ­ЦЯ (Tet­rao uro­gal­lus L.) В УМО­ВАХ ЦЕН­ТРАЛЬ­НО­ГО ПО­ЛІС­СЯ

116

Н.А. Све­ле­ба, М.М. Бі­гус

 

АК­ТУ­АЛЬ­НІ ПРОБ­ЛЕ­МИ ТУ­РИС­ТИЧ­НО­ГО БІЗ­НЕ­СУ В УМО­ВАХ ДИ­НА­МІЧ­НИХ ЗМІН РИН­КО­ВО­ГО СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩА

122

В.П. Тка­чик, Г.В. Бод­нар­чук

 

ФЛО­РО­НА­СЕ­ЛЕН­НЯ ЗА­ПО­ВІД­НО­ГО УРО­ЧИ­ЩА "ШКЛІВСЬ­КЕ" (РОЗ­ТОЧ­ЧЯ)

127

Г.Д. Шу­так, В.Д. Со­лод­кий, В.Я. За­ячук

 

ЕКО­ЛО­ГО-БІ­ОЛО­ГІЧ­НІ ЗА­СА­ДИ СТВО­РЕН­НЯ НА­ЦІ­ОНАЛЬ­НО­ГО ПРИ­РОД­НО­ГО ПАР­КУ "ХО­ТИНСЬ­КИЙ"

129

О.Б. Жи­хор

 

МЕ­ХА­НІЗМ РЕ­АЛІ­ЗА­ЦІЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ ІН­НО­ВА­ЦІЙНО­ГО РОЗ­ВИТ­КУ РЕ­ГІ­ОНУ

133

М.І. Яц­ків, Т.М. Сте­пу­ра

 

СО­ЦІ­АЛЬ­НО-ЕКО­НО­МІЧ­НИЙ РОЗ­ВИ­ТОК РЕ­ГІ­ОНУ ТА РІ­ВЕНЬ ЖИТ­ТЯ НА­СЕ­ЛЕН­НЯ

139

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мар­тин­ців, М.Г. Ада­мовсь­кий, В.В. Ба­ри­ляк, Б.В. Со­ло­губ

 

Особ­ли­вос­ті роз­ра­хун­ку сис­тем із зам­кну­тим ру­хо­мим тя­го­во-нес­ним ка­на­том

146

В.В. Па­нов, Р.Г. Са­ла­бай

 

ви­ко­рис­тан­ня де­ре­вин­них ком­по­зит­них ма­те­рі­алів ПРИ ВИ­ГО­ТОВ­ЛЕН­НІ ван­таж­них під­до­нів

152

М.І. Пи­лип­чук, М.Р. Бур­дяк

 

МЕ­ТО­ДИ­КА ДОС­ЛІД­ЖЕН­НЯ ТОЧ­НОС­ТІ РОЗ­ПИ­ЛЮ­ВАН­НЯ КО­ЛОД НА КРУГ­ЛО­ПИЛ­КО­ВО­МУ ВЕР­СТА­ТІ "ЯСЕНЬ-БА­РА­КУ­ДА"

156

В.Р. Бі­лець­кий, В.О. Шу­бен­ко, М.В. Іва­ню­та, Я.Д. Ярош

 

ВСТА­НОВ­ЛЕН­НЯ РА­ЦІ­ОНАЛЬ­НИХ ПА­РА­МЕТ­РІВ КОТ­КІВ ҐРУН­ТО­ОБ­РОБ­НИХ АГ­РЕ­ГА­ТІВ

161

Ю.І. Грицюк

 

СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЇ РОЗКРОЮ

167

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Л.І. Со­піль­ник, А.В. Ко­ло­дійчук

 

ТЕ­ОРЕ­ТИЧ­НІ АС­ПЕК­ТИ УП­РАВ­ЛІН­НЯ КОН­КУ­РЕН­ТОС­ПРО­МОЖ­НІС­ТЮ ПІД­ПРИЄМСТВ

183

Л.Т. Шев­чук, В.І. Вось­ка­ло

 

проб­ле­ми Сег­ре­га­ції но­во­го жит­ло­во­го бу­дів­ниц­тва

188

М.Л. Ла­піш­ко, О.П. Сі­дель­ник

 

МЕ­ХА­НІЗМ ДЕР­ЖАВ­НО­ГО ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕН­НЯ КОН­КУ­РЕН­ТОС­ПРО­МОЖ­НОС­ТІ НЕ­БАН­КІВСЬ­КИХ ФІ­НАН­СО­ВИХ УС­ТА­НОВ

194

Г.В. Мись­ків, О.В. Пи­лип'як

 

РОЗ­ВИ­ТОК БАН­КІВСЬ­КОЇ СИС­ТЕ­МИ УК­РА­ЇНИ В СУ­ЧАС­НИХ УМО­ВАХ

203

О.Я. Ан­дрійчук, І.В. Ба­нах

 

ТЕ­ОРЕ­ТИ­КО-ПРИК­ЛАД­НІ АС­ПЕК­ТИ ФОР­МУ­ВАН­НЯ КО­ДЕК­СУ ІН­НО­ВА­ЦІЙНОЇ КУЛЬ­ТУ­РИ МА­ШИ­НО­БУ­ДІВ­НО­ГО ПІД­ПРИЄМСТВА

208

М.І. Буб­лик, Л.М. Ко­валь

 

ЕКО­НО­МІ­КО-МА­ТЕ­МА­ТИЧ­НА МО­ДЕЛЬ ВИ­БО­РУ ПРІ­ОРИ­ТЕТ­НИХ НАП­РЯ­МІВ ДЕР­ЖАВ­НОЇ ПІД­ТРИМ­КИ МА­ЛО­ГО ПІД­ПРИЄМНИЦ­ТВА в ре­гі­оні

214

В.Ю. Зих

 

Сві­тог­ляд­на дис­ку­сія УК­РА­ЇНСЬ­КО­ГО ПРИ­ВАТ­НО­ГО ПІД­ПРИЄМНИЦ­ТВА З КО­ОПЕ­РА­ЦІЄЮ в Га­ли­чи­ні у між­воєнний пе­рі­од

220

Б.Ю. Ки­ша­ке­вич

 

ВИ­КО­РИС­ТАН­НЯ КО­РЕ­ЛЯ­ЦІЇ АК­ТИ­ВІВ у МО­ДЕ­ЛЮ­ВАН­НІ КРЕ­ДИТ­НО­ГО РИ­ЗИ­КУ ПОР­ТФЕ­Ля

234

В.Л. Кльо­ба

 

СИ­ТУ­АЦІЙНИЙ ЦЕНТР БАН­КУ ЯК ЕФЕК­ТИВ­НИЙ НАП­РЯМ УДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ УП­РАВ­ЛІН­НЯ ВРЕ­ГУ­ЛЮ­ВАН­НЯМ ПРОБ­ЛЕМ­НОЇ ЗА­БОР­ГО­ВА­НОС­ТІ

240

Р.Л. Кльо­ба

 

РЕ­ІН­ЖИ­НІ­РИНГ І БЕН­ЧМАР­КІНГ ЯК ІНСТРУ­МЕН­ТИ ВДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ УП­РАВ­ЛІН­НЯ БАН­КІВСЬ­КОЮ ДІ­ЯЛЬ­НІС­ТЮ

247

Г.М. Ко­ліс­ник

 

Еко­но­міч­на сут­ність вит­рат і уп­рав­лін­ня ни­ми

252

В.Т. Су­ха­ре­вич

 

Банк як суб'єкт лі­зин­го­вих від­но­син

258

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.Д. Ве­лич­ко, С.Я. Вовк, А.Р. Дзю­бик

 

РОЗ­ПО­ДІЛ СТА­ЦІ­ОНАР­НО­ГО ТЕМ­ПЕ­РА­ТУР­НО­ГО ПО­ЛЯ В БА­ГА­ТО­ША­РО­ВО­МУ ЦИ­ЛІН­ДРІ

266

І.В. Би­чи­нюк

 

РОЗ­РОБ­ЛЕН­НЯ МЕ­ТО­ДУ РОЗ­РА­ХУН­КУ ЩОГ­ЛИ ПРО­МІЖ­НОЇ ОПО­РИ

271

М.В. Дац­ко, М.П. Го­ло­ва­тюк

 

МО­ДЕ­ЛЮ­ВАН­НЯ РУ­ХУ ТРАН­СПОР­ТНИХ ЗА­СО­БІВ З ПРО­МІЖ­НИМ РОЗ­ВАН­ТА­ЖЕН­НЯМ

275

І.М. Гор­бан

 

Те­оре­ти­ко-ме­то­дич­на пос­та­нов­ка зав­дань комп'ютер­но-орієнто­ва­но­го ауди­ту під­приємства: ос­нов­ні по­ло­жен­ня, уза­галь­нен­ня і нап­рям­ки рі­шен­ня

282

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ