НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – 320 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 25.06.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.І. Мик­луш, С.А. Гав­ри­люк

 

СТВО­РЕН­НЯ ЦИФ­РО­ВОЇ КАР­ТИ ЛІ­СІВ ЗА­ХІД­НО­ГО ЛІ­СОС­ТЕ­ПУ УК­РА­ЇНИ НА ОС­НО­ВІ МА­ТЕ­РІ­АЛІВ КОС­МІЧ­НО­ГО ЗНІ­МАН­НЯ

7

А.Є. Чер­вон­ний, Н.М. Во­ло­щук

 

Мік­ро­мі­це­ти, ви­ді­ле­ні із под­ріб­не­ної де­ре­ви­ни гі­лок з лис­тям твер­до­лис­тя­них по­рід

11

А.І. Ів­чен­ко, І.М. Па­цу­ра, А.С. Мель­ник, О.С. Па­на­сюк

 

ПА­ЛА­ЦО­ВИЙ ПАРК СЕ­ЛИ­ЩА РОЗ­ДІЛ ТА ЙОГО РІД­КІС­НІ ДЕ­РЕ­ВА

17

Н.Л. Блю­сюк, Л.Б. Ко­ля­да

 

ВИ­ДО­ВЕ І ФОР­МО­ВЕ РІЗ­НО­МА­НІТ­ТЯ РО­ДУ SPI­RAEA L. У КО­ЛЕК­ЦІЇ ДЕН­ДРО­ПАР­КУ БО­ТА­НІЧ­НО­ГО СА­ДУ на­ці­ональ­но­го лі­со­тех­ніч­но­го уні­вер­си­те­ту УК­РА­ЇНИ

22

Ю.О. Кли­мен­ко

 

НА­САД­ЖЕН­НЯ НО­ВО­ЧОР­ТО­РИЙСЬ­КО­ГО ПАР­КУ ЖИ­ТО­МИРСЬ­КОЇ ОБ­ЛАС­ТІ

28

Т.М. Пуш­карьо­ва, В.В. Лен­тя­ков, О.А. Чап­лик

 

Ад­вен­тив­на фло­ра як за­сіб пок­ра­щен­ня лан­дшаф­ту та роз­ши­рен­ня бі­оріз­но­ма­ніт­тя в сис­те­мі місь­ких зе­ле­них на­са­джень

35

Н.Л. Ров­дич

 

УДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ УП­РАВ­ЛІН­НЯ ЗЕМ­ЛЯ­МИ ЛІ­СО­ВО­ГО ФОН­ДУ СТА­РО­САМ­БІРСЬ­КО­ГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬ­КОЇ ОБ­ЛАС­ТІ

37

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.А. Ду­бо­віч

 

Зна­чен­ня Ор­га­ні­за­ції Об'єдна­них На­цій у фор­му­ван­ні між­на­род­ної еко­ло­гіч­ної по­лі­ти­ки

41

У.П. Но­вак, І.В. Скальсь­ка, О.С. Юпин

 

СУ­ЧАС­НИЙ СТАН І ШЛЯ­ХИ УДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ ЕКО­НО­МІЧ­НО­ГО МЕ­ХА­НІЗ­МУ ПРИ­РО­ДО­КО­РИС­ТУ­ВАН­НЯ ЛЬВІВ­ЩИ­НИ

49

Н.Т. Гри­нів, Н.М. По­мір­ко

 

СУ­ЧАС­НІ ТЕН­ДЕН­ЦІЇ УП­РАВ­ЛІН­НЯ ПРОБ­ЛЕМ­НИ­МИ ПО­БУ­ТО­ВИ­МИ ВІД­ХО­ДА­МИ

55

С.В. Ні­кі­ті­на, С.І. Ву­ко­ло­ва, С.М. Шо­лойко, Р.О. Го­лі­яд, О.В. Омель­чук

 

ПО­НЯТ­ТЯ ПРО ФІ­ЗІ­ОЛО­ГІЧ­НУ ПОВ­НО­ЦІН­НУ ВО­ДУ ЯК СКЛА­ДО­ВУ ЕКО­ЛО­ГІЧ­НОЇ ОС­ВІ­ТИ ВЧИ­ТЕ­ЛІВ ХІ­МІЇ

65

П.М. Скрип­чук

 

ОБ'ЄКТИВ­НА пот­ре­ба ФОР­МУ­ВАН­НЯ СИС­ТЕ­МИ ЕКО­ЛО­ГІЧ­НОЇ СЕР­ТИ­ФІ­КА­ЦІЇ У ГА­ЛУ­ЗІ ПРИ­РО­ДО­КО­РИС­ТУ­ВАН­НЯ

70

І.П. Со­ло­вій, Л.Ф. Мо­нас­тирсь­ка, Б.Б. По­ле­ха

 

ПО­РІВ­НЯЛЬ­НА ОЦІН­КА ПОС­ЛУГ ЛІ­СО­ВИХ ЕКО­СИС­ТЕМ У РІЗ­НИХ РЕ­ГІ­ОНАХ УК­РА­ЇНИ

79

Л.В. Тка­чук

 

Кон­сер­ва­ція дег­ра­до­ва­них і ма­лоп­ро­дук­тив­них зе­мель як дже­ре­ло фор­му­ван­ня еко­ме­ре­жі Во­линсь­кої об­лас­ті

85

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озар­ків, В.С. Джи­ги­рей, І.А. Со­ко­ловсь­кий, О.І. Озар­ків

 

МЕ­ТО­ДИ­КА РОЗ­РА­ХУН­КУ ТРУБ­НО­ГО ГЕ­ЛІ­ОТЕР­МО­КО­ЛЕК­ТО­РА

91

В.Ф. Прос­ку­ра, І.В. Сі­мо­но­ва

 

Сис­те­ма уп­рав­лін­ня якіс­тю про­дук­ції на під­приємстві як склад­ник ефек­тив­ної його ді­яль­нос­ті

98

В.В. Дже­джу­ла, Г.С. Ра­туш­няк, О.В. Омель­чук

 

УТИ­ЛІ­ЗА­ЦІЯ ТЕП­ЛО­ТИ ВИ­КИД­НО­ГО ВЕН­ТИ­ЛЯ­ЦІЙНО­ГО ПО­ВІТ­РЯ ХІ­МІЧ­НИХ ПІД­ПРИЄМСТВ

102

О.А. Кійко

 

Іден­ти­фі­ка­ція роз­по­ді­лу тов­щи­ни фа­не­ри

106

Р.О. Ко­зак, Р.Г. Са­ла­бай

 

Ана­ліз за­па­сів зла­ко­вої со­ло­ми в Ук­ра­їні як си­ро­ви­ни для ком­по­зи­ційних ма­те­рі­алів

110

Р.Й. Сал­дан

 

ВЛАС­ТИ­ВОС­ТІ КОМ­ПО­ЗИ­ЦІЙНИХ МА­ТЕ­РІ­АЛІВ НА ОС­НО­ВІ КАР­БА­МІ­ДО­ФОР­МАЛЬ­ДЕ­ГІД­НИХ КЛЕ­ЇВ ІЗ РІЗ­НИ­МИ ЗАТ­ВЕР­ДЖУ­ВА­ЧА­МИ

114

С.П. Ша­по­вал

 

Ефек­тив­ність ге­ліоус­та­нов­ки за різ­них ку­тів па­дін­ня теп­ло­во­го по­то­ку на со­няч­ний ко­лек­тор

117

К.Е. Го­лен­ко, О.З. Гор­бай

 

АНА­ЛІЗ ПА­СИВ­НОЇ БЕЗ­ПЕ­КИ АВ­ТО­БУ­СІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКИДАНЬ

120

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.Б. Ро­ма­ни­шин, Н.І. Гор­баль

 

АНА­ЛІЗ СТА­НУ ТА ТЕН­ДЕН­ЦІЙ РОЗ­ВИТ­КУ МА­ШИ­НО­БУ­ДІВ­НОЇ ГА­ЛУ­ЗІ

131

М.І. Буб­лик, Т.І. Ба­бій

 

Роз­ви­ток ло­гіс­ти­ки в су­час­них умо­вах фун­кці­ону­ван­ня рин­ку

138

В.П. Ле­щук

 

Фор­му­ван­ня фі­нан­со­во­го ка­пі­та­лу ФІ­НАН­СО­ВО-про­мис­ло­вих груп у рин­ко­вих умо­вах

142

У.Р. Су­хорсь­ка, Т.А. Ру­бан

 

Міс­це стра­те­гії про­су­ван­ня у мар­ке­тин­го­вій ді­яль­нос­ті ВАТ "Львівсь­ка пи­во­вар­ня"

146

І.Р. Без­паль­ко

 

Особ­ли­вос­ті опо­дат­ку­ван­ня від­сот­ків

150

О.В. Бон­да­рен­ко

 

ЗА­СА­ДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВ­НІШНЬ­ОГО АУДИ­ТУ ДІ­ЯЛЬ­НОС­ТІ СТРА­ХО­ВИХ КОМ­ПА­НІЙ

157

О.С. Чер­вінсь­ка, М.Р. Мок­ринсь­ка, П.В. Мат­ві­їв

 

УП­РАВ­ЛІН­НЯ БАН­КІВСЬ­КОЮ ЛІК­ВІД­НІС­ТЮ ЯК МЕ­ТОД ФІ­НАН­СО­ВО­ГО МЕ­НЕД­ЖМЕН­ТУ

165

О.Р. За­хід­на

 

дос­лі­джен­ня Стійкос­ті фі­нан­со­вої сис­те­ми ре­гі­ональ­но­го рів­ня

170

П.І. За­че­пи­ло, І.С. Ско­ро­пад

 

ІН­ВЕС­ТИ­ЦІЙНа си­ту­ація в УК­РА­ЇНі: ПРОБ­ЛЕ­МИ ФОР­МУ­ВАН­НЯ ТА ЗА­ХО­ДИ що­до ПО­ЛІП­ШЕН­НЯ

176

І.Ю. Кон­драт, У.О. Но­во­шиць­ка, О.І. Ду­лик

 

Пен­сійне стра­ху­ван­ня ін­ва­лі­дів у сис­те­мі за­галь­но­обов'яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня

183

Р.В. Кри­ган, Т.В. Фу­та­ло

 

Стан і тен­ден­ції роз­вит­ку роз­дріб­ної тор­го­вель­ної ме­ре­жі у Львівсь­кій об­лас­ті

188

М.М. Ле­ус

 

Ук­ра­їна та Поль­ща: взаємне ін­вес­ту­ван­ня у про­це­сі еко­но­міч­но­го зрос­тан­ня

194

Г.О. Пар­тин, Я.В. Маєвсь­ка

 

ВИ­ДИ та МІС­ЦЕ ФІ­НАН­СО­ВО­ГО КОН­ТРО­ЛІН­ГУ НА ПІД­ПРИЄМСТВІ

199

О.П. Ма­кар

 

Зов­ніш­ні за­по­зи­чен­ня в сис­те­мі чин­ни­ків еко­но­міч­ної ста­біль­нос­ті Ук­ра­їни

202

Г.О. Пар­тин, О.Я. Мит­ру­хі­на

 

ФІ­НАН­СО­ВА СТРА­ТЕ­ГІЯ У СИС­ТЕ­МІ УП­РАВ­ЛІН­НЯ ФІ­НАН­СА­МИ ПІД­ПРИЄМСТВ

208

О.Б. Осінсь­ка

 

Ос­нов­ні ета­пи фор­му­ван­ня со­ці­аль­но-орієнтов­но­го рин­ку як фор­ми рин­ко­вої еко­но­мі­ки

214

Л.В. Пав­ло­ва

 

УДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ МЕ­ТО­ДИ­КИ Нор­ма­тив­нОЇ ГРО­ШО­ВОЇ оцін­кИ зе­мель ко­мер­ційно­го приз­на­чен­ня

220

Т.Є. Удо­ви­чен­ко, В.Й. Же­жу­ха, М.М. То­мич

 

ЕКО­НО­МІЧ­НИЙ РЕ­ГІ­ОН ЯК МІС­ЦЕ ЗО­СЕ­РЕД­ЖЕН­НЯ ІН­НО­ВА­ЦІЙНОЇ АК­ТИВ­НОС­ТІ ПІД­ПРИЄМСТВ

223

Я.П. Уха­че­вич, О.А. Паш­ко

 

ІН­НО­ВА­ЦІЇ ЯК ВИ­РІ­ШАЛЬ­НИЙ ЧИН­НИК ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕН­НЯ КОН­КУ­РЕН­ТОС­ПРО­МОЖ­НОС­ТІ ВІТ­ЧИЗ­НЯ­НО­ГО МА­ШИ­НО­БУ­ДУ­ВАН­НЯ НА СВІ­ТО­ВО­МУ РИН­КУ

227

О.С. Чер­вінсь­ка, А.В. Ма­зур, Л.З. Чер­вінсь­ка

 

ПРОБ­ЛЕ­МИ БАН­КІВСЬ­КО­ГО ОБ­СЛУ­ГО­ВУ­ВАН­НЯ КЛІЄНТІВ В УМО­ВАХ СТА­БІ­ЛІ­ЗА­ЦІЇ ФІ­НАН­СО­ВОЇ КРИ­ЗИ

242

Б.М. Шев­чик, О.О. Моз­галь

 

СУ­ЧАС­НИЙ ЕКО­НО­МІЧ­НИЙ ЛІ­БЕ­РА­ЛІЗМ В КОН­ТЕК­СТІ ГЛО­БА­ЛІ­ЗА­ЦІЇ СВІ­ТО­ВОЇ ЕКО­НО­МІ­КИ

247

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Ю.М. Раш­ке­вич, А.М. Ко­валь­чук, Д.Д. Пе­леш­ко

 

ШИФ­РУ­ВАН­НЯ І ДЕ­ШИФ­РУ­ВАН­НЯ ЗОБ­РА­ЖЕНЬ ТЕР­НАР­НИ­МИ АФІН­НИ­МИ ФОР­МА­МИ З ЕЛЕ­МЕН­ТА­МИ АЛ­ГО­РИТ­МУ RSA

259

О.А. Пас­тух

 

ОБ­ЧИС­ЛЕН­НЯ ІН­ДИ­КА­ТОР­НИХ ФУН­КЦІЙ КВАН­ТО­ВИХ НЕ­ЧІТ­КИХ ВІД­НО­ШЕНЬ

262

П.В. Ти­мо­щук

 

СТРУК­ТУР­НО-ФУН­КЦІ­ОНАЛЬ­НІ СХЕ­МИ ПО­ДІЛЬ­НИ­КІВ ЧАС­ТО­ТИ ДИС­КРЕ­ТИ­ЗО­ВА­НИХ ГАР­МО­НІЧ­НИХ СИГ­НА­ЛІВ У ПАР­НУ КІЛЬ­КІСТЬ РА­ЗІВ

267

О.А. Сти­ра­нівсь­кий, Ю.О. Сти­ра­нівсь­кий

 

УДОС­КО­НА­ЛЕН­НЯ ПРО­ЦЕ­ДУ­РИ АВ­ТО­МА­ТИЧ­НО­ГО ТРА­СУ­ВАН­НЯ ЛІ­СО­ВОЇ ДО­РО­ГИ НА ЦИФ­РО­ВІЙ МО­ДЕ­ЛІ МІС­ЦЕ­ВОС­ТІ

271

О.О. Глу­щен­ко

 

ура­ху­ван­ня чин­ни­ків "від­ми­ван­ня" до­хо­дів у фун­кції ко­рис­нос­ті не­ле­галь­но­го під­приємця

276

С.В. Князь, Ю.О. Ан­дрі­анов, Д.К. Зін­ке­вич

 

РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИВ­НІСТЬ КРЕ­АТИВ­НИХ РІ­ШЕНЬ У СФЕ­РІ ІН­ВЕС­ТИ­ЦІЙНОЇ ДІ­ЯЛЬ­НОС­ТІ МА­ШИ­НО­БУ­ДІВ­НИХ ПІД­ПРИЄМСТВ

284

Г.Б. Нес­те­рен­ко

 

ГЕОІН­ФОР­МА­ЦІЙНІ ТЕХ­НО­ЛО­ГІЇ У здійснен­ні ІН­ВЕН­ТА­РИ­ЗА­ЦІЇ ЗЕ­МЕЛЬ НА­СЕ­ЛЕ­НИХ ПУН­КТІВ

291

М.В. Су­лим, В.І. Сте­фа­няк

 

ПО­БУ­ДО­ВА ФУН­КЦІЙ НА­ЛЕЖ­НОС­ТІ ДЛЯ ЗОН РИ­ЗИ­КУ ді­яль­нос­ті під­приємства

294

З.П. Чор­ній, І.Б. Пір­ко, В.М. Са­ла­пак, М.В. Дя­чук

 

РА­ДІ­АЦІЙНІ ПРО­ЦЕ­СИ В ІОН­НИХ ЛАН­ЦЮ­ГАХ, ЛЕ­ГО­ВА­НИХ ЧУ­ЖО­РІД­НИ­МИ ІОНА­МИ ТА ІОН­НІ ЛАН­ЦЮ­ГИ З ТОЧ­КО­ВИ­МИ ДЕ­ФЕК­ТА­МИ ДИ­ПОЛЬ­НО­ГО ТИ­ПУ

298

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ