НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :

Глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 29.12.2009 р.)

 

І.М. Синякевич

 

Принципи екологічної та лісової політики: погляд крізь призму глобальних екологічних загроз

7

М.І. Ониськів, О.А. Петренко

 

Нові погляди на створення та вирощування лісових культур на різних категоріях лісокультурних площ Полісся

14

С. Нємтур, М. Яхим, Р. Вицега

 

Актуальні проблеми ведення лісового господарства в лісах Шльонського і Живецького бескидів (Польща) з врахуванням змін клімату

23

М.В. Щурик

 

Структуризація земельного фонду як Найважливіша передумова раціонального використання земель у Карпатському макрорегіоні

30

В.О. Крамарець, Г.Т. Криницький

 

Оцінка стану та ймовірних загроз виживанню ялинових лісів Карпат у зв'язку із змінами клімату

38

М.О. Кухарська, О.І. Китаєв

 

Оцінка морозостійкості представників роду Catalpa Scop. методом диференційного термічного аналізу

50

В.Г. Мазепа, Г.Т. Криницький, Г.П. Леонтяк

 

НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ ТА АТМОСФЕРНОГО  ЗАБРУДНЕННЯ НА РАДІАЛЬНИЙ ПРИРІСТ СОСНЯКІВ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

56

Ю.М. Марчук

 

Посилення кліматорегулятивної ролі лісів  у межах реальних та перспективних економічних можливостей

63

Ю.М. Мельник

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ТА РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

70

В.І. Мокрий, О.О. Леськів

 

інформаційно-аналітичні технології моніторингу та інвентаризації парникових газів

77

В.В. Морозов, В.І. Пічура

 

Вплив зміни кліматичних чинників на формування меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів Сухого Степу України

80

О.В. Морозюк

 

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЛІСІВ НА БАЛАНС ВУГЛЕЦЮ

88

Л.А. Нападовська, А.П. Пашков, І.Ю. Любич

 

Вода та ліси - це основа стійкого розвитку України

93

О.М. Павлішина

 

ЗАХИСНІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ  ЗАЛІЗНИЦІ

98

В.В. Павлюк

 

Вуглецеве підживлення сіянців хвойних порід у контексті глобального потепління

102

А.П. Пашков, А.М. Семенова, А.Д. Немикіна

 

Глобальні зміни клімату: загрози людству та шляхи вирішення

107

А.М. Польовський

 

Економічні аспекти лісової політики у процесі відтворення лісових ресурсів

115

Ю.Б. Попкова

 

Экономическая оценка биогаза, выделяемого  загрязненными городскими территориями

120

П.Б. Попович

 

Проблеми класифікації економічної діяльності статистичних одиниць, які використовують депонування вуглецю лісовими насадженнями як основний технологічний процес виробництва

126

В.В. Попович

 

Терикони Нововолинського гірничопромислового району та їхній вплив на довкілля

136

О.В. Прокопенко

 

Економічна оцінка рівня екологічності товарів та інновацій

140

С.С. Рижков, В.В. Благодатний, І.В. Ремешевська

 

Зниження викидів парникових газів на судно- будівних підприємствах шляхом запровадження системи екологічного менеджменту

144

С.С. Рижков, І.Ю. Потай

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНСТІ "ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ" У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

146

А.М. Рокочинский, З.Р. Маланчук, С.Ю. Громаченко

 

Полігони твердих побутових відходів як чинник формування парникового ефекту на регіональному рівні

151

О.М. Руда

 

Зміни температури повітря у місті Львові наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття

157

Т.В. Савчук, А.М. Рокочинський, В.А. Волощук

 

Глобальне потепління та його можливий вплив на природно-ресурсний потенціал Західного регіону України

161

О.В. Сакаль

 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛІСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЯК ЗАХІД, СПРЯМОВАНИЙ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

171

О.В. Семків

 

Роль надлишку розподілених квот для Кіотського періоду у виконанні міжнародних цілей зі скорочення викидів на наступний період зобов'язань

178

С.А. Ситнік, В.М. Ловинська

 

Типологічна структура лісокультурного фонду  ДП "Дніпропетровське лісове господарство"

188

П.М. Скрипчук

 

Методологічні засади адаптації сільськогосподарського виробництва із врахуванням зміни економічних та екологічних чинників

191

Elżbieta Skórska, Ulyana Bashutska, Sławomir Stankowski

 

Measurements of carbon dioxide concentration [CO2] in atmosphere and influence of enhanced [CO2] on plants of wheat (Triticum aestivum L.)

198

Elżbieta Skórska, Magdalena Witczak

 

Influence of enhanced ultraviolet-B radiation on some plant species responses

205

Elżbieta Skórska

 

Monitoring of ultraviolet-B radiation in Poland

209

С.М. Стойко

 

Потенційні екологічні наслідки глобального  потепління клімату в лісових формаціях  Українських Карпат

214

Г.М. Сторожук

 

Організаційно-управлінські механізми реалізації стратегії сталого розвитку: проблеми та  порівняльний аналіз

224

О.Н. Федоренко

 

ПРОБЛЕМА УСЫХАНИЯ ЕЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ЗАМЕНЫ ДРУГИМИ ДРЕВЕСНЫМИ ПОРОДАМИ

232

П.Б. Хоєцький

 

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  МИСЛИВСЬКИХ ЗВІРІВ

239

А.М. Ходаш

 

Математико-статистична оцінка фітомаси крони дерев дуба звичайного у полезахисних лісових смугах

245

Д.І. Ходико

 

Перспективи міжнародних домовленостей у сфері прикордонного врегулювання податків на викиди парникових газів

250

С.І. Шабанов

 

Вплив лісів Східного Донбасу на кліматичні умови регіону

258

А.Р. Шевченко

 

Політико-правові, екологічні та економічні  наслідки парникового ефекту у контексті діяльності окремих міжнародних неурядових організацій

263

Т.І. Шийка

 

Вплив захисних зелених насаджень автошляхів на мікрокліматичні умови території

271

П.М. Шубер

 

Динаміка змін клімату у другій половині ХХ і на початку ХХІ століття та її вплив на лісові фітоценози гірської частини Львівської області

276

Р.С. Іваницький, В.К. Заїка, Г.Т. Криницький

 

ДО ПИТАННЯ ПРИРОДНОГО ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ  І ФОРМУВАННЯ НАСАДЖЕНЬ НА ПОКИНУТИХ СТАРООРНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

285

М.В. Шульга

 

Національні правові аспекти зміни клімату

291

О.В. Юречко

 

Впровадження заходів щодо забезпечення раціонального лісокористування на основі  міжнародного досвіду

297

О.М. Яворська

 

Еколого-економічні аспекти створення захисних лісосмуг як складової механізму торгівлі квотами викидів парникових газів

301