НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : РВВ НЛТУ України. 2009. – Вип. 19.4. 316 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 30.04.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, І.М. Озарків, І.Є. Кульчицький-Жигайло, О.І. Озарків, О.Я. Данчівська

 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОДИ

7

С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш

 

ЗАГАЛЬНА ФІТОМАСА рівнинних букових насаджень України

16

М.І. Сорока

 

РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "РОЗТОЧЧЯ"

21

А.М. Білоус

 

якісні параметри компонентів фітомаси крон дерев осики у деревостанах східного Полісся України

29

В.Я. Заячук

 

ВПЛИВ ОСВІТЛЕННЯ НА РОЗВИТОК ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ДИКОРОСЛИХ ПЛОДОВИХ РОСЛИН

34

І.С. Нейко

 

СТАН ТА ПРИЧИНИ ДИГРЕСІЇ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

37

Л.М. Петрова

 

РІДКІСНІ ЛІСОВІ УГРУПОВАННЯ: ЛІСІВНИЧИЙ ПІДХІД ДО ЇХ ВИЯВЛЕННЯ

42

Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, Ю.Д. Кацуляк, В.І. Ступар, Ю.Р. Бродович

 

СУЧАСНИЙ СТАН ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦІЙНО- НАСІННИЦЬКИХ РЕСУРСІВ ДУБІВ ЗВИЧАЙНОГО І СКЕЛЬНОГО В ПЕРЕДКАРПАТТІ

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.Є. Кульчицький-Жигайло, О.І. Озарків, І.М. Озарків, О.Я. Данчівська

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇХній ЗВ'ЯЗОК ІЗ ФОРМУВАННЯМ ЗАХИЩЕНОСТІ ВОД ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

56

І.П. Соловій, С.В. Перебора

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЛІСОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЛАНТАЦІЙНОГО ЛІСОВИРОЩУВАННЯ

61

О.В. Баглей, І.М. Данилик

 

екОЛоГО-біологічні особливості інсуляризованих популяцій Saussurea porcii Degen (Asteraceae) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

67

О.Я. Думич

 

Оцінка якості води ставів у категоріях сапробності

72

П.М. Скрипчук

 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНИХ МЕНЕДЖМЕНТУ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ

76

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.Д. Кірик, А.Є. Рудь

 

Установка для поверхневого зміцнення сталевих деталей шляхом оброблення високошвидкісним тертям

86

В.О. Малащенко, М.П. Мартинців, В.В. Малащенко

 

Ефективність механізмів вільного ходу з кульковими обгінними муфтами

89

І.М. Озарків, Ю.Р. Дадак, Р.М. Дадак

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ КОНВЕКТИВНОГО НАГРІВАННЯ ДЕРЕВИНИ

93

А.В. Прокіп

 

Оцінка потенціалу деревинних відходів для енергетичного використання

97

С.В. Зубик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ особливостей зміни питомої маси робочого шару пелюсткових абразивних інструментів

103

А.Д. Кузик

 

Про взаємний вплив лісових пожеж і ґрунтів

106

Г.Я. Магорівська

 

ПРИГОТУВАННЯ ПИВНОГО СУСЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ HYTEMPHASE

110

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко

 

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАЛУЧЕННІ КАПІТАЛУ

114

В.І. Блонська

 

Майнове оподаткування як елемент податкових систем в економіках добробуту

122

Н.Г. Міценко, С.В. Мизгала

 

Собівартість продукції як економічна категорія та її місце серед витрат підприємства

129

І.Н. Карпунь

 

Державне розуміння іноземного інвестування в економіку України

132

Л.І. Новосельська

 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ

137

А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпаргало

 

СТАНОВЛЕННЯ ГРОШОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

140

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк

 

формування та перспективи розвитку фермерських господарств у ринкових умовах

147

Г.М. Воляник, Н.С. Марушко

 

КОНТРОЛІНГ у СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

151

І.Г. Гурняк, О.А. Чаплик

 

Іноземні Інвестиції у деревообробні підприємства Львівщини

155

С.Т. Дуда, К.О. Романченко

 

Актуальність трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах

157

Я.С. Карп'як, В.І. Воськало

 

ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОМ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ

160

Ю.С. Колодій

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИКАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗЗІ

165

З.Р. Костак

 

Вплив регіональної інноваційної політики на розвиток економіки регіону

171

В.І. Куцик, О.Б. Шугало

 

ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У РИНКОВИХ УМОВАХ

176

Ю.В. Малиновський, О.О. Маслак

 

Особливості стратегічного планування розвитку підприємств України

179

О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, Ю.І. Смірнов, М.М. Томич

 

Механізм регулювання валютного демпінгу в банківській системі України

183

О.Ю. Масленніков, О.Я. Гонсьор

 

Шляхи вдосконалення внутрішнього фінансового контролю на підприємстві

187

Н.В. Наконечна

 

Концептуалізація облікових систем

191

Л.І. Новосельська, Ю.Ю. Цігуш

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗРАХУНКУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

198

Р.П. Підлипна

 

зміст і Пріоритети стратегічного аналізу в системі управління торговельними підприємствами

200

М.І. Петик, Н.Я. Кунтий

 

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

206

В.І. Блонська, Т.М. Ковцуняк

 

Чинники, які впливають на інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання у сфері торгівлі

216

К.І. Редченко, А.О. Романченко

 

Ціноутворення в сучасних умовах

222

І.Б. Хома, Н.В. Пенгрин

 

Інвестиційна політика як домінанта євроінтеграції України у світові структури

226

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.М. Ханик, Н.З. Білецька, В.М. Кузьма, О.В. Омельчук

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОНДУКТИВНО- ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ СУШІННЯ

232

Д.Д. Пелешко

 

ТОПОЛОГІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ТА НАБОРІВ ЗОБРАЖЕНЬ

236

В.М. Теслюк, Р.З. Кривий, Тарік (Мох'д Тайсір) Алі АльОмарі, Т.М. Теслюк

 

РОЗРОБЛЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ЕВОЛЮЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ

243

О.А. Пастух

 

МАТЕМАТИЧНИЙ ФОРМАЛІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КВАНТОВОГО ПРОЦЕСОРА

249

К.О. Ільїна

 

Категоріальний апарат інноваційної теорії як фундамент запровадження інноваційно- інвестиційної моделі розвитку в українську економічну систему

256

І.Г. Благун

 

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ПОДАТКОВИХ ФІНАНСІВ У ПАРАДИГМІ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

265

Є.Й. Майовець, Н.В. Білецька

 

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ УКРАЇНИ

273

Н.А. Гук

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ

278

О.Й. Жабинець

 

Теоретичні та практичні аспекти здійснення в Україні фінансового моніторингу легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

282

Б.Ю. Кишакевич

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ VAR ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В МОДЕЛІ CREDITMETRICS

289

О.Г. Мельник

 

ФУНКЦІЇ полікритеріальної діагностики на машинобудівних підприємствах

295

К.М. Хаустова

 

Теоретичні засади оцінки інвестиційно- інноваційного потенціалу підприємства в контексті стратегічного підходу

299

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ