НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 29.12.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.В. Геник

 

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДники  СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

8

В.М. Грабовий

 

ПРИЧИНИ ВСИХАННЯ НАСАДЖЕНЬ PICEA ABIES L.   У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ  "СОФІЇВКА" В 2004‑2008 РОКАХ

12

С.Л. Копій

 

ВПЛИВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ НА ДИНАМІКУ  ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ТА ОКРЕМі  ХІМІЧНі ЕЛЕМЕНТи У ҐРУНТОВОМУ ПРОФІЛІ ДІБРОВ

20

Ю.В. Плугатар, В.В. Папельбу

 

Лісові пожежі та лісогосподарські заходи з відновлення лісових формацій у гірському Криму

28

К.О. Скварко, І.Д. Скрипа, О.П. Кальмук

 

Проростання насіння лікарських рослин в умовах лазерної Фотоактивації

34

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ:  РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

40

П.Я. Слободян

 

УРАЖЕННЯ ЯЛИНОВИХ НАСАДЖЕНЬ БУКОВИНИ  КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ

43

Т.І. Харачко

 

ОСОБЛИВОСТІ ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ в ІКВО-ВІЛІЙСЬКОМУ ЛІСОКУЛЬТУРНОМУ РАЙОНІ

45

З.М. Юрків

 

ЗАГОТІВЛЯ НАСІННОЇ СИРОВИНИ ТА ВИРОЩУВАННЯ  САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ оксамитника АМУРСЬКОГО

51

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.Н. Слободян

 

Передумови виникнення і теоретичні аспекти  екологічного менеджменту в Україні

57

Л.І. Дяченко

 

значення РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В РЕАЛІЗАЦІЇ  СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61

М.В. Заяць

 

БУКОВІ ПРАЛІСИ УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ЇХ ОХОРОНА

66

С.В. Перебора

 

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ  БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ:  АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

73

В.В. Попович

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСЕРЕДКІВ САМОЗАЙМАННЯ  ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ  НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

77

Б.І. Шувар

 

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

82

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.В. Білик

 

МАТЕМАТИЧНе МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ  І ОЦІНювання ПЛАВНОСТІ РУХУ ЛІСОВОЗНОГО  АВТОМОБІЛЯ

86

А.Р. Дзюбик, В.М. Палаш

 

Вплив параметрів режиму зварювання  на напружений стан зварних стиків  магістральних трубопроводів

91

С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк

 

Математична Модель оптимізації багатостадійного процесу розкрою деревини

96

С.С. Лис

 

Огляд технології газифікації деревини

101

М.Р. Подольський

 

МоделІ для систем автоматизованого вилучення  біогазу з полігонів твердих побутових відходів

105

Н.В. Шевченко

 

ВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА ТА МЕТОДИКА ДЛЯ ОЦІНювання ПЛАВНОСТІ РУХУ ЛІСОВОЗНОГО АВТОПОТЯГА

111

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.Г. Бабенко, Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський

 

Традиційні напрями дослідження кооперативних систем у економічній літературі

116

С.В. Васильчак, І.Р. Мацюняк

 

кадрова безпека підприємства - основа економічного розвитку

122

Т.Г. Васильців, О.Я. Мандрик

 

ПРІОРИТЕТИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

128

С.В. Князь

 

Управління трансферним забезпеченням розвитку інноваційної діяльності машинобудівного  підприємства

133

А.І. Бурда

 

Методичні підходи до оцінювання впливу  складників тріади потенціалу на сталий розвиток підприємства

141

М.Я. Вірт, К.Б. Шинкаренко

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОРГОВЕЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

153

С.В. Васильчак, Н.Т. Копитко

 

реалізація інноваційного потенціалу підприємств

158

О.О. Височан

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ та ОСВОЄННЯ процесу ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

164

О.В. Геник

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ФУНКЦІОНУВАННЯ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

171

С.С. Гринкевич, Г.В. Севастьянова, М.М. Голубка

 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ у КОНТЕКСТІ  НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

178

О.Й. Жабинець

 

Перестрахування як один з індикаторів фінансової безпеки ринку страхових послуг

187

О.Р. Жидяк

 

Ефективність управління інноваційною системою аграрного підприємства

192

С.В. Васильчак, М.Р. Маланчук

 

Діагностика впливу державного регулювання на економічну безпеку підприємницької діяльності

197

І.Н. Карпунь

 

Ризики в інноваційній діяльності підприємств

202

О.І. Ковтун

 

Організаційно-економічні альтернативи  забезпечення конкурентоспроможності  регіональних господарських систем

207

М.Р. Козак

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ  БУДІВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ  (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

219

Ю.В. Машика, С.І. Роман

 

Особливості становлення ринкових відносин, зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці

224

Н.Я. Наливайко

 

Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні

234

О.М. Орлова

 

Лізинг як ефективна форма інвестування  на регіональному рівні

238

В.М. Пісний, А.В. Колодійчук

 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ  ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ

244

М.Л. Потинський, А.В. Колодійчук

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

250

Г.М. Пурій

 

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

255

Л.П. Стеців

 

Конкурентні переваги: підходи до трактування та їх відмінності

263

Т.Й. Товт

 

факторИ впливу на обсяг фінансування  інноваційної діяльності промислових  підприємств в Україні

270

О.В. Феєр

 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНий СКЛАДник

277

В.В. Яцко

 

Проблеми розвитку вітчизняного підприємництва та шляхи виходу його із тіні

281

С.В. Васильчак, Р.Ю. Моцьо

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВ ТА МЕТОДИ  ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

287

С.В. Васильчак, Р.С. Попович

 

КОРПОРАТИВНИЙ ШАНТАЖ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНої БЕЗПЕки ПІДПРИЄМСТВА

293

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.А. Пастух

 

УТОЧНЕННЯ ОЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ОБ'ЄКТа КВАНТОВОГО НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ТА ПОХІДНИХ ВІД НЬОГО ОБ'ЄКТІВ

298

Б.Ю. Кишакевич

 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО  ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

301

С.В. Цубера, Ю.І. Грицюк

 

Числа Фібоначчі в алгоритмах шифрування числової інформації

308

Т.В. Загорська

 

ДЕГРЕСИВНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

315

О.В. Кириченко, М.С. Мальований, І.П. Полюжин

 

ОЦІНКА МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ У ВОДІ МЕТОДОМ ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ФОТОМЕТРІЇ

324

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ