НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 28.05.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.Р. Вицега, Г.Г. Гриник

 

Національні інвентаризації лісів певних країн Європи та їхній досвід для здійснення експериментальної інвентаризації ЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНи

7

Р.М. Кравчук, В.В. Лавний

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ КРОН ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ НА МАЛОМУ ПОЛІССІ

18

Л.П. Іщук, Н.П. Голуб

 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЕВНИХ І КУЩОВИХ НАСАДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

26

О.О. Орлов, І.Т. Гулик, П.Б. Хоєцький, М.М. Казимир

 

ЖИВЛЕННЯ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34

Н.О. Сиплива

 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНОЇ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

39

Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк

 

СТРУКТУРА І СТАН ДЕРЕВОСТАНІВ ЯЛИЦІ БІЛОЇ НА КОСІВЩИНІ

42

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.Ф. Калуцький, А.М. Гаврусевич, А.П. Іванюк, М.М. Запоточний

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ГІРСЬКІ ЛІСИ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА В НИХ

49

І.Є. Кульчицький-Жигайло, О.І. Озарків, І.М. Озарків, О.М. Левчунець

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ ХІМІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ У АТМОСФЕРНИХ ОПАДАХ І ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СТОКУ

54

М.І. Бублик, О.В. Кухарук, С.А. Лисенко

 

Аналіз ПРОБЛЕМ І МЕХАНІЗМів РОЗВИТКУ РИНКу ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ

59

Н.В. Гребельна, В.В. Снітинський

 

МІГРАЦІЯ ІОНІВ КАДМІЮ ЗА ПРОФІЛЕМ ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ В УМОВАХ ІМПАКТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

63

О.В. Косинець

 

залежність вегетативної здатності кукурудзи та райграсу однорічного у фазі проростання від вмісту у ґрунті свинцю та кадмію

67

О.С. Мачуга

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПАРАМЕТРІВ НАВАНТАЖЕНОСТІ ГІДРОСПОРУД ГІРСЬКИХ РІчоК

71

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків, В.Я. Озарків, О.І. Озарків, О.М. Левчунець

 

СОНЯЧНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКА ДЛЯ УКРАЇНИ

81

В.Й. Жежуха

 

СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

88

Р.Р. Климаш, В.В. Шостак, Р.Ф. Климаш, Л.М. Дорундяк, А.В. Ляшеник

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЯ НА ПРОЦЕС ПИЛОВЛОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ В ІНЕРЦІЙНИХ ПИЛООЧИСНИХ УСТАНОВКАХ

92

О.В. Князевська, Г.В. Корецька, І.А. Подвальний

 

ПІДСУМКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

97

Г.М. Лапіцька, Г.М. Чайковська

 

Технологія та автоматизація виготовлення дерев'яного рельєфу під час оздоблення меблів

103

І.М. Озарків, Ю.Р. Дадак, Р.М. Дадак

 

РОЗРАХУНОК НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

107

В.Ю. Самуляк

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

110

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.С. Шевченко, І.Г. Гурняк

 

ТЕНДЕНЦІЇ інноваційного розвитку деревообробних підприємств в Україні

116

А.Р. Дуб

 

Стан і перспективи залучення членів сімейних аграрних господарств до системи соціального страхування в Україні

120

О.І. Іляш, С.М. Кулай

 

ОЦІНювання ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА у РИНКОВИХ УМОВАХ і НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

127

О.В. Босак

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ чинник ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

131

М.І. Бублик, М.М. Хім'як, М.В. Лібер

 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

136

А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпаргало

 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

139

О.Й. Вівчар, В.М. Саварин

 

Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства

146

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк

 

Перспективи розвитку господарств населення у ринкових умовах

151

І.Б. Дутчак

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДТВОРЕННЯ ПОВНОЦІННОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

155

М.М. Жибак

 

Ефективність використання трудових ресурсів сільськогосподарського виробництва

162

О.П. Жук

 

ПРОЦЕСИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

166

І.Н. Карпунь

 

Структурні фінансові механізми Антикризових заходів суб'єкта господарювання

171

Ю.М. Кушнірчук

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ОПОДАТКУВАННЯ

178

М.Л. Лапішко, Н.В. Кривень

 

Проблеми реструктуризації мікрокредитів малого бізнесу в період фінансової кризи

184

О.О. Лопата, Н.О. Кобилинець, Л.Л. Лялька

 

СИСТЕМа оцінки фінансової стійкості страхоВОЇ КОМПАНІЇ

191

Н.Г. Міценко, М.М. Мікайло

 

Особливості оцінювання фінансового стану підприємств у країнах з ринковою економікою

196

Ю.В. Максимець

 

Стимулювання і мотивація управлінської праці у трансформаційній економіці України

199

О.О. Маслак, Ю.О. Смірнов, Р.І. Король, М.М. Томич

 

Методи управління валютним демпінгом комерційних банків

203

Л.І. Новосельська, Ю.Ю. Цігуш

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

208

О.Б. Осінська

 

Значення держави в соціально зорієнтованій ринковій економіці

211

М.Д. Пецкович

 

Внутрішній аудит на машинобудівних підприємствах: організація та доцільність здійснення

218

І.С. Скоропад, В.В. Турко, Н.І. Матійців

 

потреба та ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ТЕПЕРІШНІХ УМОВАХ

224

С.С. Тригоб'юк

 

Лідерство в сучасному СТРАТЕГІЧНОМУ плануванні

228

Л.Є. Фурдичко, О.В. Стецків, І.І. Лютан

 

Напрямки оцінки фінансового стану підприємств

232

С.Г. Шевченко

 

Антиінфляційні чинники зростання рівня монетизації в Україні

236

Н.Б. Ярошевич, М.Б. Антонів

 

Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні

241

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Стадник

 

ПРУЖНА РІВНОВАГА ТІЛА З ВІДНОСНО ЖОРСТКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ПІД ДІЄЮ ОДНОРІДНОГО НАГРІВАННЯ та ТРИВІСНОГО РОЗТЯГУ

247

Р.В. Юринець

 

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА ВІДПОВІДНО ДО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

254

О.М. Березький, К.М. Березька, Ю.М. Батько, Г.М. Мельник

 

СИНТЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ ПРИ СТРУКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

258

І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало

 

ТЕОРЕТИЧНІ засади ТА СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙНСІАНСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

268

Б.А. Демида, Х.Г. Гульовата, I.Г. Цмоць

 

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ОБМІНУ З БУФЕРИЗАЦІЄЮ ДАНИХ ДЛЯ автоматизованої системи управління технологічним процесом З ПРОМИСЛОВОЮ МЕРЕЖЕЮ

275

І.С. Палій

 

Розроблення моделі формування комплексної оцінки праці керівників проекту

284

Ю.І. Цимбалюк

 

Математичне обґрунтування процесу транспортування круглого лісоматеріалу під наметом лісу

288

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ