НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення.
– Львів : РВВ НЛТУ
України. – 2009. – Вип. 19.14. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 29.12.2009 р.)

 

В.Ф. Багинский, О.В. Лапицкая

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

7

П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, Л.М. Матушевич, С.В. Зібцев

 

Енергетичне використання біомаси лісів України в умовах глобальних змін клімату

18

Т.П. Галушкіна, К.О. Костецька

 

Глобальна екологічна доктрина та забезпечення мінімізації викидів парникових газів

22

М.В. Щурик

 

Найважливіші критерії підвищення ефективності організації земельного господарства в розвитку Карпатського макрорегіону

28

А.М. Білоус

 

Надземна фітомаса стовбурів дерев осики у деревостанах Східного Полісся України

36

В.В. Благодатний, Н.У. Гурець

 

Зменшення викидів парникових газів внаслідок запровадження системи екологічного менеджменту муніципальних відходів міста Миколаєва

41

Анна Вільде

 

Підвищення ефективності реалізації механізму спільного впровадження в Україні

43

А.Ю. Вега

 

Методы адаптации экономики к климатическим изменениям на основе применения наилучших существующих технологий

54

І.Г. Войтович

 

Покращення використання деревини - часткове вирішення проблеми збільшення лісистості у питанні глобальної зміни клімату

60

В.А. Волощук, А.М. Рокочинський

 

Оцінювання впливу глобальних змін клімату на параметри опалювального періоду Рівненського регіону

64

С.В. Гайда

 

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ СО2

72

В.В. Гримашевич

 

Климатический детерминированный прогноз ресурсов побочного лесопользования Беларуси на период до 2050 ГОДА

89

Vitalie Gulca, Robert Deal

 

The Enhancement of scientific information focusing on sustaining productivity of lands for wood and other goods and Services in moldova

97

Andreas Gurgel, Ulyana Bashutska

 

Bioenergy in Mecklenburg-Western Pomerania (Germany) as a contribution to sustainable energy supply

101

А.М. Дейнека

 

Лісове господарство в умовах глобальної зміни клімату: ризики, можливості та стратегії адаптації

108

Г.С. Домашовець

 

Вплив системи управління лісами Львівщини на їхні кліматорегулятивні показники

118

І.С. Дулин, Т.В. Роса

 

Законодавчо-нормативне забезпечення еколого-безпечного поводження з твердими побутовими відходами

123

Ю.В. Зима

 

СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ СМІТТЄЗВАЛИЩ НА ДОВКІЛЛЯ

126

О.Т. Іванишин

 

Етика землекористування та виклики глобального потепління

134

М.В. Ільїна, Л.В. Жарова

 

Шляхи розвитку вуглецевого ринку та контроль за викидами парникових газів у Посткіотський період

139

С.Д. Ісаєв, А.П. Пашков

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ ЗМІНИ КЛІМАТУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ)

150

О.А. Кійко

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ

156

А.Я. Кітура

 

Максимізація вигод України від торгівлі квотами на викиди парникових газів шляхом створення національного ринку квот

163

М.М. Кічковський

 

Проблеми сталого розвитку Карпат у контексті глобальних кліматичних змін

175

Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко

 

лісоресурсна компонента у форматі виклику зміни клімату

183

Б.І. Колісник

 

Організаційно-економічні засади переходу України на модель сталого управління лісами в умовах глобальних змін клімату

188

О.І. Колодій, О.Р. Кисіль, В.Т. Андрушко, Л.Є. Ясінська, Л.М. Волошин

 

Духовні та правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

196

О.В. Кривень

 

Формування економічного механізму екологічно збалансованого природокористування у контексті Екологічної Конституції Землі

203

А.Д. Кузик

 

Лісотипологічні засади пожежної безпеки лісів

210

Л.В. Кузьмич, С.І. Коваль

 

Аналіз природно-кліматичних та антропогенних чинників, що впливають на екологічну безпеку осушуваних торфових ґрунтів

214

Е.А. Кульчицька

 

Еколого-економічні показники для оцінювання рекреаційно-туристичної діяльності лісових підприємств

218

М.Т. Кундрик

 

Напрями державного регулювання розвитку екологічно орієнтованої інноваційної інфраструктури в Україні

225

Ю.В. Кушнір

 

Аналіз досвіду зарубіжних країн в управлінні відходами

231

В.В. Лавний

 

Сильні вітри в Українських Карпатах

239

І.П. Лакида

 

Оцінювання вуглецедепонувальної функції міських лісів Києва

246

С.І. Лебедевич

 

Економічні аспекти запобігання негативним наслідкам змін клімату, їх попередження та пом'якшення

253

А. Лисец

 

Медицина, экология, климат

257

І.М. Лицур

 

ВПЛИВ ЛІСІВ НА ЗМІНИ КЛІМАТУ

262

Г.Г. Гриник, В.В. Пукман

 

Аналіз впливу зміни кліматичних показників  на санітарний стан ялинових деревостанів  в Українських Карпатах

271

Н.Г. Лук'янчук

 

Оптимізація кліматичних умов МІСТА ЗА ДОПОМОгою зелених насаджень

286

Н.Г. Луців

 

Напрями економічного регулювання процесом використання та охорони природних ресурсів в умовах зміни навколишнього середовища

290

О.В. Мартинюк

 

Аналіз зарубіжного та національного досвіду у сфері місцевого екологічного менеджменту

294

О.Л. Мельниченко

 

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ЗМІН КЛІМАТУ ТА ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ФЛОРУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

300