НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 25.06.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, М.М. Михайленко

 

СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СВІЖОГО СОСНОВОГО БОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

7

С.І. Миклуш

 

Напрями організації сталого багатоцільового  господарства в рівнинних букових лісах

14

Ю.І. Черневий, П.Р. Третяк, В.С. Данилів, А.І. Савчин, Р.М. Юхим

 

Особливості росту вікових модельних дерев ялиці білої на гірських схилах у верхів'ї басейну ріки лімниці У Карпатах

21

Ю.О. Клименко

 

НАСАДЖЕННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК  САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28

В.Д. Солодкий, Г.Д. Шутак, В.Я. Заячук

 

ДО ПИТАННЯ ПРИРОДНОГО ЗАЛІСЕННЯ ЛУК І ПОЛОНИН

37

С.М. Шевченко

 

Інтенсивність транспірації листям карагани  деревоподібної (caragana arborescens Lam.)  у придорожніх захисних лісових насадженнях Центрального Поділля

40

М.М. Гузь, Р.М. Гречаник, М.М. Лісовий

 

Сучасний стан генофонду Бука лісового (Fagus sylvatica L.) на Львівщині

44

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.І. Карий

 

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ МІСТА: ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ  І ВИКОРИСТАННЯ

51

Ю.В. Плугатар, А.Г. Рудь, В.В. Папельбу

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ВІДНОВЛЕННЯ ХВОЙНИХ ПОРІД у КРИМУ

58

В.М. Іваницька

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ПЛОДОВІ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

61

Х.Р. Василишин, І.А. Дубовіч

 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ЕКОЛОГІЧНОГО  СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

65

Л.І. Дяченко

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РОЗВИТКУ  РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

72

В.М. Черторижський, А.В. Колодійчук

 

Кластерна модель організації туристичної  діяльності – чинник виходу та закріплення  туристичних фірм на зовнішніх ринках

75

М.М. Холод

 

Еволюція поглядів економістів на зв'язок  економіки та ПРИРОДНОГО середовища

81

О.Ю. Боч­ко

 

СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

85

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.П. Мартинців, О.М. Удовицький, Б.В. Сологуб

 

Аналіз роботи рекреаційних канатних установок як підвісних конвеєрів

90

Б.В. Білик, Н.В. Шевченко

 

ЩОДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНА  ТА МЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ ПОВНОПРИВІДНИХ  ЛІСОВОЗНИХ АВТОМОБІЛІВ

97

І.В. Кузьо, О.В. Житенко

 

МЕТОДИКА ТА КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ  ДВОЛАНКОВОГО АВТОВОЗА

102

Н.Я. Петришин, П.С. Сивохіп

 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ  СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ  МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

105

Л.І. Челядин, В.П. Лісафін, В.Л. Челядин

 

Дослідження впливу конструктивних елементів тонкошарового відстійника на ефективність  їхньої роботи та екобезпеку об'єкта

111

Н.В. Шевченко

 

МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ  ДВИГУНА ТА МЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ ЛІСОВОЗНОГО  АВТОМОБІЛЯ

117

Г.Я. Шевчук, О.В Омельчук, Г.В. Думич

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ  ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ

123

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк

 

перспективи розвитку та ефективність  виробництва продукції на сільськогосподарських підприємствах у ринкових умовах

127

Т.Є. Маселко, Н.В. Домашиц

 

Методологічні засади управління маркетинговою діяльністю підприємств

132

С.І. Баран

 

Методи підвищення ефективності інноваційної  діяльності в аграрному секторі

135

Х.С. Баранівська, Є.С. Барвінська, Р.В. Фещур

 

Функціональний підхід до управління  економічною стійкістю підприємств

140

О.І. Грицай

 

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

150

В.В. Гуменюк

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

157

С.Т. Дуда, О.М. Матіїв

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

165

Л.О. Шкварчук, В.В. Муха

 

Проблеми забезпеченості власними обіговими коштами підприємств швейної промисловості  України

168

Н.О. Здобицька

 

РИНОК ЗЕМЛІ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

173

М.В. Оліховська

 

СУТНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ТА ЇХні ОСОБЛИВОСТІ

176

І.П. Онуфрик, А.Я. Табачук

 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК  ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

180

О.Б. Осінська

 

Теоретичні концепції соціального ринкового господарства

186

Н.Б. Ярошевич, І.А. Хайдукова

 

РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

192

Р.Р. Рісна

 

Трудова рееміграція та її роль у соціально-економічному розвитку регіону

197

Л.Й. Созанський

 

Факторний аналіз ефективності використання капіталу будівельними підприємствами України

200

М.І. Хмелярчук, О.П. Павлишин, М.І. Павлишин

 

Організаційно-економічні проблеми  функціонування кредитної системи України

206

Н.М. Холод

 

Напрями підвищення рівня добробуту населення  в Україні в контексті інституційних реформ

212

Л.О. Шкварчук, І.М. Павлов

 

Аналіз джерел формування основного капіталу підприємств України

219

Н.Б. Ярошевич, В.М. Троцюк

 

ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

224

А.Р. Дуб

 

Забезпечення сімейних аграрних господарств сільськогосподарською технікою: стан та  напрями державного сприяння в умовах  економічної кризи

228

А.М. Должанський

 

Вплив чинників на організацію бухгалтерського обліку і контролю витрат на поліграфічних  підприємствах

234

Н.Б. Ярошевич, Н.Є. Шутовська

 

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

240

 

 

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ  ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

245

Я.Ю. Марущак

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ  ДІАГНОСТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

249

І.В. Артищук

 

Інтегральний показник ефективності розвитку суб'єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень

253

М.П. Генсецький

 

АСПЕКТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ КАДАСТРУ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

259

І.М. Горбан

 

Моделі та алгоритми розв'язання задач  контролінгу підприємства: менеджмент  формування стратегії запозичених засобів

262

В.П. Карашецький

 

Комп'ютерна система тестування знань

267

О.А. Пастух

 

ВІДНОШЕННЯ КВАНТОВИХ НЕЧІТКИХ МНОЖИН  ДРУГОГО РОДУ

271

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

ІОННІ ЛАНЦЮГИ З ТОЧКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ ДИПОЛЬНОГО ТИПУ: ПОВТОРНЕ ОПРОМІНЮВАННЯ

275

Л.М. Кравчук

 

МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ВИПУСКНИКІВ  Вищих навчальних Закладів НА РИНКУ ПРАЦІ

285

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ