НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – 3
12 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 26.02.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

О.Ф. Поляков, Ю.В. Плугатар, А.Г. Рудь, В.В. Папельбу

 

ЕКОЛОГІЧНЕ І РЕКРЕАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ КРИМУ

7

П.Б. Хоєцький

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ У 1955-1960 РР.

14

В.В. Коротченко

 

ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ HELLEBORUS PURPURASCENS WALDST. ET KIT. (RANUNCULACEAE JUSS.).

21

А.Р. Дуб

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

26

Ю.Д. Кацуляк

 

КУЛЬТУРИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО З УЧАСТЮ АБОРИГЕННИХ ТА ІНТРОДУКОВАНИХ ШВИДКОРОСЛИХ ЛІСОВИХ ПОРІД У ПЕРЕДКАРПАТТІ

31

М.Ф. Коваль, О.М. Містрюкова, Ю.Ф. Терещенко, Т.С. Цьомра

 

ПТАХИ САДІВ І ПАРКІВ ЧЕРКАЩИНИ, ЇХ ПРИВАБЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНА

40

Ю.А. Мельник, Г.Г. Гриник, А.С. Мельник

 

СТАН ДЕНДРОФЛОРИ ЛЕВАНДІВСЬКОГО ПАРКУ МІСТА ЛЬВОВА

53

Т.М. Пушкарьова

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЯХ МІСЬКИХ НОВОБУДОВ

59

Р.В. Салогуб

 

ПОШИРЕННЯ ШПИЛЬКОВИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕННЯХ СТЕПОВОЇ ЧАСТИНИ КРИМУ

66

С.В. Роговський

 

РОЛЬ І МІСЦЕ БАГАТОРІЧНИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

70

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник

 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЛАНДШАФТІВ, ПОРУШЕНИХ ЗВАЛИЩАМИ ТА ПОЛІГОНАМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

77

Г.А. Матвєєва, В.М. Сторожук

 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ МЕТОД ЗНИЖЕННЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТ: ЕКРАНУВАННЯ ШУМУ

82

І.М. Озарків, І.Є. Кульчицький- Жигайло, О.І. Озарків, О.М. Левчунець, М.С. Кобринович

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГНОЗУВАННЯМ ТА ОПТИМІЗАЦІЄЮ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ЕКОСЕРЕДОВИЩ

85

А.К. Школьний, Л.Д. Юрчишин

 

КІНЕТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ СВИНЦЮ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ В ҐРУНТАХ НАВКОЛО АВТОШЛЯХІВ З ІНТЕНСИВНИМ РУХОМ ТРАНСПОРТУ

90

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.Д. Кірик, В.І. Тарас

 

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА ПАРАМЕТРІВ КРУГЛИХ ПИЛОК ІЗ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВУ ДЛЯ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

95

І.М. Озарків, О.І. Озарків, О.Я. Данчівська, М.С. Кобринович

 

РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРИ В СОНЯЧНИХ СУШИЛЬНИХ КАМЕРАХ

97

Ю.М. Губер, З.П. Копинець

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ПОНИЖЕНИХ ТОВЩИН

100

М.З. Лаврівський

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

104

П.В. Лютий

 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ І ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ

109

Т.В. Чайківський, Є.Ю. Нікітішин, В.В. Івасів, О.Я. Сарабун

 

ОДЕРЖАННЯ БІОПАЛИВА ІЗ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ТА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

114

С.М. Щербина, О.П. Гнип, В.М. Мішин, О.С. Броннік, Г.Я. Шевчук

 

ВІДНОВЛЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СТІН БУДІВЕЛЬ ШЛЯХОМ ЇХ ОБ'ЄМНОЇ ГІДРОФОБІЗАЦІЇ

118

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Скибінський, Н.Р. Балук, Л.М. Бук

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

123

Д.Л. Бандура

 

ОЦІНКА ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

133

І.Р. Безпалько

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМИН ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ІЗ ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ

140

Л.Я. Беновська

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

146

В.І. Блонська, С.Я. Нагірна

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У ХОДІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕВАГ

150

І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало

 

НОРМА РЕЗЕРВНИХ ВИМОГ В ІНСТРУМЕНТАРІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

155

О.Б. Бус

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

163

Р.З. Дарміць, Г.В. Лещук

 

ВПЛИВ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

172

В.Й. Жежуха

 

РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

177

Д.К. Зінкевич

 

СУТНІСТЬ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

182

Т.В. Загорська

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ АМОРТИЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА

187

К.Б. Зазуляк

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

192

Н.М. Заярна, В.Г. Брунець

 

РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

197

І.Н. Карпунь

 

ДЕРЖАВНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

202

М.К. Колісник, О.І. Кобилецька

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ

208

С.О. Комаринець

 

ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ГНУЧКІСТЮ ТА МІНЛИВІСТЮ СЕРЕДОВИЩА ВЗДОВЖ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

219

Ю.Р. Кулик

 

СУТНІСТЬ І ВИДИ БІЗНЕС-СИСТЕМ У МАШИНОБУДУВАННІ

225

О.О. Мацько, Г.Є. Шпаргало, І.Я. Шеремета

 

МОНЕТАРИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ГРОШОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

229

В.І. Блонська, І.М. Чолій

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

236

О.Г. Мельник

 

КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

241

О.М. Музика

 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

246

Р.П. Підлипна

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

255

М.В. Сороківська

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

261

У.Р. Сухорська, І.М. Жукова

 

МІСЦЕ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

265

Г.Є. Шпаргало, І.Я. Шеремета, С.М. Мацера

 

КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ

268

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, І.Б. Борецька

 

МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ РЕОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЕВИНИ

275

Ю.А. Стадник, В.Ю. Cитник, М.М. Курус

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

279

Б.П. Поберейко, Я.І. Соколовський

 

КРИТЕРІЙ ТЕКУЧОСТІ ДЕРЕВИНИ

285

О.М. Васьків

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

290

К.П. Лазановська

 

ЗАСТОСУВАННЯ R-ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

296

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ